Author: Maureen Hoekstra

Toeristen lokken naar kazematten Den Oever

Het college van Hollands Kroon gaat aan de raad vragen 30.000 euro te reserveren om een subsidieaanvraag van het Waddenfonds te honoreren. Bedoeling is om het gebied rondom de kazematten in Den Oever aantrekkelijker te maken voor bezoekers en zo meer recreanten en toeristen te trekken.

Het geld is voor een nieuw fietspad; als verlengstuk van het pad dat aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk wordt aangelegd. Verder staan onverharde paden, picknickplaatsen en mogelijk aanlegsteigers op het verlanglijstje.

De kazematten hebben een monumentale status. Het opknappen maakt deel uit van het project De Nieuwe Afsluitdijk.

Het Kazemattenmuseum aan de Friese zijde van de Afsluitdijk verwacht woensdag 19 augustus de tienduizendste bezoeker van het seizoen te verwelkomen.

Ingenieus systeem voor afvoer zout water IJsselmeer

Rijkswaterstaat legt ingenieuze zoutwaterafvoersystemen aan. Daarmee kan zout water dat vanuit de Waddenzee in het IJsselmeer terecht komt, worden afgevoerd. Afgelopen maand heeft het rijk daarvoor lange pijpen af laten zinken: één van 500 m bij Den Oever en één van 300 m bij Kornwerderzand. De afvoer van zout water is belangrijk, want het IJsselmeer is het grootste zoetwaterreservoir van Nederland voor drinkwater en water voor de landbouw.  

De Afsluitdijk is een barrière voor vissen. Om deze barrière op te heffen legt Rijkswaterstaat een vispassage aan en worden sluizen visvriendelijk bediend. De schutsluizen worden ‘s nachts opengezet voor vissen en de spuisluizen worden open gezet op momenten dat de stroming gunstig is voor vissen om te zwemmen. Het zoute water dat door het visvriendelijke beheer van sluizen in het IJsselmeer stroomt wordt afgevoerd door middel van het nieuwe systeem. Het werkt zonder pompen, op basis van communicerende vaten. Als het water op het IJsselmeer hoger staat dan in de Waddenzee, voeren lange pijpen het zoute water af dat zich heeft verzameld in kuilen.

Inloopavonden op 26 & 27 mei

Op dinsdag 26 mei en woensdag 27 mei organiseren Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk samen twee inloopavonden. Tijdens de inloopavonden informeren wij u over de plannen voor de renovatie van de Afsluitdijk en over de plannen voor de Vismigratierivier.

Inspraakprocedure

Op 14 mei is het Ontwerp Rijkssinpassingsplan ter visie gegaan voor project Afsluitdijk. De inspraakprocedure loopt tot en met woensdag 24 juni. U vindt de documenten op de website van Platform Participatie
Om de Vismigratierivier uiteindelijk te kunnen realiseren is een bestemmingsplan, een zogenoemd Provinciaal Inpassingsplan, nodig. Het ontwerp van dit plan en bijbehorende vergunningen worden binnenkort ter inzage gelegd.

Tijdens een informatiebijeenkomst informeren wij u graag over beide inspraakprocedures.

Inloopavonden

U bent welkom op:

  • Dinsdag 26 mei 2015 in Hotel Wieringermeer, Terpstraat 49, Wieringerwerf
  • Woensdag 27 mei 2015 bij het Informatiecentrum Afsluitdijk, Sluisweg 1a, Kornwerderzand

Tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunt u vrij inlopen. Medewerkers van Rijkswaterstaat en projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk staan u te woord om uw vragen te beantwoorden. Om 20.00 uur is er een korte plenaire presentatie.

Reacties op Rijksplannen Afsluitdijk

Rijkswaterstaat werkt plannen uit om de Afsluitdijk te versterken en de afvoercapaciteit te vergroten. In overleg met alle belanghebbenden en na uitvoerige onderzoeken zijn keuzes gemaakt en vastgelegd in het ontwerp- Rijksinpassingsplan Afsluitdijk.

Van 14 mei – 24 juni 2015 is dit ontwerp ter inzage gelegd, samen met de bijbehorende documenten (milieueffectrapport, passende beoordeling en ontwerp-natuurvergunningen). Tijdens die periode kon een ieder reageren. Er zijn in totaal 26 zienswijzen ingebracht: van particulieren, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. De zienswijzen vragen om nader rekening te houden met onder meer de bescherming van de natuur, bestaande windmolens, visserij en bewoning. Ook zijn er diverse voorstellen binnengekomen voor aanvullende plannen, zoals een spoorlijn op de Afsluitdijk en duurzame energieopwekking. Tot slot waren er complimenten voor de goede aanpak en verzoeken om enkele feitelijke correcties.

