Month: juli 2018

Werkgelegenheid voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Bij de versterking van de Afsluitdijk biedt aannemerscombinatie Levvel werkgelegenheid aan mensen met een uitkering of zonder diploma. Hiervoor worden ongeveer 100 arbeidsplaatsen beschikbaar gesteld. Het gaat zowel om kantoorfuncties als uitvoerend en technisch personeel. Het doel is het creëren van duurzame werkgelegenheid: mensen aan het werk helpen én houden. Als dat nodig is, wordt hiervoor begeleiding en opleiding geboden.

Sterk van start

Het tijdelijke kantoor in Gorinchem is inmiddels al versterkt door de inzet van medewerkers die tot voor kort werkloos waren. Per 2019 verhuist het team naar Den Oever voor de uitvoerende fase van vier jaar. Het aantal vacatures zal in deze fase worden uitgebreid. Levvel streeft ernaar de medewerkers voor de volledige duur van de functie op het project te behouden. Zo kan iemand zo veel mogelijk werkervaring opdoen en (terug) in het werkritme komen. Gemotiveerde kandidaten krijgen scholing of training als dat nodig is om aan de gestelde eisen te voldoen. Na afloop van de arbeidsovereenkomst zet Levvel zich in om de medewerkers ergens anders aan het werk te helpen.

Regiegroep Afsluitdijk werkt!

Om de juiste kandidaten te vinden in zowel Noord-Holland als Friesland werkt Levvel samen met de regiegroep Afsluitdijk Werkt! Deze regiegroep is de vereniging van overheidsorganisaties in beide arbeidsmarktregio’s, waarin de WerkgeversServicepunten en daarmee gemeenten en sociale werkbedrijven zijn vertegenwoordigd. De regiegroep legt het contact tussen werkzoekenden en het werk op de Afsluitdijk.

Geïnteresseerden kunnen ook zelf contact opnemen met het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord via contact@wsp-nhn.nl of WerkgeversServicepunt Fryslân via WerkgeversServicepunt-Fryslan@uwv.nl.  

Social return

Op verzoek van De Nieuwe Afsluitdijk (provincies en gemeenten) heeft Rijkswaterstaat bij het op de markt zetten van project Afsluitdijk aandacht gevraagd voor het stimuleren van de regionale economie door middel van social return. Dat wil zeggen dat de opdrachtnemer is gevraagd maatschappelijk iets terug te doen door werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat heeft ertoe geleid dat Levvel arbeidsplaatsen beschikbaar stelt aan mensen die minimaal drie maanden werkloos zijn en staan ingeschreven bij een uitkeringsinstantie, die vallen onder een WSW-, WGA-/WIA-/WAO-, Wajong-of NUG-regeling (of een vergelijkbare regeling buiten Nederland) of vroegtijdige schoolverlaters. Daarnaast heeft Levvel aan Wet sociale werkvoorziening (WSW)-bedrijven in Noord-Holland en Friesland gevraagd aanbiedingen te doen voor de organisatie en invulling van diensten als schoonmaak, catering, en beveiliging.

Foto door Rob Poelenjee 

Vismigratierivier Afsluitdijk in september de markt op

Na de zomer kunnen geïnteresseerde aannemers inschrijven op de bouw van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk. Gedeputeerde Staten hebben vandaag groen licht gegeven om de aanbesteding in september te starten. Rond de jaarwisseling wordt bekend welk bedrijf het werk gaat uitvoeren. De bouw start voor de zomer van 2019.  

Gedeputeerde Johannes Kramer: “We zijn er klaar voor. Voor het eerst in de wereld wordt zo’n systeem voor overstekende vissen gebouwd. We zien al dat de markt de Vismigratierivier een interessant project vindt. Een innovatieve oplossing voor zout-zoet-overgangen, waarbij waterveiligheid en natuur hand in hand gaan. Belangrijk in een tijd van klimaatverandering en zeespiegelstijging.” 

 Twee delen 

De bouw van de Vismigratierivier is opgeknipt in twee delen. Het eerste deel is de opening in de Afsluitdijk. In opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk heeft Rijkswaterstaat dit onderdeel meegenomen bij de versterking van de Afsluitdijk. Het tweede deel is de aanleg van de slingerende Vismigratierivier in het IJsselmeer en de Waddenzee. Voor dit tweede deel zoekt de provincie per september een aannemer. In 2022, wanneer beide delen klaar zijn, is de Vismigratierivier klaar voor gebruik.  

