Month: mei 2017

Eerste paal Afsluitdijk Wadden Center in de grond

Op dinsdag 30 mei is de bouw van het Afsluitdijk Wadden Center gestart. Hier zien en beleven bezoekers de verhalen over de geschiedenis en toekomst van de Afsluitdijk, Dutch Delta Design, de Vismigratierivier, de Waddenzee en het IJsselmeer. Naar verwachting trekt het Afsluitdijk Wadden Center 60.000 tot 100.000 bezoekers per jaar. Doel is om de toeristische werkgelegenheid in Fryslân en Noord-Holland te vergroten. In maart 2018 opent het Afsluitdijk Wadden Center zijn deuren voor het publiek. 

Gedeputeerde Klaas Kielstra (provincie Fryslân) sloeg de eerste paal en gaf hiermee het startsein voor de bouw, samen met Ype Heijsman (directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat), wethouder Maarten Offinga (gemeente Súdwest-Fryslân) en Biense Dijkstra (algemeen directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma). Kielstra: “Dankzij goede en intensieve samenwerking met alle partijen en in het bijzonder met Rijkswaterstaat, vieren we deze mijlpaal. De komende jaren investeren Rijk & regio circa 1 miljard euro op en rond de Afsluitdijk. De bouw van het Afsluitdijk Wadden Center markeert de start van veel ontwikkelingen. Met het Afsluitdijk Wadden Center geven we een flinke impuls aan de regionale economie, en dat wordt alleen nog maar meer als ook de andere projecten in uitvoering komen.”

Attractie

Een bijzondere attractie wordt de zogenoemde FlyRide, waarbij bezoekers virtueel over de provincie Fryslân vliegen. Verder ervaart de bezoeker naast verhalen, attracties en exposities, ook verschillende uitzichten op het water, het landschap en de dijk, met als beloning het dak als ultiem uitzichtplatform. Het ontwerp is geïnspireerd op een zeshoekige vorm die in de natuur veel voorkomt. Daarnaast scoort het gebouw qua duurzaamheid hoog door het zeer lage energieverbruik en de gebruikte materialen.

Toeristische trekpleister

Doel van het Afsluitdijk Wadden Center is het versterken van het toerisme en werkgelegenheid door de ontwikkeling van de Afsluitdijk, als belangrijke toeristische toegangspoort voor Fryslân en Noord-Holland. Zo gebeurt er veel op en rond de Afsluitdijk in het jaar 2018: Leeuwarden-Fryslân als culturele hoofdstad van Europa, de opening van het Afsluitdijk Wadden Center in het Jaar van het Water, de functie van dit beleefcentrum als A-locatie voor Werelderfgoed Waddenzee en de uitrol van de verhaallijn ‘Nederland Waterland’. Dit laatste voert het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen uit, in samenwerking met de provinciale marketingorganisaties Merk Fryslân en Holland boven Amsterdam.

Planning

De werkzaamheden aan de buitenruimte zijn in 2016 gestart. De afrit bij Kornwerderzand is verlegd en rond de zomer volgen de parkeerplaatsen, wandelpaden en aanlegplaatsen. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen wordt het gebouw eind 2017 door Bouwgroep Dijkstra Draisma opgeleverd, waarna exploitanten Bert Kranendonk en Theo op de Hoek de inrichting voor hun rekening nemen. In maart 2018 gaat het Afsluitdijk Wadden Center open voor publiek.

Financiering

Provincie Fryslân is ontwikkelaar en opdrachtgever van het project. Mede financiers zijn het Waddenfonds, Rijkswaterstaat, gemeente Súdwest-Fryslân, de Nationale Postcode Loterij en de exploitanten Kranendonk en op de Hoek.

De Afsluitdijk 85 jaar

In 1886 werd de Zuiderzeevereniging opgericht, om te gaan onderzoeken of drooglegging van de Zuiderzee haalbaar was. Ingenieur Cornelis Lely was van 1887 tot 1891 werknemer van de vereniging. Lely heeft in die periode acht nota’s geschreven over de afsluiting en inpoldering. In 1891 resulteerde dit tot het eerste plan voor de afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee. In 1913, toen Lely inmiddels minister van waterstaat was, werd inpoldering opgenomen in het regeringsprogramma. Dit ondanks protesten vanuit de visserij. Na de watersnood in 1916 en de hongersnood in 1918 was de schade enorm. Er moest iets gebeuren! Vanaf dat moment kwam de Afsluiting van de Zuiderzee in een stroomversnelling. In 1918 ging het parlement akkoord met de Zuiderzeewet.