Het advies

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r) en de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed hebben advies uitgebracht over de plannen. De Commissie voor de m.e.r. vindt dat de milieueffecten goed zijn beschreven: het Milieueffectrapport gaat in detail in op de effecten voor de natuur en geeft een goed beeld van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De Commissie wijst ook op kansen om bijvoorbeeld bij de uitvoering van het project negatieve effecten op de natuur te beperken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is van mening dat het onderwerp cultuurhistorie in het ontwerp- Rijksinpassingsplan voldoende is geborgd. De Rijksdienst wijst verder op het belang van een goede doorwerking van het Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk in de uitvoering én op kansen om met cultuurhistorie de Afsluitdijk nog aantrekkelijker te maken voor toeristen. 

De procedure

De komende paar maanden bereidt Rijkswaterstaat een Nota van Antwoord voor. Daarin wordt inzichtelijk gemaakt hoe alle zienswijzen en adviezen worden verwerkt. De minister stelt vervolgens het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk vast. Het vastgestelde Rijksinpassingsplan en de vastgestelde natuurvergunningen worden samen met de Nota van Antwoord nogmaals ter inzage gelegd. Na afronding van de procedure start Rijkswaterstaat met de aanbesteding van het project.        

Kom naar het Museum-weekend op 18-19 april

Het Museumweekend is een jaarlijks evenement in Nederland. Veel musea zijn dan gratis of met korting toegankelijk. Zo ook het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand. Op 18 en 19 april opent het Kazemattenmuseum tijdens het Museumweekend haar deuren voor het publiek. Het Kazemattenmuseum biedt tijdens beide dagen een gevarieerd en aantrekkelijk programma aan de museumbezoekers. 

‘Van geschiedenis naar de toekomst’

Ook Rijkswaterstaat en projectorganisatie De Nieuwe Afsluitdijk zijn aanwezig. Wij vertellen u over de cultuurhistorie en wat de toekomstplannen zijn voor de Afsluitdijk. Ook is er een mogelijkheid om presentaties te volgen. Hieronder vindt u het programma. U bent van harte welkom.

Zaterdag
12.30 – 13.00 uur Presentatie toekomstplannen Afsluitdijk
14:30 – 15.00 uur Presentatie toekomstplannen Afsluitdijk

Zondag
11.30 – 11.45 uur Presentatie cultuurhistorie
12.30 – 13.00 uur Presentatie toekomstplannen Afsluitdijk
13.30 – 13.45 uur Presentatie cultuurhistorie
14:30 – 15:00 uur Presentatie toekomstplannen Afsluitdijk
15:30 – 15:45 uur Presentatie cultuurhistorie

Het volledige programma van het Kazemattenmuseum kunt u vinden op www.kazemattenmuseum.nl.

Informatie over Afsluitdijk nu ook in Engels

De informatie over de projecten van Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk is nu ook beschikbaar in het Engels. De Afsluitdijk is een internationaal icoon en een echte publiekstrekker. Vanuit het buitenland is er volop interesse in informatie over de dijk. Ook de innovatieve projecten die zich op en rondom de Afsluitdijk gaan afspelen trekken internationale aandacht.

Om op deze groeiende vraag in te spelen zijn delen van de informatie op deze website vertaald naar het Engels. In de toekomst wordt dit mogelijk nog verder uitgebreid naar het Duits en/of Spaans.

Theafsluitdijk.com

Ga naar de Engelse pagina’s via www.theafsluitdijk.com of klik op het Engelse vlaggetje bovenaan de pagina.

Aanpassingen Vissershaven en Oostkade Den Oever

Hollands Kroon heeft een subsidie van € 750.000 gekregen van de provincie Noord-Holland voor aanpassingen in de Vissershaven en de Oostkade van Den Oever. De subsidie wordt gebruikt om in het verlengde van de werkzaamheden van het Hoogheemraadschap de kaderuimte te vergroten en voorzieningen te treffen zoals walstroom en vuilwatervoorziening. Daarnaast wordt de Oostkade verlengd zodat er nog optimaler gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare ruimte. Door deze verlenging wordt de ruimte langs de strekdam van de Oostkade ook benut. Door de aanpassingen wordt de bedrijvigheid en werkgelegenheid op en rond de haven van Den Oever versterkt.

Ondernemers zijn belangrijk voor Hollands Kroon

Wethouder Theo Meskers is blij met de verkregen subsidie: “Bij de realisatie van Waddenpoort Den Oever hebben we niet alleen oog voor de toeristisch-recreatieve activiteiten. We hebben de Industriegroep en Zakenclub in Den Oever toegezegd dat de positie van de visserijvloot en haven gerelateerde bedrijven zoveel mogelijk wordt versterkt. We hebben ingezet op deze subsidie omdat die ons helpt dat doel te verwezenlijken. Met de aanpassingen in dit deel van de haven komt er meer kadecapaciteit en zal de kade bovendien minder snel onderlopen bij hoog water.

