Vismigratierivier Afsluitdijk

De Afsluitdijk bracht ons veiligheid, maar veroorzaakte tegelijkertijd ook schade aan de natuur. De afsluiting creëerde een hindernis voor trekvissen. De Vismigratierivier zorgt ervoor dat de Afsluitdijk weer open gaat voor vis. Het is een innovatief plan om de Waddenzee en het IJsselmeer weer met elkaar te verbinden. Zo kunnen straks vele soorten trekvissen hun paai- en leefgebieden weer bereiken.

Afbeelding

Veelgestelde vragen


Flora- en Faunawet

Wat houdt de Flora- en Faunawet in?
Met de Flora- en Faunawet beschermt het Ministerie van Economische Zaken dier- en plantsoorten die in het wild voorkomen. Ongeveer 500 van de 36.000 diersoorten die in Nederland voorkomen vallen onder bescherming van deze wet. De wet kent een aantal verboden, bijvoorbeeld: bepaalde planten mag je niet plukken en dieren mag je niet verstoren, verjagen of doden. In bepaalde situaties mag dit wel, maar daarvoor is een ontheffing nodig. 

Waarom is ontheffing van de Flora- en Faunawet nodig voor de aanleg van de Vismigratierivier?
De Vismigratierivier Afsluitdijk wordt aangelegd in gebied waar mogelijk beschermde soorten voorkomen. Deze hebben we in kaart gebracht en we nemen maatregelen om verstoring te voorkomen: de werkzaamheden worden zo uitgevoerd dat er zo min mogelijk schade ontstaat aan de natuur. Wel is er tijdelijk een afname van geschikt leefgebied van de Rivierdonderpad, en kunnen we niet uitsluiten dat er toch enkele exemplaren of eieren van de beschermde Rivierdonderpad verloren gaan tijdens de aanleg. Uit voorzorg hebben we daarvoor een ontheffing aangevraagd.

Wat is een Rivierdonderpad?
De Rivierdonderpad is een kleine vissoort die leeft in de harde oeverstructuren. Hij komt voor in Groot-Brittannië, Nederland, België Frankrijk en Duitsland. De soort is in Nederland algemeen langs de oevers van de grote rivieren en de grote stilstaande wateren als het IJsselmeer, ook langs de Afsluitdijk.

Wat is het effect van de aanleg van de Vismigratierivier?
De Rivierdonderpad is geen trekvis en zal niet op die manier gebruik maken van de Vismigratierivier. Door de aanleg gaat er wel leefgebied verloren; enkele honderden meters stortstenen oever langs de Afsluitdijk. De werkzaamheden worden zo uitgevoerd dat de aanwezige vissen de kans hebben om te vluchten. Mogelijk gaan er wel viseitjes verloren. Na aanleg van de Vismigratierivier zijn er nieuwe oevers ontstaan. Dit is nieuw leefgebied voor de Rivierdonderpad, waarbij de totale lengte van geschikte oevers is toegenomen.


Hoe lang liggen de Flora- en Faunawet stukken ter inzage?

De ontwerp-ontheffing ligt 6 weken ter visie; van 2 november tot en met 14 december 2015.


Ik heb ook al een zienswijze ingediend voor het Provinciaal InpassingsPlan; wat gebeurt daarmee?

De eerder ingediende zienswijzen en de eventuele zienswijze op de Flora- en Faunawet-ontheffing worden gebundeld in een reactienota. In een reactienota wordt toegelicht hoe wij met de zienswijze zijn omgegaan en of deze heeft geleid tot een wijziging van de documenten. Deze reactienota wordt in het eerste kwartaal van 2016 vastgesteld.


Mag ik nu ook nog een zienswijze indienen voor het Provinciaal Inpassingsplan, de MilieuEffectRapportage, Passende Beoordeling en Natuurbeschermingswet vergunning?

Nee. Deze stukken hebben ter inzage gelegen van 22 juni t/m 3 augustus. Het is niet meer mogelijk op deze stukken een zienswijze in te dienen.


Ik heb geen zienswijze voor het Provinciaal InpassingsPlan, de MilieuEffectRapportage en Natuurbeschermingswet vergunning, mag ik nu toch een zienswijze voor de ontwerp-ontheffing Flora en faunawet  indienen?

Ja dat kan.


Waar kan ik de ontheffing van de Flora en Faunawet inzien?
De stukken zijn digitaal te vinden via www.frylan.frl en www.ruimtelijkeplannen.nl
De papieren stukken liggen van 2 november tot en met 14 december 2015 ook ter inzage op de volgende locaties:

  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Plesmanweg 1-6 Den Haag
  • Rijkswaterstaat Midden Nederland: Zuiderwagenplein 2 Lelystad
  • Provinciehuis Noord-Holland: Kleine Houtweg 18  Haarlem
  • Provinciehuis Fryslân: Tweebaksmarkt 52  Leeuwarden
  • Gemeentehuis Súdwest Fryslân: Marktstraat 15 Sneek
  • Gemeentehuis Súdwest Fryslân: Kerkstraat 1, Bolsward
  • Gemeentehuis Hollands Kroon: De Verwachting 1  Anna Paulowna
  • Gemeentehuis Harlingen: Noorderhaven 86 Harlingen


Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Wat is een Provinciaal inpassingsplan (PIP)?
Om de Vismigratierivier ook in planologisch opzicht mogelijk te maken wordt een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Een provinciaal inpassingsplan (PIP) is een bestemmingsplan dat is opgesteld door de provincie. Met een inpassingsplan kan de provincie belangrijke projecten ontwikkelen en uitvoeren op het gebied van ruimtelijke ordening. Het inpassingsplan is een juridisch instrument uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) uit 2008. In het inpassingsplan staan bindende regels over het gebruik van gronden en opstallen in het gebied waarover het plan gaat. Het plan gaat vergezeld van een verbeelding die de grenzen van de bestemmingen en eventuele bouwvlakken aangeeft.