Veiligheid en voedsel

De afsluiting van de Zuiderzee zou zorgen voor meer waterveiligheid. En met het droogleggen van stukken zee ontstond nieuw land waarop extra voedsel kon worden geproduceerd. In januari 1927 ging de eerste spade voor de Afsluitdijk de grond in. Er werd gewerkt vanuit vier locaties: de beide oevers in Noord-Holland en Friesland en twee speciaal aangelegde werkeilanden Breezand en Kornwerderzand.

Bij de aanleg van de ruim 32 kilometer lange dijk werd voor het eerst keileem toegepast. Dat is taaier dan zand of klei en werd tijdens de Saale-ijstijd in ruime mate afgezet in Noord-Nederland. Keileem kon dus dicht bij de aan te leggen dijk eenvoudig worden opgebaggerd. De dijk werd gefundeerd op zinkstukken van gevlochten wilgentenen, die werden afgezonken door er steenblokken op te deponeren.

Steen voor steen

In 1927 had niemand ervaring met het aanleggen van zo’n lange dijk. Er waren geen machines. Geen computers voor complexe planningen en berekeningen vooraf. Alles ging mechanisch. Vijf jaar lang werkten 5.000 arbeiders aan de opbouw van de dijk. Steen voor steen, met de hand. Het beeld van de steenzetter, dat nog steeds op de Afsluitdijk staat, vlak naast het Monument van Dudok, is een eerbetoon aan hun inzet.

In mei 1932 werd het laatste gat, de Vlieter, gesloten. Dat gat bevond zich op de plek waar nu het Vlietermonument staat, in de vorm van een uitkijktoren en ontworpen door architect Willem Dudok. Vier maanden later, in september 1932, werd officieel afstand gedaan van de naam Zuiderzee. Het binnendijkse deel heette voortaan IJsselmeer, het buitendijkse deel Waddenzee. Nadat alle afrondende werkzaamheden waren voltooid werd de dijk een jaar later, in 1933, opengesteld voor het wegverkeer.

Omgeving denkt mee over duurzame energie voor pompen

Naast het versterken van de Afsluitdijk gaat Rijkswaterstaat grote pompen inbouwen bij Den Oever. Die zijn nodig om meer en in alle omstandigheden water te kunnen afvoeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee. Rijkswaterstaat wil de energie die de pompen gebruiken zelf duurzaam opwekken op en rond de Afsluitdijk. Op 1 en 2 mei vonden hierover bijeenkomsten plaats met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden.

Zonne-energie

De pompen vragen veel energie, vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van ruim 7.000 huishoudens. Het meest kansrijk voor het duurzaam opwekken van deze energie is zonne-energie. Met de windparken Wieringermeer, Fryslân en Nij Hiddem Houw wordt in de regio namelijk al veel energie gewonnen met wind. Andere energievormen lijken vooralsnog onvoldoende op te leveren.

Om genoeg zonne-energie op te wekken voor de pompen is maximaal 29 hectare ruimte nodig op de Afsluitdijk en op de Koppen. Bijvoorbeeld bij de verkeersknopen van de A7 bij Den Oever en Zurich en op de dijk bij Breezanddijk.

Denkrichtingen

Tijdens de bijeenkomsten in mei toonde Rijkswaterstaat illustraties van de eerste denkrichtingen. Al snel werd duidelijk dat het onderwerp enorm leeft in de omgeving en dat er veel vragen zijn. Wordt het met de zonnepanelen niet een rommeltje op de Afsluitdijk? En wordt er wel rekening gehouden met de natuur? Er werd ook flink meegedacht, vooral over de locaties waar de zonnepanelen moeten komen. Positieve geluiden waren er voor een zonne-energie eiland bij Breezanddijk, dat zelfs toeristen zou kunnen trekken. Terwijl de locatie bij Zurich en omgeving juist weerstand opriep, omdat dat gebied al zo veel te maken heeft met windenergie.

