Vismigratierivier Afsluitdijk

De Afsluitdijk bracht ons veiligheid, maar veroorzaakte tegelijkertijd ook schade aan de natuur. De afsluiting creëerde een hindernis voor trekvissen. De Vismigratierivier zorgt ervoor dat de Afsluitdijk weer open gaat voor vis. Het is een innovatief plan om de Waddenzee en het IJsselmeer weer met elkaar te verbinden. Zo kunnen straks vele soorten trekvissen hun paai- en leefgebieden weer bereiken.

Afbeelding

Partners

De Waddenvereniging heeft samen met Het Blauwe Hart, De Vereniging van Vaste Vistuigvissers Noord, Sportvisserij Nederland en It Fryske Gea het idee van de Vismigratierivier ontwikkeld. Het project heeft inmiddels steun gekregen van gemeenten, provincies en het rijk en is ondergebracht bij het regionale samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk. Hierin werken provincies Noord-Holland en Fryslân, de gemeenten Súdwest-Fryslân, Harlingen en Hollands Kroon samen. De uitvoering wordt gefaciliteerd door het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Breed gedragen

Het idee voor het project wordt breed gedragen. Naast het rijk en regionale overheden wordt het project gesteund door natuurorganisaties, sport- en duurzame beroepsvissers en lokaal betrokken partijen.

Partners overzicht

PartnerWerkzaamheden
De Nieuwe Afsluitdijk
De Nieuwe Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen.

 

Provincie Fryslân
Provincie Fryslân

“We ha earder yn Fryslân en Nederlân sjen litten dat we goed foarop rinne kinne, tink oan de Ofslútdyk en de Deltawerken. Ek mei de fiskmigraasjerivier rinne we foarop en dy útdaging gean ik graach oan!”

(“We hebben eerder in Friesland en Nederland laten zien dat we goed voorop kunnen lopen, denk aan de Afsluitdijk en de Deltawerken. Ook met de Vismigratierivier lopen we voorop en die uitdaging ga ik graag aan!”)

Johannes Kramer, gedeputeerde provincie Fryslân

Provincie Noord-Holland
Provincie Noord-Holland

“De Vismigratierivier is een prachtig technologisch internationaal hoogstandje in een buitengewone complexe omgeving. Fantastisch voor het herstel van ecologie en biodiversiteit. Wat mij betreft een prachtig exportproduct.”

Cees Loggen, gedeputeerde provincie Noord-Holland

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Programma naar een Rijke Waddenzee
Programma naar een Rijke Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee zet zich in voor een rijkere Waddenzee voor mens en natuur.

“Met het plan voor de Vismigratierivier heeft het natuurherstel een volwaardige plek gekregen  in het toekomstbestendig maken van de Afsluitdijk. De Vismigratierivier verbetert de visstand en het is voor de natuur, de visserij en het toerisme een enorme impuls.”

Kees van Es, Directeur Programma naar een Rijke Waddenzee 

Waddenvereniging
Waddenvereniging

De Waddenvereniging wil het natuurgebied de Waddenzee beschermen.

“Waar het mij om gaat is dat we niet eindeloos blijven overleggen met elkaar, maar gewoon aan de slag durven gaan. Het is duidelijk dat visbestanden in Waddenzee en IJsselmeer moeten verbeteren. Dat we dit soort innovatieve en stoere oplossingen durven uitvoeren, geeft energie en hoop voor de toekomst.”

Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging

It Fryske Gea
It Fryske Gea

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. 

“Door de Vismigratierivier kunnen vissen uit de Waddenzee ook de paaiplaatsen langs de IJsselmeerkust en in de Friese binnenwateren weer bereiken”.

Chris Bakker, hoofd Natuurkwaliteit It Fryske Gea

Sportvisserij Nederland
Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland behartigt landelijk en internationaal de belangen van de sportvisserij.

“De Vismigratierivier levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de visstand in IJsselmeer en Waddenzee. Daarmee kunnen ook voor de sportvisserij nieuwe mogelijkheden ontstaan.”

Jaap Quak, hoofd Kennis en Informatie van Sportvisserij Nederland

Het Blauwe Hart
Het Blauwe Hart

Het Blauwe Hart zet zich in tegen verdere aantasting van het IJsselmeergebied.

“De Vismigratierivier is belangrijk om Het Blauwe Hart weer vitaal te krijgen.”

Flos Fleicher, directeur Het Blauwe Hart

Nationale Postcode Loterij
Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is de grootste goededoelenloterij van Nederland.

“De vismigratierivier is een project met internationale uitstraling. Deze rivier door de dijk zorgt ervoor dat onder meer palingen en spieringen weer kunnen zwemmen van de Waddenzee naar het IJsselmeer en terug. Het informatiecentrum biedt straks een unieke kans om deze vistrek te beleven, ook voor deelnemers van de Postcode Loterij. “

Judith Lingeman, Hoofd Goede Doelen

netVISwerk
netVISwerk

De VVVN is de vereniging van beroepsvissers met vaste vistuigen in de Waddenregio. We zetten ons in voor behoud van onze visserij; een modern ambacht met voldoende veerkracht om nog generaties lang mensen te kunnen voeden.

“De aanleg van de Afsluitdijk was een ramp voor de onderwaternatuur en voor iedereen die daarvan afhankelijk is. Met de vismigratierivier zetten we met elkaar een belangrijke stap om de situatie voor trekvissen te verbeteren. Natuurbescherming en vissers hebben zich hier samen voor ingezet en de overheid mee gekregen. Dat vind ik bijzonder, en het smaakt zeker naar meer.” 

Barbara Rodenburg-Geertsema, TS31