Month: augustus 2017

Bezoek de Afsluitdijk op Open Monumentendag

Zaterdag 9 september is het Open Monumentendag. Meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland zijn dan voor iedereen gratis toegankelijk. De Afsluitdijk is een van de locaties waarop van alles te zien en te beleven is. Het informatiecentrum in Kornwerderzand ‘De Afsluitdijk, nieuwe verhalen’ opent van 10.00 uur tot 17.00 uur haar deuren. Vanuit het informatiecentrum worden diverse activiteiten georganiseerd.

Informatiecentrum De Afsluitdijk, nieuwe verhalen
De Afsluitdijk is aan vernieuwing toe. Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk werken de komende jaren samen aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk. Kom alles te weten over de aanleg, geschiedenis, heden en toekomst van de Afsluitdijk in het informatiecentrum.

Rondleidingen naar Lorentzsluizencomplex
Vanuit het informatiecentrum, Sluisweg 1a in Kornwerderzand, worden rondleidingen gegeven naar het Lorentzsluizencomplex uit 1933. De monumentale heftorens zijn onlangs volledig gerenoveerd en in hun oorspronkelijke staat teruggebracht. 

Kijkje op de RWS 1
Vlakbij het informatiecentrum ligt de RWS 1 aangemeerd, een monumentaal directievaartuig van Rijkswaterstaat. Het schip werd in 1912 in opdracht van ingenieur Cornelis Lely gebouwd en was onder meer betrokken bij de aanleg van de Afsluitdijk. Het schip is voor iedereen toegankelijk, de bemanning vertelt bezoekers over de rijke geschiedenis.

Kazemattenmuseum
Op diezelfde locatie kan het Kazemattenmuseum worden bezocht. Hier wordt o.a. het verhaal verteld van de 225 Nederlandse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog ruim 15.000 Duitsers wisten tegen te houden. De militaire verdedigingslinie vormt samen met het sluizencomplex en de nederzetting het beschermd dorpsgezicht van Kornwerderzand.

Brochure cultuurhistorie
Alle bezoekers van informatiecentrum De Afsluitdijk ontvangen op Open Monumentendag een exemplaar van de brochure Project Afsluitdijk – aandacht voor cultuurhistorie. Rijkswaterstaat werkt de komende jaren met project Afsluitdijk aan de versterking van de dijk en het vergroten van de capaciteit om water af te voeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee. De brochure beschrijft hoe tijdens deze werkzaamheden en in de definitieve situatie rekening wordt gehouden met het de cultuurhistorische waarde van de dijk. De brochure is al digitaal beschikbaar: brochure aandacht voor cultuurhistorie.

Kijk voor meer informatie over de Open Monumentendag op Rijkswaterstaat Open Monumentendag of op de algemene pagina van Open Monumentendag.

Kofi Annan volgende week op Afsluitdijk

7 september 2017. De Afsluitdijk. 600 gasten. Het gebeurt niet iedere dag dat een groot internationaal gezelschap bijeenkomt op de dijk. Dan vindt Making Waves plaats, een evenement dat volledig in het teken staat van innovatie.

Waar de Afsluitdijk in 1932 het toonbeeld was van innovatie, daar presenteren 85 jaar later 17 partijen hun eigen vernieuwende idee. Het doel is om deze veelbelovende ideeën werkelijkheid te laten worden. Door mensen, kennis, capaciteit en geld bij elkaar te brengen, worden ideeën verder gebracht.

Hoofdgast is Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ook minister Melanie Schultz van Haegen en Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp zijn aanwezig. Zij vertellen waarom vernieuwing noodzakelijk is op het gebied van klimaatverandering, water, voedsel, gezondheid en energie.

Het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk is partner van het evenement. Die dag laten zij zien hoe hun innovaties op de dijk (bijna) werkelijkheid zijn geworden. Met de Vismigratierivier, Blue Energy en stromingsenergie bouwen zij aan de toekomst van Nederland en misschien wel de wereld.

