Month: september 2018

Bidbook benadrukt noodzaak verbreding sluis Kornwerderzand

Bedrijven en overheden rond het IJsselmeer staan klaar om honderden miljoenen te investeren in de bedrijvigheid rondom havens, scheepvaart en watersport in het IJsselmeer. Om deze investeringen voor elkaar te krijgen moet de sluis bij Kornwerderzand worden verbreed. Hiermee krijgen grotere schepen namelijk weer toegang tot het IJsselmeer.

Om de noodzaak van deze verbreding duidelijk te maken hebben de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân, Overijssel en het betrokken bedrijfsleven een Bidbook opgesteld. In dit Bidbook onderbouwen alle partijen waarom zij willen investeren in de verbreding van de sluis. Het boek is op woensdag 26 september 2018 aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Gedeputeerde Klaas Kielstra: “We hebben met dit Bidbook duidelijk gemaakt dat haven gebonden bedrijven en scheepswerven rond het IJsselmeergebied een enorme economische impuls kunnen en willen geven aan dit gebied. Hiervoor is het noodzakelijk de sluis bij Kornwerderzand te verbreden zodat het IJsselmeer bereikbaar wordt voor grotere en bredere (zee)schepen.”

Overhandiging

Het Bidbook is overhandigd door gedeputeerde Klaas Kielstra van Fryslân, samen met gedeputeerden Jan Nico Appelman van Flevoland en Henk Brink van Drenthe. Wegens verplichtingen in Provinciale Staten ontbrak Bert Boerman van Overijssel. De overhandiging vond plaats tijdens een werkbezoek van de minister aan de haven van Meppel. Meppel is onderdeel van Port of Zwolle en één van de havens die profiteert van betere bereikbaarheid als de sluis bij Kornwerderzand wordt verbreed.

De noodzaak van de verbreding

De verbreding van de sluis bij Kornwerderzand heeft veel economische voordelen. Zo ontstaan er duizenden nieuwe banen bij ondernemingen in de omgeving. Tevens kan er door grote schepen meer gebruik worden gemaakt van deze sluis voor het vervoer van goederen. De schepen die van zee tot ver in het binnenland reizen ontlasten hiermee het wegennet van de Randstad. Dit betekent ook dat er meer vervoerd kan worden per schip dan per vrachtwagen en dit is ook nog eens beter voor het milieu. Maar ook voor de jacht- en scheepsbouw, met alle betrokken toeleveringsbedrijven, heeft het veel voordelen. Zij zijn dan in staat grotere schepen te bouwen en te ontvangen.

Regionale bijdrage

De betrokken provincies, gemeenten en bedrijfsleven willen 73,5 miljoen euro bijdragen aan de verbreding van de sluis en het uitdiepen van de vaargeulen. Het totale project, inclusief vernieuwen van de bruggen in de Afsluitdijk, kost 205 miljoen euro.

Werkzaamheden A7 Afsluitdijk 10 september tot en met 15 oktober

Rijkswaterstaat voert in de periode van maandag 10 september tot en met maandag 15 oktober 2018 diverse werkzaamheden uit op en rond de Afsluitdijk (A7). Dat kan vooral op drukke momenten leiden tot vertraging voor het wegverkeer. De werkzaamheden zijn het begin van een periode waarin jarenlang aaneengesloten gewerkt gaat worden aan de versterking van de Afsluitdijk en herstel van de A7.

Wanneer en waar?

  • Maandag 10 september 07.00 uur tot en met maandag 24 september 10.00 uur op de A7 bij Den Oever
  • Maandag 24 september 19.00 uur tot en met donderdag 27 september 24.00 uur op de A7 bij Kornwerderzand
  • Maandag 1 oktober 22.00 uur tot en met maandag 15 oktober 10.00 uur op de A7 bij Den Oever

Hinder wegverkeer

Het verkeer wordt ter hoogte van de werkzaamheden over één rijbaan  geleid. In beide richtingen is dan één rijstrook beschikbaar. Het fietspad over de Afsluitdijk blijft tijdens de werkzaamheden beschikbaar.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bij Den Oever zijn nodig als voorbereiding op de versterking van de Afsluitdijk die de komende jaren gaat plaatsvinden. Er vindt onder meer onderzoek plaats naar de sterkte van het asfalt en naar de ondergrond van de plek waar straks extra spuisluizen worden gebouwd.

Naast de werkzaamheden ter voorbereiding op de versterking van de Afsluitdijk, voert Rijkswaterstaat ook reguliere werkzaamheden uit. Deze worden zoveel mogelijk gecombineerd om de hinder te beperken. Zowel bij het Stevin- als het Lorentzsluizencomplex worden in de komende periode de spuiseinen op de spui aangepast. Bij Kornwerderzand is hiervoor een afzetting van de weg nodig. In Den Oever worden de werkzaamheden gecombineerd met andere noodzakelijke werkzaamheden zodat de gebruiker minder hinder ondervindt.

Versterking Afsluitdijk

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt aannemerscombinatie Levvel tot en met 2022 aan de versterking van de Afsluitdijk. Ook worden extra spuisluizen en een gemaal gebouwd om meer water te kunnen afvoeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee. Zo blijft Nederland ook in de toekomst beschermd tegen overstromingen. De ingenieurs van nu bouwen op robuuste en duurzame wijze voort op de nalatenschap van Lely: de Afsluitdijk als vernieuwd toonbeeld van de Nederlandse waterbouw. In samenwerking met regionaal samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk worden kansen benut op het gebied van duurzame energie, natuur en recreatie en toerisme.

Meer informatie

Bij vragen of klachten over de werkzaamheden kunnen weggebruikers contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat op telefoonnummer 0800-8002 of via www.rijkswaterstaat.nl