Author: else

Eerste schep voor Vismigratierivier

Je zou het misschien niet zeggen, maar officieus is het werk voor de Vismigratierivier van start gegaan. Niet bij de Afsluitdijk, maar bij Harlingen. Hoe zit dat?

Een groot deel van de Vismigratierivier bestaat straks uit zand en stenen.  In een depot bij Harlingen ligt al een flinke hoeveelheid zand klaar, afkomstig uit het opleverde werk N31 Harlingen. Dat zand is bedoeld voor de Vismigratierivier en wordt straks naar de Afsluitdijk gevaren. Maar voordat dit mogelijk is, moet het Van Harinxmakanaal ter hoogte van het depot breder worden gemaakt. De grootste binnenvaartschepen (klasse 5) moeten er kunnen aanleggen om hun lading te transporteren. Onlangs nam een kraan de eerste hap uit de kade. Zo is de eerste schep een feit!

Lees meer over de Vismigratierivier.

Plaatsing Waddenbelevingspunt

Het Waddenbelevingspunt is bijna klaar om geplaatst te worden in Den Oever. Op dit moment legt KWS/VSF (VolkerWessels) de laatste hand aan het uitkijkpunt, waarna het per schip naar Den Oever wordt vervoerd. De plaatsing en montage vindt naar verwachting plaats tussen 19 en 22 december.

Voelen en beleven

 Het uitkijkpunt, dat geplaatst wordt in de Waddenhaven, is voor iedereen die het Unesco Werelderfgoed Waddenzee wil voelen en beleven. Het is ook een goede plek om vogels te spotten.

Samenwerkende partijen

Het Waddenbelevingspunt is ontwikkeld met inzet van veel partijen waaronder De Nieuwe Afsluitdijk en met financiële ondersteuning van Vogelbescherming Nederland, de provincie Noord-Holland, het Waddenfonds en Staatsbosbeheer. Het ontwerp is van Knevel Architecten uit Amsterdam en de productie en plaatsing is in handen van KWS/VSF (VolkerWessels). Het object is een belangrijke schakel in het programma Waddenpoort Den Oever dat als doel de versterking van de economie van Den Oever heeft.

Plaatsing

 Bij windkracht 6 en harder wordt de plaatsing uitgesteld. Op dat moment is het namelijk niet veilig om het bouwwerk te plaatsen. Het gebied rondom het Waddenbelevingspunt is tijdens de plaatsing niet toegankelijk. Geïnteresseerden kunnen de bouw bekijken vanaf de Havenkade in Den Oever.

Opening Waddenbelevingspunt
In het voorjaar van 2018 wordt het Waddenbelevingspunt officieel geopend.

Micreos is de beste innovatie van Nederland

35 innovaties, 17 pitchers, 1 winnaar. Micreos is winnaar van de Nederlandse wedstrijd Making Waves, die vandaag plaats vond op de Afsluitdijk. Micreos is een medicijn dat antibiotica moet vervangen. Het doodt alleen de slecht bacteriën, en niet de goede zoals antibiotica dat doet.

Onder toeziend oog van Kofi Annan, Melanie Schultz van Haegen en Tom Middendorp mochten de innovatoren in 4 minuten hun idee aan de man brengen. Het doel van de dag was om innovatoren te koppelen aan investeerders, organisaties en overheden.

Micreos mag Nederland vertegenwoordigen tijdens de Europese finale in Estland op 22 november. De finale is in 2018, weer in Nederland.

 

 

Bestemmingsplan met MER Sluis Kornwerderzand

Provincie Fryslân neemt namens partijen uit de IJsselmeerregio, het initiatief om de toegankelijkheid voor grotere schepen in het IJsselmeer te verbeteren. Deze verbetering moet ontstaan onder andere door het verbreden en verdiepen van de sluis bij Kornwerderzand.

Om dit te kunnen realiseren is een bestemmingsplan met een Milieueffectenrapport en Passende Beoordeling op 15 juni 2017 door de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân vastgesteld.

Ter inzage

Het plan ligt bij de gemeente Súdwest-Fryslân ter inzage van 4 augustus tot 14 september 2017. Gedurende die periode kunnen:

  • belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan;
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat geweest zijn een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen en
  • belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht kunnen beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

Het definitieve bestemmingsplan met het MER is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienr: NL.IMRO.1900.SluisKWDZ-vast).