Wilt u bij dit unieke, eenmalige evenement zijn? Er zijn nog (gratis) kaarten beschikbaar via www.makingwavesnl.nl

Werkzaamheden heftorens Stevinsluizen Den Oever

Rijkswaterstaat voert van mei tot en met september 2017 groot onderhoud uit aan de monumentale heftorens van de Stevinsluizen bij Den Oever. Van dinsdag 22 augustus tot en met uiterlijk zondag 27 augustus bouwt de aannemer de steigers bij het middelste complex af. Voor de veiligheid wordt dan één rijstrook in beide richtingen afgesloten. Dit kan hinder geven voor het verkeer, met name in combinatie met het mooie weer wat zorgt voor extra weg- en vaarwegverkeer. De rijstrookafzettingen duren tot en met (uiterlijk) zondagavond. Rijkswaterstaat adviseert (vaar)weggebruikers de actuele verkeersinformatie te volgen en bij hinder, indien mogelijk, te kiezen voor een alternatief tijdstip of alternatieve route. Houd u in ieder geval in deze periode op deze route rekening met extra reistijd.

Buiten het op- en afbouwen van de steigers blijven alle rijstroken beschikbaar. Ter hoogte van de werkzaamheden wordt wel een snelheidsbeperking ingesteld en vindt een wegversmalling plaats.

Het groot onderhoud van de heftorens bestaat uit het repareren van de betonschade en het aanbrengen van een nieuwe verflaag. De werkzaamheden aan de heftorens van het Lorentzsluizencomplex bij Kornwerderzand zijn al eerder dit jaar gestart en worden in juni afgerond. Aansluitend op de renovatie wordt gewerkt aan Lichtpoort van ontwerper en innovator Daan Roosegaarde. Lichtpoort geeft de opgeknapte heftorens een retro-reflecterende laag, waardoor de lijnen oplichten door de koplampen van passerende auto’s.

 

Bestemmingsplan met MER Sluis Kornwerderzand

Provincie Fryslân neemt namens partijen uit de IJsselmeerregio, het initiatief om de toegankelijkheid voor grotere schepen in het IJsselmeer te verbeteren. Deze verbetering moet ontstaan onder andere door het verbreden en verdiepen van de sluis bij Kornwerderzand.

Om dit te kunnen realiseren is een bestemmingsplan met een Milieueffectenrapport en Passende Beoordeling op 15 juni 2017 door de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân vastgesteld.

Ter inzage

Het plan ligt bij de gemeente Súdwest-Fryslân ter inzage van 4 augustus tot 14 september 2017. Gedurende die periode kunnen:

  • belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan;
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat geweest zijn een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen en
  • belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht kunnen beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

Het definitieve bestemmingsplan met het MER is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienr: NL.IMRO.1900.SluisKWDZ-vast).

Brochure ‘aandacht voor de natuur’

Wat is de relatie tussen project Afsluitdijk en de natuur? Hoe wordt er tijdens de werkzaamheden aan de dijk en in de definitieve situatie rekening gehouden met de flora en fauna? Dit is samengevat in de brochure ‘aandacht voor de natuur’.

De Afsluitdijk is een natuurlijke leefomgeving van veel soorten planten en dieren en beschikt over een aantal ecologische kernkwaliteiten:

  1. De Afsluitdijk vormt een ecologische verbindingszone. Hoewel de Afsluitdijk zelf geen natuurgebied is, grenst hij aan twee Natura 2000-gebieden. Daarom beschouwen we de Afsluitdijk niet ‘slechts’ als een steenverharding, maar als onderdeel van een groter ecologisch systeem.
  2. De Afsluitdijk biedt spontane natuur op een kunstmatige structuur. Het natuurvriendelijke karakter van het dijkprofiel, de open structuur van stortsteen en basalt en grote oppervlaktes grasland bevorderen deze ontwikkeling.
  3. De Afsluitdijk brengt luwte in een dynamisch milieu waar weer en wind vrij spel hebben.

In de plannen voor de versterking van de Afsluitdijk respecteren we deze bijzondere kwaliteiten. Daarnaast bepaalt de Wet Natuurbescherming dat we rekening moeten houden met beschermde soorten en Natura 2000-gebieden. Zowel tijdens de renovatiewerkzaamheden als in de nieuwe situatie, wanneer de Afsluitdijk klaar is. In deze brochure laten we zien om welke soorten het gaat en welke maatregelen we hiervoor treffen.

Heeft u interesse in de papieren brochure? Stuur ons dan een e-mail met uw adresgegevens en u krijgt de brochure thuisgestuurd. 

Brochure aandacht voor de natuur