Wat wordt in het PIP bepaald?
De locatie van de Vismigratierivier wordt vastgelegd via een begrenzing op een kaart. In het inpassingsplan staan vervolgens bindende regels over het gebruik van gronden en opstallen in het gebied waarover het plan gaat.

Waarom is een PIP nodig?
Voor de realisatie van de Vismigratierivier is een wijziging nodig van de vigerende bestemmingsplannen van de gemeenten Súdwest-Fryslân en Harlingen. Gezien het gemeentegrensoverschrijdende karakter van de Vismigratierivier is, in samenspraak met de betrokken overheden, er voor gekozen om een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen om realisatie van de Vismigratierivier planologisch mogelijk te maken. De locatie van de Vismigratierivier wordt vastgelegd via een begrenzing op de PIP kaart. In het inpassingsplan staan vervolgens bindende regels over het gebruik van gronden en opstallen in het gebied waarover het plan gaat.

Waarom is er gekozen voor een PIP?
De provincie kan een inpassingsplan vaststellen als er sprake is van een provinciaal belang en/of bij projecten die over verschillende gemeentegrenzen lopen. Gezien de grote betekenis voor de regio en de betrokkenheid van meerdere gemeenten zijn beide argumenten van toepassing.

Als wordt ingestemd met het PIP komt de Vismigratierivier er dan definitief?
In principe wel, maar niet per definitie. Hiermee is het alleen ruimtelijk mogelijk gemaakt. Na vaststelling van het PIP moeten bijvoorbeeld ook nog een aantal vergunningen worden afgegeven.

Hoe verhoudt het PIP zich tot het RIP van de Afsluitdijk?
In het Rijksinpassingsplan (RIP) wordt vastgelegd welke maatregelen het Rijk aan de Afsluitdijk wil laten uitvoeren. Het plangebied van het Rijksinpassingsplan is strikt beperkt tot het geografische gebied van de oplossingsruimte voor de waterbouwmaatregelen. Buiten dit plangebied kunnen de regionale overheden zelf tot planologische regelingen komen om hun ambities te realiseren. Dit betreft ondermeer het ‘rivier’gedeelte (in- en uitstroom) van de Vismigratierivier.
Het Rijksinpassingsplan biedt ook gelegenheid om voor de coupure in de Afsluitdijk (opening) voor de Vismigratierivier ten westen van Kornwerderzand (regionale ambitie) het provinciaal inpassingsplan tot stand te brengen.

Hoe lang liggen de stukken ter inzage?
De stukken voor het Provinciaal Inpasssings Plan hebben van 22 juni t/m 3 augustus ter inzage gelegen. Daar kun je niet meer op reageren.
Wel kun je reageren op de ter inzage legging van de concept-ontheffing voor de Flora- en Faunawet. Deze zal 6 weken ter inzage liggen vanaf 2 november 2015.

Hoe kan ik mijn zienswijze indienen?
U kunt je zienswijze digitaal geven via e.sibelt@fryslan.frl. Je kunt je zienswijze ook sturen naar Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân, t.a.v. Ester Sibelt, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.
Je dient je zienswijze toe te lichten waarbij je ingaat op welk onderdeel van de documenten je zienswijze betrekking heeft. Je kunt ingaan op onjuistheden in de documenten, zaken en/of belangen die wij over het hoofd zien en of en hoe je mogelijk geraakt wordt in jouw belang.

Wat gebeurt er met mijn zienswijze?
Je zienswijze wordt betrokken bij het vaststellen van het PIP en de vergunningen. In de Reactienota wordt toegelicht tot welke wijzigingen de zienswijzen hebben geleid. Als je een zienswijze hebt ingediend, wordt je hierover schriftelijk geïnformeerd. Alle binnengekomen zienswijzen worden verzameld. Er wordt vervolgens een overzicht gemaakt.

Kan ik in beroep instellen bij de Raad van State?
Tegen het vastgestelde inpassingsplan bestaat de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Raad van State. Een voorwaarde voor het instellen van uw beroep, is dat je in de fase daarvoor (ontwerp inpassingsplan) een zienswijze ingediend hebt én dat je belanghebbende bent. Je wordt aangemerkt als belanghebbende als je belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Kan het PIP nog worden gewijzigd of is het PIP welke ter inzage ligt definitief?
Dit is een ontwerp PIP. Op basis van de zienswijzen wordt het definitieve PIP vastgesteld. Dit gebeurt naar verwachting begin januari 2016. Provinciale Staten stellen het PIP vast.

Hoe wordt er bekendheid aan gegeven?
Er zal opnieuw een kennisgeving in de Staatscourant en lokale media gedaan worden. Daarnaast via onze social media kanalen en we zullen de direct betrokkenen hiervan direct op de hoogte stellen.

Waar kan ik aanvullende vragen stellen?
U kunt contact opnemen via 058-2928724 of uw vragen per mail stellen via e.sibelt@fryslan.frl