Month: mei 2018

Waddenbelevingspunt Den Oever geopend

Het Waddenbelevingspunt, een eyecatcher in wad & natuur

Het Waddenbelevingspunt in Den Oever is op 23 mei officieel geopend. Daarmee is de plek open voor iedereen met hart voor het Wad, de vogels en de omringende natuur.
De eyecatcher is voorzien van schitterende informatiepanelen, waarop de bezoeker van alles te weten komt over de fauna boven en onder water, over het waddengebied en natuurlijk over de bijzondere vogels die in het gebied verblijven: als tussenstop of als permanente woonplek. Op de Leidam, ook wel ‘de banaan’ genoemd omdat het die vorm heeft, is in de zomer de grootste lepelaar kolonie van Europa te vinden. Ook bijzonder om te noemen is het feit dat het Waddenbelevingspunt op een van de donkerste plekken van ons land staat en daarmee bij uitstek geschikt is om te genieten van de sterrenhemel. Bij Viscentre ’t Wad kunt u een verrekijker tegen bruikleen (borg) ophalen voor gebruik op het Waddenbelevingspunt. Borgsom is € 50,- per kijker.

Ontwerp & totstandkoming

Het object is een ontwerp van Knevel Architecten en werd gebouwd door KWS/VSF. In een goede samenwerking tussen Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer en Hollands Kroon is het Waddenbelevingspunt tot stand gekomen. Daarbij is van diverse kanten financiële ondersteuning verleend, waaronder door de Provincie Noord-Holland via het Uitvoeringsprogramma Kust en de eerdergenoemde samenwerkingspartners.

Waddenpoort Den Oever

Den Oever ligt pal aan de Afsluitdijk en grenst aan de Waddenzee en het IJsselmeer. Hierdoor is Den Oever zowel de noordelijke toegang tot Noord-Holland als een poort naar de Waddenzee. Om dit unieke gebied meer bekendheid te geven hebben we besloten om het gebied, samen met de betrokken partijen, aantrekkelijker te maken. Dit doen we onder de naam ‘Waddenpoort Den Oever’.


  

Video gemaakt door Chris van der Heijden van Vogelbescherming Nederland.
Waddenbelevingspunt: fotograaf Chris Lansink.

Veel belangstelling in Den Oever voor presentatie ontwerp Afsluitdijk

Vrijdag 18 mei presenteerde Levvel, het consortium dat de dijk aanpakt, het ontwerp aan omwonenden en stakeholders in Den Oever. Welke plannen liggen er en wat betekent dit voor direct omwonenden? Dit werd toegelicht door Danneke Heiligers, omgevingsmanager van Levvel en Carlos Mollet, projectdirecteur van Levvel.

Er was veel belangstelling en over het algemeen enthousiasme over het ontwerp en aanpak van Levvel. Er werden ook zorgen geuit en vragen gesteld over onder andere de storingen van de draaibruggen, de bestaande vistuigen op plekken waar gebouwd gaat worden en hinder voor weg en vaarwegverkeer. Ook vroegen men zich af hoe hoog en breed de dijk wordt, of er broedgelegenheid kan komen voor de strandplevier, of er rekening wordt gehouden met de veiligheid van fietsers bij zware weersomstandigheden bij het nieuwe fietspad aan de Waddenzeezijde, de in- en uitstroom van bouw- en kantoorpersoneel en verkeer bij Den Oever en nog meer. Een beknopt overzicht van vragen en antwoorden en de presentatie vindt u op bij ‘Documenten’.

De komende jaren blijven Rijkswaterstaat en Levvel met omwonenden en stakeholders in contact door het organiseren van stakeholdersbijeenkomsten of via direct contact. Projectdirecteur Carlos Mollet van Levvel: ‘We zijn komende jaren te gast op de Afsluitdijk. We willen een goede buur zijn en de mensen actief betrekken waar dat kan. We kunnen hierbij goed voortbouwen op de wijze waarop Rijkswaterstaat in de afgelopen jaren iedereen heeft betrokken bij dit mooie project. Wij kijken erg uit naar de samenwerking!’