Gebiedsontwikkeling Makkum-Zurich

Op de bijeenkomst op 2 mei stond ook de brede gebiedsontwikkeling Makkum-Zurich door programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk op de agenda. Een aantal projecten van het programmabureau is al in gang gezet, zoals de Vismigratierivier en de bouw van het Afsluitdijk Wadden Center. De Nieuwe Afsluitdijk wil nu samen met de bewoners en bedrijven volgende stappen zetten, waarbij toerisme, recreatie, OV-ontwikkelingen, verbeteren van de leefbaarheid, natuur- en landschap belangrijke speerpunten zijn.

Meer informatie

Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst. Rijkswaterstaat neemt alle inbreng mee in de verdere uitwerking van de plannen. Op 8 juni vindt een volgende bijeenkomst plaats, waarin wordt besproken wat de uitkomsten van die eerdere inbreng zijn en wat dat betekent voor de duurzame energieopwekking. Wilt u daar als belanghebbende bij zijn of op andere wijze meedenken over de plannen? Stuur dan een e-mail naar info@deafsluitdijk.nl.

Hoe staat het met de vis

De Afsluitdijk vormt een barrière voor vissen. Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk treffen maatregelen om de vismigratie tussen de Waddenzee en het IJsselmeer te verbeteren. Er wordt slim gebruik gemaakt van bestaande openingen en de aanleg van 2 nieuwe openingen in de dijk: de vispassage bij Den Oever en de vismigratierivier bij Kornwerderzand. De verschillende vissoorten die massaal liggen te wachten voor de dijk krijgen hierdoor weer ruim baan. Wat zijn tot nu toe de resultaten?

Vismigratierivier Afsluitdijk

De Vismigratierivier wordt een permanente opening in de Afsluitdijk waar trekvissen 24/7 tussen de zoute Waddenzee het zoete IJsselmeer kunnen zwemmen. Het project is september 2016 onherroepelijk geworden. Een essentiële stap richting realisatie van de Vismigratierivier. Het project ligt op koers maar voordat de schop daadwerkelijk de grond in gaat, moet in 2017 nog een aantal stappen worden gezet. De ingebruikname van de Vismigratierivier is uiterlijk in 2023 gepland.

Kennisuitwisseling

In juni reist een deel van het projectteam van de Vismigratierivier af naar Portland in Amerika voor een 3-daagse internationale visconferentie: Fishpassage USA. Aan deze bijeenkomst nemen ecologen, wetenschappers, engineers en overheden deel. In verschillende toespraken wordt de laatste stand van zaken rondom de Vismigratierivier gepresenteerd. Aansluitend organiseert de Vismigratierivier in Amerika een internationale expertmeeting. Het doel van deze bijeenkomst is het wetenschappelijk toetsen van het monitoringsplan van de Vismigratierivier. Naar verwachting worden de resultaten van deze expertmeeting in september 2017 gepresenteerd.

Vispassage

Rijkswaterstaat meet continu de resultaten van de vispassage bij de Den Oever. In 2015 is deze vispassage aangelegd, een doorgang door de dijk van de Voorhaven die de Waddenzee met het IJsselmeer verbindt voor vis. In het voorjaar van 2016 waren dat vooral de soorten waarvoor de vispassage is aangelegd: de kleine vis die van zout naar zoet wil. Meer dan 90% was glasaal, maar bijvoorbeeld ook stekelbaarzen en spiering. Opvallend waren de zoetwatersoorten, waarschijnlijk uitgespoelde vis die toch de weg terug weten te vinden.

In het najaar van 2016 waren het juist vooral de zoetwatersoorten die gebruik maakten van de vispassage: 48% brasem, 19% blankvoorn, 9% alver en nog 17 andere soorten.

Ook het open zetten van de schut- en spuisluizen in Den Oever en op Kornwerderzand om vissen door te laten werkt goed: op die manier zwemmen jaarlijks miljoenen vissen door de dijk. Hierdoor stroomt wel zout water in het zoete IJsselmeer. Dit wordt afgevoerd met een zoutwaterafvoersysteem.