Subsidie aangevraagd vanuit Waddenpoort Den Oever

De subsidie ‘Water als economische drager’, afgekort WED, is bedoeld om de economische activiteiten in de haven een impuls te geven en is aangevraagd vanuit het programma Waddenpoort Den Oever. Het subsidiebedrag van € 750.000,- is door de gemeenteraad met eenzelfde bedrag aangevuld. Zo is er een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar om de werkzaamheden te verrichten. De planning is dat op 1 juni 2015 de voorbereidingen beginnen. De voltooiing van de werkzaamheden zal in 2017 zijn.

Icoon Afsluitdijk trekt jaarlijks 300.000 toeristen

Het aantrekkelijker maken van de Afsluitdijk voor toeristen is één van de  ambities van de regionale overheden. Voor het projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk is het daarom belangrijk te weten hoeveel toeristen de Afsluitdijk bezoeken. Maar ook wie zijn deze toeristen en waarom komen zij naar de Afsluitdijk?

Er zijn weinig toeristische voorzieningen op de Afsluitdijk. Toch is het een icoon met internationaal aanzien. Door het beter benutten van de toeristische potentie van de Afsluitdijk, zullen er meer toeristen komen. We moeten deze toeristen verleiden langer te verblijven op de Afsluitdijk en in de regio. Dit is goed voor de werkgelegenheid en lokale economie.

Onderzoek toeristisch-recreatieve potenties

In 2014 hebben het European Tourism Future Institute (ETFI) van Stenden en Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd onderzoek gedaan naar de wensen van (potentiële) bezoekers aan de Afsluitdijk. Vanochtend hebben de onderzoekers het De nieuwe Afsluitdijk – Conclusies gezamenlijke rapportages met de resultaten overhandigd aan de wethouders Theo Meskers (gemeente Hollands Kroon) en Maarten Offinga (gemeente Súdwest-Fryslân) tijdens de stakeholdersbijeenkomst van Rijkswaterstaat en het projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk.

Conclusies onderzoek

Een aantal cijfers:

  • Aantal bezoekers per jaar ca. 300.000
  • Ruim 70% van de bezoekers is eerder bij de Afsluitdijk gestopt
  • Driekwart van de bezoekers wil opnieuw stoppen bij de Afsluitdijk
  • ·25% van de bezoekers komt per touringcar

De meeste bezoekers:

  • stoppen voor het uitzicht
  • stoppen maximaal een half uur
  • komen uit Nederland, Duitsland, Scandinavië, Spanje, Italië, Azië, Rusland en Israël

Leefstijlonderzoek

Op basis van de wensen, motieven en interesses die recreanten hebben, hebben de RECRON en Smart Agent zeven leefstijlprofielen ontwikkeld die inzicht geven in het gedrag en de beleving van recreanten. Elke leefstijl heeft een eigen kleur. Bij de dagrecreatie zijn dat uitbundig geel, gezellig lime, rustig groen, ingetogen aqua, avontuurlijk paars, stijlvol en luxe blauw en creatief en inspirerend rood.

De onderzoekers hebben het huidige recreatieve aanbod op de Afsluitdijk een kleur gegeven. En dit vergeleken met de leefstijlen. Daarnaast hebben ze bezoekers van het Monument en Kornwerderzand geteld en geïnterviewd. De meeste bezoekers van de Afsluitdijk horen bij de ‘gele’ leefstijl.

Het onderzoek heeft een duidelijk beeld van de bezoekers van de Afsluitdijk opgeleverd. Met deze informatie kunnen ondernemers hun aanbod beter afstemmen op de doelgroep. Het projectbureau gaat deze informatie gebruiken voor de uitwerking van hun plannen en in hun advisering.

Reacties op het onderzoek

Tijdens de stakeholderbijeenkomst zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan toeristisch-recreatieve ondernemers uit de regio en andere belangstellenden. Vooral ondernemers vanuit de Noord-Hollandse kant benadrukken het belang internationaal toerisme. De Afsluitdijk is maar een uurtje rijden vanaf Schiphol. En is een mooie verbindingsweg tussen het Unesco Werelderfgoed van Nederland.

‘Dit rapport is een goed fundament voor het verdere beleid. Ik heb het gevoel dat we met dit rapport goed in staat zijn om randvoorwaarden te creëren om ondernemers te helpen hun ideeën uit te werken’, aldus wethouder Meskers van Hollands Kroon. Ook wethouder Offinga ziet het rapport als een belangrijke basis om ondernemers te faciliteren. ‘Ik ben meer dan blij met dit rapport. De Afsluitdijk is een parel waar we zorgzaam mee om moeten gaan. De dijk biedt kansen voor de hele regio.  En voor de Culturele hoofdstad 2018 is het de mooiste oprijlaan.’

Documenten

Bijlage rapport Bureau voor Ruimte Vrije Tijd

Bijlage rapport Stenden

Bijlage rapport Bureau voor Ruimte Vrije Tijd