Het consortium Levvel wordt gevormd door Van Oord Aberdeen Infrastructure Partners, BAM PPP PGGM Infrastructure en Rebel. Levvel zal de versterking van de Afsluitdijk ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden gedurende 25 jaar. De werkzaamheden starten het najaar 2018 en worden in 2023 afgerond.

 

Petitie tegen bomenkap Den Oever aangeboden aan Rijkswaterstaat

Vrijdag 18 mei heeft de Stichting Landschapszorg Wieringen (SLW) een petitie tegen bomenkap bij Den Oever aangeboden aan Rijkswaterstaat, tijdens een bijeenkomst over het ontwerp van de Afsluitdijk. Afgelopen maanden verzamelde de Stichting 975 handtekeningen. Het consortium Levvel heeft dit signaal meegenomen in het ontwerp voor de Afsluitdijk en zal voor het energieneutraal maken van de Afsluitdijk een zonnepark realiseren zónder bomenkap.

Van der Meulen van SLW: ‘De Afsluitdijk is echt toe aan een opknapbeurt en het is een fantastisch plan dat is ontwikkeld. De manier van uitvoeren lijkt ook weloverwogen en getuigd van een technisch vernuftig traject. Wij, als Stichting Landschapszorg Wieringen hebben moeite met het onderdeel ‘zonnepanelen’. Bomenkap voor duurzame opwekking van energie is onverkoopbaar! Wellicht een kleine ‘zaak’ in het grote geheel, maar voor Wieringen en in het bijzonder voor Den Oever een ingrijpend gebeuren, zoals de opzet zich laat aanzien in het Rijksinpassingsplan. Zo is dat ook in de situatie van Den Oever: wij willen niet méér geluid horen van de passerende auto’s. Nee, wij willen de dempende werking van dat bosje behouden. Nee, wij willen geen gladde technologische entree van de Afsluitdijk in de vorm van een massief gladgestreken zonnepanelen-tracé. Wij houden van ons pretentieloze, maar karakteristieke bos en weiland bij de binnenkomst van Den Oever.’

Van de Beek van Rijkswaterstaat: ‘De petitie is een krachtig en duidelijk signaal vanuit de Den Oeverse samenleving die wij zullen meewegen bij het definitieve Rijksinpassingsplan. Het grote aantal handtekeningen geeft aan hoe betrokken de bewoners zijn bij ‘hun’ Afsluitdijk. Levvel, het consortium dat de Afsluitdijk aanpakt, heeft in haar plannen dit signaal meegenomen en zal voor het energieneutraal maken van de Afsluitdijk een zonnepark realiseren zónder bomenkap. Over enkele weken wordt het definitief-Rijksinpassingsplan gepubliceerd welke definitieve duidelijkheid verschaft. Ik wil mevrouw Van der Meulen, de Stichting Landschapszorg Wieringen en de bevolking van Den Oever bedanken voor hun duidelijke signaal.’

Eind 2017 publiceerde Rijkswaterstaat een ontwerp-Rijksinpassingsplan met hierin locaties waar zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Deze panelen leken nodig te zijn om de Afsluitdijk, ook na bouw van pompgemalen bij Den Oever, energieneutraal te houden. Bij een van de locaties bij Den Oever van circa vier hectare was het nodig bomen en bosschages te verwijderen. SLW diende hiertegen een zienswijze in bij Rijkswaterstaat en wilde met het aanbieden van de petitie haar standpunt kracht bijzetten. Doordat Levvel in het ontwerp extra spuisluizen inbouwt en de spuimiddelen en pompen slim inzet ‘spuien als het kan, pompen als het moet’ hoeft er minder energie worden opgewekt.  

Affiche boomkap Den Oever
Persbericht Stichting Landschapszorg Wieringen