Achter de schermen bij renovatie monumentale heftorens

De monumentale heftorens van de spuisluizen op de Afsluitdijk waren na 85 jaar hard toe aan onderhoud. Het agressieve zoutklimaat bij zee heeft in de loop der tijd schade veroorzaakt. Tijd voor een grondige renovatie.

Keuze voor minimale hinder

Aannemersbedrijf Mourik heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen de renovatie uit te voeren. De keuze is op Mourik gevallen, onder meer omdat zij het werk uitvoeren met minimale overlast voor het wegverkeer. Zo blijven het grootste deel van de tijd alle rijstroken beschikbaar en wordt alleen bij het op- en afbouwen van de steigers in beide richtingen één van de twee rijstroken afgesloten. Mourik voert vrijwel alle werkzaamheden, inclusief de verkeersmaatregelen, uit met eigen bedrijven als Vogel, Vogel KB, Bouman Arkel en Traffic and More.

Peet Visser van Mourik zit al 35 jaar in het vak. Hij is samen met collega Bert Wevers als uitvoerder betrokken bij het werk op de Afsluitdijk. Hij vertelt hoe de renovatie in zijn werk gaat. ‘Eerst worden steigers opgebouwd rondom de heftorens. Meteen al een flinke klus die met de hand wordt uitgevoerd, omdat in verband met de beperkte ruimte en het verkeer geen machines kunnen worden ingezet. We werken hier dag en nacht aan door.’ De steigers worden afgeschermd om overlast voor het verkeer en milieu te voorkomen.

Waar is iets aan de hand?

‘Met een schuurschijf worden handmatig alle oude verflagen van de torens verwijderd, dit heet skimmen,’ vervolgt Visser. ‘De hoeken en plekken waar men met de machine niet bij kan, worden gestraald met een mengsel van zand en water. Vervolgens worden de torens – 15.000m2! – met het een hamer afgeklopt om holklinkende delen te lokaliseren. Daar waar het hol klinkt, is iets aan de hand. Die delen worden met precisie afgetekend, uitgehakt en gestraald om ze schoon te maken. Als de wapening vrij ligt, kan deze worden behandeld met een corrosie werend middel dat beschermt tegen aantasting door het zout. Het gat wordt weer dichtgemaakt met een hoogwaardige beton reparatiemortel, een soort cement.’

Nadat de hele toren is gespoeld met water, wordt de reparatie afgewerkt door het aanbrengen van fijne mortel en het spachtelen van andere ruwe plekken. Na 24 uur wordt nog een keer gespoeld en kan worden overgegaan naar de conserveringswerkzaamheden. Die bestaan uit het aanbrengen van een primerlaag en twee lagen hoogwaardige coating. De coatinglagen zijn dampdoorlatend; er kan wel vocht naar buiten, maar niet naar binnen.

Daan Roosegaarde

Naast de benodigde renovatie wordt een extra element aan de heftorens toegevoegd dat het iconische beeld van de Afsluitdijk versterkt. Het permanente werk Lichtpoort van kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde en zijn team geeft de 60 opgeknapte monumenten een retro-reflecterende laag, waardoor de lijnen oplichten door de koplampen van passerende auto’s. Die extra laag doet recht aan de architectuur van Dirk Roosenburg, met als doel het versterken van de waarde van de Afsluitdijk als Icoon voor de Nederlandse waterbouw, cultuur en innovatie. 

De mensen achter het werk

Zo’n 25 man is dagelijks bezig met de renovatiewerkzaamheden, sommigen zitten daarvoor de hele week in de kost in de directe omgeving. Een van de betonreparateurs van Vogel is Ali Kibaroglu uit Zaandam (bovenste foto). Hij vertelt over zijn werk op de Afsluitdijk: ’Dit is een leuke klus op een mooie locatie. Ik was eerst timmerman, maar betonreparatie trok mij aan. Het is afwisselend, je bent altijd in de buitenlucht en op verschillende locaties. Je ziet nog eens wat van Nederland. Of het zwaar is? Nee hoor, ik ben eraan gewend.’

