Month: juni 2018

Afsluitdijk Wadden Center krijgt duurzaam overstappunt

Het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand krijgt een overstappunt voor automobilisten. Bestuurders kunnen er parkeren en overstappen op duurzame vormen van vervoer, zoals bus of fiets. Ook kunnen ze vanaf deze plek gaan carpoolen of liften. De opening is op 1 juli tijdens de Elfwegentocht. Deze tocht is de eerste twee weken van juli. Inzet is om twee weken lang in Fryslân geen druppel benzine of diesel te gebruiken voor een beter klimaat.

Het stimuleren van duurzaam reizen sluit naadloos aan bij de ambities van De Nieuwe Afsluitdijk. Tussen 2018 en 2022 versterkt Rijkswaterstaat de dijk om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Er komen ook innovatieve projecten op het gebied van duurzame energie uit zon, wind en water. Te denken valt aan Blue Energy en stromingsenergie. In het recent geopende Afsluitdijk Wadden Center kunnen bezoekers op een interactieve manier kennis maken met de Afsluitdijk en deze projecten.

De Nieuwe Afsluitdijk
Het Afsluitdijk Wadden Center maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk, een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, natuur, economie en recreatie en toerisme. De klimaatverandering zorgt voor grote maatschappelijke uitdagingen. Door van de Afsluitdijk een energiedijk te maken wordt bijgedragen aan een betere, duurzame toekomst voor komende generaties. De Afsluitdijk zal nationaal en internationaal een voorbeeld zijn voor de Nederlandse vernieuwde waterbouwkunde als ook kraamkamer voor innovatie.

De Afsluitdijk van… Marcus Schlüter

Kitesurflocatie Kornwerderzand steeds professioneler

“Zet mij op het water en ik ben gelukkig”, zegt Marcus Schlüter. Hij is eigenaar en hoofdinstructeur van de kitesurfschool NorthwestKiteboarding. De ‘spot’ Kornwerderzand, direct oostelijk van de sluizen aan de IJsselmeerkant is één van de locaties waar zijn school actief is. Schlüter heeft er zijn hart aan verpand. “Als het waait zitten we daar ’s zomers elke dag.”

“Kornwerderzand is een prachtig gebied met veel natuur. Maar wat het voor kitesurfen vooral zo’n mooie locatie maakt, is dat het rondom open is; de wind heeft er altijd vrij spel”, zegt Schlüter. “Zo’n beetje elke windrichting is goed. Daarnaast hebben we hier het voordeel dat er behalve ondiepe plekken ook diepere delen zijn. Andere spots aan het IJsselmeer zijn allemaal ondiep. Dat is weliswaar ideaal om het kitesurfen onder de knie te krijgen, maar dieper water geeft weer andere trainingsmogelijkheden. Bovendien is het een plek die me een echt eilandgevoel geeft met een mooi zicht op Makkum. Ik voel me er thuis.”

Opkomen voor kitesurfsport

Marcus zet zich – sinds hij in 2002 definitief het windsurfen verruilde voor kitesurfen – al jaren actief in voor de sport én voor de locatie bij Kornwerderzand. Zo was hij vanuit de Nederlandse Kitesurfvereniging lid van een werkgroep Kitesurfen Friese IJsselmeerkust, waar ook de provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat en natuurorganisaties in deelnamen. “Mede daardoor heb ik een groot netwerk kunnen opbouwen en dat is belangrijk om voor de belangen van de kitesurfsport op te komen. Bijvoorbeeld wanneer ontwikkelingen rond de Afsluitdijk de kitesurfspot raken.”

Nieuwe aanlegsteigers

“Ik heb me vanaf het begin ook erg betrokken gevoeld – en opgesteld – bij de bouw van het Afsluitdijk Wadden Center”, vervolgt Schlüter. “Aanvankelijk lag er een plan om nieuwe aanlegsteigers aan de kant van het kitesurfstrand te realiseren. Maar dan krijg je allemaal manoeuvrerende zeilboten in het startgebied van de kitesurfers. Mede doordat we de ruimte hadden om mee te denken en te praten, is er een andere locatie gevonden voor de steigers.”

Afsluitdijk Wadden Center versnelt ontwikkeling

“Overigens is de ontwikkeling van het kitesurfstrand door de bouw van het Afsluitdijk Wadden Center juist ook in een versnelling gekomen. We hebben bijvoorbeeld meer zand bij het strandje gekregen en er is een onderwatertube – een soort kunstmatig rif – aangelegd. Ieder jaar spoelt er veel zand van het strandje weg, de onderwatertube zorgt er voor dat het zand op dezelfde plek blijft liggen. Dat is allemaal verbeterd. De locatie wordt zo steeds professioneler. Daarnaast is Kornwerderzand mede door het Afsluitdijk Wadden Center een plek waar op recreatief gebied van alles te doen is. Een hele mooie mix. Ik kijk uit naar de zomer.”

Definitief Rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017 ter inzage

De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017 vastgesteld op 11 juni 2018 en bekendgemaakt in de Staatscourant van 25 juni 2018. Van 26 juni tot en met 6 augustus 2018 ligt het vastgestelde plan met onderliggende stukken ter inzage.

Belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerp-Rijksinpassingsplan –aanvulling 2017 naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarover geen zienswijze naar voren hebben gebracht,
kunnen beroep instellen tegen het vastgestelde plan. Kijk voor meer informatie op www.platformparticipatie.nl/afsluitdijk of http://www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.0000.IMip17AfsluitdijkA-3000).

Waarom een aanvulling?

Rijkswaterstaat bouwt tussen 2018 en 2022 pompen in de Afsluitdijk om sneller overtollig water uit het IJsselmeer te kunnen afvoeren naar zee. Deze pompen gebruiken veel energie. Rijkswaterstaat wil deze energie duurzaam opwekken. Zonnevelden zijn hiervoor het meest geschikt. Om deze ruimtelijk in te passen is het rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017 opgesteld. In dit Rijksinpassingsplan wordt ook het vergroten van de doorvaartbreedte van de keersluis Kornwerderzand mogelijk gemaakt en komt er meer ruimte voor de bouw van pompgebouwen.

Geen bomenkap

In het ontwerp-Rijksinpassingsplan – aanvulling 2017 was voor de plaatsing van zonnepanelen nog een locatie van ongeveer 4 hectare bij Den Oever opgenomen, waar het nodig was bomen en bosschages te verwijderen. De Stichting Landschapszorg Wieringen (SLW) diende hiertegen een zienswijze in en bood Rijkswaterstaat een petitie met 975 handtekeningen aan om haar standpunt kracht bij te zetten.

Aannemerscombinatie Levvel heeft dit signaal meegenomen in het ontwerp voor de Afsluitdijk en realiseert voor het energieneutraal maken van de Afsluitdijk een zonnepark zónder bomenkap. Doordat Levvel extra spuisluizen inbouwt en de spuimiddelen en pompen slim inzet, ‘spuien als het kan, pompen als het moet’, hoeft er minder energie te worden opgewekt en is de betreffende ruimte in Den Oever niet meer nodig.

Terugblik watercongres 100 jaar Zuiderzeewet

Ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de Zuiderzeewet organiseerde de provincie Flevoland samen met partners, waaronder Rijkswaterstaat, op 14 juni 2018 het congres ‘Nederland over 100 jaar’. Het congres vond plaats in museum Batavialand in Lelystad, het hart van de voormalige Zuiderzee. Aanwezig was onder meer de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Bekijk hier een beeldverslag:


Het congres werd feestelijk geopend door The Amsterdam Brass Quintet en Rob van der Sterren met de compositie De Lely Suite, geinspireerd door de grootsheid van Lely en zijn werk.

V.l.n.r.: Dagvoorzitter Joost Hoebink, gedeputeerde provincie Flevoland Michiel Rijsberman, Deltacommisaris Wim Kuijken en directeur kennis en advies Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Arjan de Zeeuw. Zij gaven hun visie op het thema van het congres: ‘Nederland over 100 jaar’.

De steenzetters van de Afsluitdijk, noeste arbeiders die een deel van de dijk steen voor steen met de hand hebben aangelegd, omkleedden de wand van de congreszaal.

Dit jaar is niet alleen het jaar van het Nieuwe Peilbesluit IJsselmeergebied, het is ook 200 jaar geleden dat het Normaal Amsterdams Peil (NAP) werd vastgesteld. Daarom kreeg de minister een antieke peilstok overhandigd, als ode aan iedereen die heeft samengewerkt aan dit mooie resultaat.

Minister Cora van Nieuwenhuizen: “Werken aan water is nooit af. Maar dat is ook niet erg, want het is prachtig werk. De uitdagingen van toen, zijn ook die van ons vandaag.”

Journalist-schrijver Cees Banning schreef ter gelegenheid van 100 jaar Zuiderzeewet de biografie ‘Cornelis Lely, ingenieur van het nieuwe Nederland’. Hij overhandigde tijdens het congres het eerste exemplaar aan de minister.

Cees Banning, schrijver van de biografie ‘Cornelis Lely, ingenieur van het nieuwe Nederland’, hier op de foto met de minister en nazaten van Cornelis Lely.

Op het congres werd door het dagelijks bestuur het Nieuwe Peilbesluit IJsselmeergebied ondertekend. Met dit besluit wordt het vaste peil in het IJsselmeer en Markermeer in de zomer vervangen door een streefpeil met een bandbreedte van 20 cm waarbinnen het meerpeil mag bewegen. Zo kunnen we in tijden van droogte een buffer opbouwen en over voldoende zoet water beschikken.

Minister Cora van Nieuwenhuizen, de 44e minister na Lely, ondertekende het Nieuwe Peilbesluit IJsselmeergebied heel toepasselijk in de oude werkkamer van Cornelis Lely.

In museum Batavialand in Lelystad is nog tot 11 september 2018 de oude werkkamer van Lely met authentieke objecten te bezichtigen. Door de inrichting worden de sporen uit het persoonlijke en werkzame leven van Lely zichtbaar voor het publiek en ontdekt men meer over de bevlogen en initiatiefrijke persoon dr. ir Cornelis Lely.

Lukas Meursing, omgevingsmanager Rijkswaterstaat, verzorgde een kennissessie over de Afsluitdijk: de geschiedenis en hoe de dijk wordt aangepakt voor de komende 100 jaar.

HID RWS Midden-Nederland Louis Schouwstra overhandigt de leden van het dagelijks bestuur Peilbesluit IJsselmeergebied een peillood als dank voor de samenwerking bij de totstandkoming van het peilbesluit.