 Vismigratierivier Afsluitdijk 

De Vismigratierivier is een opening in de Afsluitdijk waardoor vissen weer 24/7 en 365 dagen per jaar heen en weer kunnen zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Voor sommige vissoorten, zoals de paling en de zalm, is het belangrijk om heen en weer te zwemmen van zout naar zoet water en omgekeerd. Dit doen ze om op te groeien of zich voort te planten. Doel is het verbeteren van de visstand in het IJsselmeer en de Waddenzee.  

Werkzaamheden op de Afsluitdijk deze zomer

De Afsluitdijk wordt ingrijpend vernieuwd. Maar voordat het daadwerkelijke werk in 2019 begint, voert aannemerscombinatie Levvel voorbereidende werkzaamheden uit op de Afsluitdijk.

In de zomermaanden juli, augustus en september vinden er werkzaamheden plaats die nodig zijn om de huidige toestand van onder andere de dijk, de weg en de spuisluizen te onderzoeken. In sommige gevallen leidt dat tot hinder voor weg- en vaarweggebruikers. Bijvoorbeeld als er rijstroken zijn afgezet of als er materieel in de voorhavens bij het sluiscomplex ligt. In dat geval worden de maatregelen voorafgaand aan de werkzaamheden bekend gemaakt.

 

 

Vis met zender gezien?

Werkt de Vismigratierivier zoals ‘ie bedacht is? En: maken vissen er in de verwachte aantallen gebruik van op hun tocht van zout naar zoet water of andersom? Om straks een antwoord te kunnen geven op die vragen, coördineert en onderzoekt provincie Fryslân hoe en in welke mate vissen in de huidige situatie migreren tussen Waddenzee en IJsselmeer. Daarvoor worden vissen uitgerust met zendertjes.

De sluizen bij Kornwerderzand en Den Oever worden in de huidige situatie visvriendelijk beheerd. Dat betekent dat vissen de sluizen kunnen passeren gedurende de korte periode dat er sprake is van ‘gelijk water’ aan de Waddenzeekant en de IJsselmeerkant. Ook de Vispassage bij Den Oever verbetert de vismigratie. Straks maakt de Vismigratierivier het voor vissen mogelijk continu – 24/7 – te trekken van zoet naar zout, of andersom. Jeroen Huisman, onderzoeker vismigratie van Hogeschool Van Hall Larenstein, voert onderzoek uit namens de provincie: “We willen dan natuurlijk weten of de soorten waarvoor de Vismigratierivier in eerste instantie is bedoeld – de wat zwakkere zwemmers – er gebruik van maken. En in welke aantallen ze migreren.”

Een vis met zender

“Op basis van literatuur en analyses van deskundigen zijn daarvan natuurlijk schattingen gemaakt”, vervolgt Huisman. “De nul-meting die wij uitvoeren, is bedoeld om te kijken of de verwachtingen die we nu hebben ook echt kloppen met wat er straks in werkelijkheid gebeurt.” De methode die de onderzoekers gebruiken voor de nul-meting, is afhankelijk van de soort, maakt Huisman duidelijk: “De wat grotere vissen – denk aan houting, zeeprik, zalm en zeeforel – kunnen we uitrusten met een zendertje. Op die manier kunnen we elke individuele vis volgen. Dat levert hele precieze informatie op, maar zo’n zender kost natuurlijk wel wat. Uiteindelijk wordt daarom maar een beperkt aantal dieren daarmee uitgerust.”

Fijnmazige netten voor kleine visjes

De kleine visjes – kleine botjes bijvoorbeeld die het larvenstadium nog niet of amper ontgroeid zijn – kun je niet ‘zenderen’, vertelt Huisman. Die vangen we daarom met fijnmazige netten aan zowel de zoute als de zoete kant. We mikken daarmee eigenlijk op alle jonge kleine vis. Het grootste deel is glasaal, stekelbaars en bot. Aan de hand van de vangsten kunnen we zien of ze nu überhaupt de Afsluitdijk passeren en in welke aantallen dat gebeurt.”

Begin volgend jaar presentatie gegevens

De gegevens voor de nul-meting zijn overigens over een langere periode verzameld. “Dit is het laatste jaar dat we onderzoek doen voor de nul-meting. Tussen 2015 en 2018 is er een aantal onderzoeken uitgevoerd waarmee we de trek van vissen door de sluizen in kaart hebben gebracht. Alle verzamelde gegevens presenteren we begin volgend jaar in een rapport. Dat vormt dan de basis voor het monitoren van de werking van de Vismigratierivier.”