Bouw Afsluitdijk Wadden Center van start

Dinsdag 30 mei starten de werkzaamheden voor de bouw van het Afsluitdijk Wadden Center. De eerste paal wordt deze dag op feestelijke wijze gevierd in bijzijn van gedeputeerde Klaas Kielstra van provincie Fryslân, Ype Heijsman directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat, wethouder Maarten Offinga van gemeente Súdwest-Fryslân en Biense Dijkstra algemeen directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Mijlpaal voor project: goede voorbereiding is het halve werk

De afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt door het projectteam van De Nieuwe Afsluitdijk dat zich bezig houdt met de voorbereiding en realisatie van het project Afsluitdijk Wadden Center. Om te komen tot de start van de spreekwoordelijke eerste schop in de grond, moest nogal wat voorbereidend werk worden verzet. Zo is het bestemmingsplan van Kornwerderzand aangepast en goedgekeurd door de gemeente Súdwest-Fryslân. Er zijn technische berekeningen en bestekken opgesteld voor het gebouw, parkeerplaatsen, riolering, buitenruimte en de ferry-aanlegvoorziening. Met de exploitanten Bert Kranendonk en Theo op de Hoek is een huurcontract opgesteld en met het Rijk is een overeenkomst gesloten met betrekking tot het gebruik van de ondergrond. Rijkswaterstaat is inmiddels ook partner geworden in de publieke expositie. Ook het verkrijgen van de benodigde vergunningen bleek een uitdagend proces. De Afsluitdijk is een primaire waterkering is, en daarom gelden strenge regels als het gaat om bouwwerkzaamheden. Door de daadkrachtige inzet van de mensen binnen het projectteam kan deze mijlpaal nu gevierd worden. Projectleider Gertjan Elzinga: “het is mensenwerk en juist door teamwork en goede afstemming met de omgeving en bewoners liggen we nog steeds op het zeer ambitieuze schema om in maart 2018 het Afsluitdijk Wadden Center te openen voor publiek”.

Opvallend ontwerp

Op Kornwerderzand verrijst de komende maanden het gebouw naar ontwerp van GEAR Architectencombinatie. Het ontwerp is geïnspireerd op een vorm die in de natuur veel voorkomt, een zeshoek. Zo heeft basalt, wat op de Afsluitdijk veel te zien is, van nature deze vorm en ook waterschuim heeft onder een microscoop bekeken de vorm van een zeshoek.

Met trots werken aan nieuw icoon

Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) neemt de bouw voor haar rekening. Algemeen directeur Biense Dijkstra is verheugd dat zijn bedrijf het Afsluitdijk Wadden Center mag realiseren. “De Afsluitdijk is een icoon. We zien dit als een uitgelezen kans om onze regio verder uit te bouwen. De Afsluitdijk is volop in ontwikkeling, innovatief en – in plaats van, van A naar B – de moeite van het bezoeken waard. Met trots werken wij het komende jaar aan de totstandkoming van het Afsluitdijk Wadden Center.”

Planning

Dinsdag 30 mei vieren we de eerste paal. De werkzaamheden aan de buitenruimte waren vorig jaar al gestart. Zo is onder andere de afrit verlegd om ruimte te maken voor het gebouw, rond de zomer gaat een nog te selecteren aannemer verder met het inrichten van het gebied. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen wordt het gebouw eind 2017 door Bouwgroep Dijkstra Draisma opgeleverd, waarna exploitanten Bert Kranendonk en Theo op de Hoek de inrichting voor hun rekening nemen.

Afsluitdijk Wadden Center

De realisatie van het Afsluitdijk Wadden Center is onderdeel van De Nieuwe Afsluitdijk, het samenwerkingsverband tussen provincies Fryslân, Noord-Holland en de gemeenten Súdwest-Fryslân, Harlingen en Hollands Kroon. Doel van het Afsluitdijk Wadden Center is het versterken van de toeristische-economische structuur door het ontwikkelen van een toeristische toegangspoort op de Afsluitdijk. Hiermee wordt direct en indirect de werkgelegenheid in de regio vergroot.

Kofi Annan naar Afsluitdijk

Voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Annan bezoekt in september 2017 Nederland. Annan spreekt dan op uitnodiging van minister Schultz van Haegen op Making Waves, het evenement voor slimme en haalbare ideeën op het vlak van water, klimaat en meer.

