Verruiming Sluis

De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afme­ting­en (14 meter) waardoor sommige schepen de sluis nu niet kunnen passeren. Noord, Oost en Midden-Nederland lopen dan ook grote kansen en opdrachten mis. Daarom streven regio en bedrijfsleven naar een verruiming van de sluis. De aanpak van de sluis kan een belangrijke impuls betekenen voor de nationale economie.

Afbeelding

Wat is het?

Kornwerderzand is een klein dorpje op de Afsluitdijk. Dichtbij Kornwerderzand vindt u de Lorentzsluizen: een stelsel van spuisluizen en een grote en kleine schutsluis. Samen met de Stevinsluizen bij Den Oever beheersen zij het waterpeil van het IJsselmeer en daarmee ook van het achterland. Kornwerderzand is de locatie waar diverse ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit van De Nieuwe Afsluitdijk samenkomen. Eén van de ambities is het verruimen van de passage voor de scheepvaart.

Integraal gebiedsplan

Nu het rijk de Afsluitdijk gaat versterken, hebben regionale overheden en het bedrijfsleven dit moment aangegrepen om in te zetten op een verbreding van de schutsluis bij Kornwerderzand. Wanneer we de passage verruimen levert dit economische voordelen op voor de landsdelen Noord-, Oost- en Midden-Nederland: zowel scheepswerven, de kustvaart als visserij hebben er baat bij. In combinatie met de aanpak van de sluis ontstaan er mogelijkheden de toegankelijkheid van Kornwerderzand voor toeristen en recreanten te vergroten. Alle plannen rondom Kornwerderzand komen daarom samen in een integrale gebiedsvisie voor Kornwerderzand.

Waar staat de regio voor?

De regio bestaat uit de provincies Fryslân, Drenthe, Overijssel en Flevoland en de gemeenten Zwolle, Kampen, Meppel, Urk, Lelystad, De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân en Harlingen. De regio maakt zich samen met het bedrijfsleven sterk voor een nieuwe verbrede sluis bij Kornwerderzand.

In de visie van de regio is het geheel of gedeeltelijk vervangen van het bestaande complex door een bredere sluis de meeste efficiënte oplossing voor de noodzakelijke maatregelen. Het huidige sluizencomplex is ruim 80 jaar oud en is op termijn aan vervanging toe. Bovendien vraagt de huidige technische staat extra veel onderhoud. Het in bedrijf houden van het bestaande complex is daardoor duur. De nieuwe sluis is 25 meter breed, 140 meter lang en 5,5 meter diep. Met een dergelijke, brede sluis kunnen bredere en dieper stekende (kustvaart)schepen en luxe megajachten de Afsluitdijk passeren. Een onlosmakelijk onderdeel van het project is het vervangen van de huidige draaibruggen in de A7 door basculebruggen. De huidige doorvaartbreedte van de bruggen is 16 meter, de nieuwe bruggen zullen een doorvaartbreedte krijgen van 25 meter. Het realiseren van een bredere en diepere sluis vraagt ook dat delen van bestaande vaargeulen op het IJsselmeer moet worden verdiept.

De oplossing van de regio

Gelet op de ouderdom en technische staat van het huidige bruggen- en sluizencomplex zijn de regionale partijen van mening dat een variant waarbij het volledige bestaande sluizencomplex geheel of gedeeltelijk wordt vervangen de meest efficiënte oplossing is. De huidige kunstwerken vragen relatief hoge beheer- en onderhoudskosten. Deze kosten kunnen voor een belangrijk deel worden vermeden als de huidige kunstwerken worden vervangen door nieuwbouw.

Net als bij de overige regionale ambities geldt dat het plan voor de regionale oplossingsvariant in nauwe afstemming met het rijk wordt uitgewerkt. 

 

Partners

afsluitdijk_blokje

Dit project valt onder regie van De Nieuwe Afsluitdijk.

 

 

Deelnemende partners

Mogelijk gemaakt door

Logo TEN-t financiering Europese Unie