Rijk & Regio


Het Rijk en de regio willen de Afsluitdijk versterken en aantrekkelijker maken. De dijk moet een proeftuin worden voor duurzame technieken. Daarom vroeg Rijkswaterstaat aan bedrijven, kennisinstellingen en overheden om met innovatieve ideeën te komen. Tussen 2007 en 2012 werden er vele mooie plannen gemaakt. Deze duurzame projecten en initiatieven binnen de thema’s Energie & Water, Natuur & Water en Economie & Water versterken elkaar en kunnen samen met de opknapbeurt van de dijk worden uitgevoerd.

Taakverdeling

Het rijk en de regio hebben in 2011 afspraken gemaakt over de taakverdeling. Het Rijk richt zich op de veiligheid van de dijk en de waterafvoer vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee, het waterbeheer. Hiervoor is een budget van ongeveer 800 miljoen euro beschikbaar. De regio zorgt ervoor dat de dijk breder wordt ontwikkeld op het gebied van natuur, energie en economie. Financiering van deze plannen wordt door de regio georganiseerd. Toenmalig staatssecretaris Atsma heeft in december 2011 toegezegd 20 miljoen euro bij te dragen aan de uitvoering van die regionale plannen. De taakverdeling  tussen rijk en regio is in een overeenkomst vastgelegd.

Stuurgroep

Een stuurgroep, met bestuurders van het rijk en de regionale overheden, zorgt ervoor dat de belangen op het gebied van waterveiligheid en waterafvoer goed worden afgestemd met de regionale belangen.

Aannemer

Voor de uitvoering van het Project Afsluitdijk gaat Rijkswaterstaat een contract afsluiten met een aannemer.