Schultz: ‘Nederland is gebouwd op waterinnovaties en onze toekomst valt of staat ermee. Dat is in veel landen net zo: zij kampen met de problemen van samenleven met water. Nederlandse innovaties kunnen hen helpen. Ik ben heel blij dat Kofi Annan bereid is naar Nederland te komen om dat gezamenlijke belang te onderstrepen en daarbij de belangrijke relatie tussen water, voedsel en energie benadrukt’. De ontwikkelaars van nieuwe innovatieve ideeën kunnen hun vondst presenteren op de internationale conferentie over water, Making Waves die Nederland in september 2017 organiseert op de Afsluitdijk. Op de conferentie Making Waves kunnen projecten zich onder een veel breder en internationaler publiek presenteren. 

Voorrondes

Met de Vismigratierivier Afsluitdijk is de juryprijs van een van de voorrondes van Making Waves in de wacht gesleept door Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging. De Vismigratierivier wordt opnieuw gepresenteerd aan nationale en internationale stakeholders, investeerders, technici, ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers. Making Waves is de Nederlandse voorronde voor een tweejaarlijks Europees evenement ‘Ideas from Europe’. Daarna krijgt het een vervolg in de Baltische staten om vervolgens in 2018 voor heel Europa, af te sluiten in Den Haag.

De Nieuwe Afsluitdijk partner Making Waves

De komende jaren wordt de Afsluitdijk ontwikkeld op het gebied van natuur- en energie innovaties, toerisme, regionale economie en werkgelegenheid. De Nieuwe Afsluitdijk is partner van Making Waves. Dat houdt in dat De Nieuwe Afsluitdijk ook drie innovaties aandraagt voor 7 september. De Vismigratierivier is onderdeel van het programma De Nieuwe Afsluitdijk. De initiatiefnemers van de Vismigratierivier zijn Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Vereniging Vaste Vistuigen Noord, It Fryske Gea en Het Blauwe Hart.

Vismigratierivier naar finale Making Waves

Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging, heeft op 8 mei 2017 met zijn presentatie over de Vismigratierivier Afsluitdijk de juryprijs van de voorronde van Making Waves gewonnen. Dit evenement is gebaseerd op een TEDx-achtige manier waar starters op de Nederlandse markt met hun innovaties een Europees podium krijgen. Berkhuysen won met deze prijs een ticket voor het vervolg van Making Waves op 7 september 2017 op de Afsluitdijk. Kofi Annan is dan op uitnodiging van Minister Schultz van Haegen spreker op Making Waves. Hier presenteert hij de Vismigratierivier opnieuw aan nationale en internationale stakeholders, investeerders, technici, ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers.

Vismigratierivier Afsluitdijk

De Vismigratierivier wordt een permanente opening in de Afsluitdijk waar trekvissen 24/7 tussen de zoute Waddenzee het zoete IJsselmeer kunnen zwemmen. De jury was positief over de Vismigratierivier waarbij veel partijen met elkaar een project hebben opgezet dat nog niet eerder is gedaan. Arjan Berkhuysen over de voorronde: “Het voelde als een Voice of Holland wedstrijd, waarbij je je passie in een paar minuten zo goed mogelijk neer moet zetten. Bij de uitslag van de jury was ik eerlijk gezegd best zenuwachtig, want ik geloof zo sterk in dit project dat ik ongelooflijk zou balen als ik dat niet over had kunnen brengen. Een van de uitgangspunten van de Vismigratierivier is juist dat we mensen willen betrekken bij het onderwaterleven.” In totaal hielden zes organisaties een pitch over hun unieke project of idee. De voorronde werd georganiseerd Topsector Water, één van de partners van Making Waves.

Making Waves

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert samen met het Ministerie van Economische Zaken het evenement Making Waves op 7 september 2017 op de Afsluitdijk. Hierbij worden zo’n zeshonderd mensen uitgenodigd op basis van hun betrokkenheid en besliskracht op verschillende waterthema’s. Deze thema’s zijn naast Water ook Food & Health, Energy & Transport, Environment & Raw Materials, Innovative Society & Security. Making Waves is de Nederlandse voorronde voor een tweejaarlijks Europees evenement ‘Ideas from Europe’. Daarna krijgt het een vervolg in de Baltische staten om vervolgens in 2018 voor heel Europa, af te sluiten in Den Haag.