Month: maart 2017

Verplaatsing lichtopstand Den Oever

Het is bijna zover: de lichtopstand van Den Oever, ook wel de vuurtoren genoemd, wordt verplaatst naar zijn nieuwe locatie aan de Oostkade. Dit gaat plaatsvinden van 13 tot en met 21 maart. De verplaatsing krijgt een bijzonder karakter omdat Defensie haar hulp aanbiedt en dit project gaat uitvoeren.

De gietijzeren vuurtoren wordt in vier delen gedemonteerd, verplaatst en weer op zijn nieuwe locatie opgebouwd. De lichtopstand staat nu op grond van Rijkswaterstaat en heeft geen nautische functie meer, maar kent wel een rijke historie.

Bijzondere rol voor Defensie

Het is voor Den Oever een opsteker dat de vuurtoren wordt behouden. De verplaatsing is al langer bekend en gaat nu daadwerkelijk plaatsvinden. Defensie verleent haar medewerking en neemt dit project van 13 tot en met 21 maart voor haar rekening. Genisten van de Koninklijke Landmacht, om precies te zijn 103 Constructiecompagnie uit Wezep, voeren de verplaatsing uit. Dit is voor de genisten een unieke gelegenheid om hun constructievaardigheden te trainen.

Wat is de planning van de verplaatsing?

De planning van de verplaatsing ziet er als volgt uit:

  • demonteren van de lichtopstand van 13 tot 16 maart;
  • vervoeren van de onderdelen in de nacht van 16 op 17 maart;
  • opbouwen van de lichtopstand van 17 tot 21 maart.

Vervoer van de vuurtoren

In de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 maart zal het vervoer van de vuurtoren plaatsvinden. Dit gaat met diepladers en hiervoor zal de rechterrijbaan van de A7 (richting Noord-Holland) bij de sluizen afgesloten zijn van 23:00 uur tot en met 4:30 uur.  Geïnteresseerden zijn welkom, maar kunnen vanwege de veiligheid niet op de locaties zelf terecht. Wel kunnen geïnteresseerden vanaf het parkeerterrein aan het begin van de Oostkade de werkzaamheden volgen.

Waddenpoort Den Oever

De verplaatsing van de vuurtoren van Den Oever is een van de projecten die horen tot het programma Waddenpoort Den Oever. Dit programma is bedoeld om Den Oever een economische impuls te geven en haar toeristische functie te vergroten.

Plan aansluiting dijkring Wieringen onherroepelijk

Het definitieve Rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aansluiting dijkring Wieringen lag vanaf 18 januari voor de duur van zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn is geen beroep tegen het plan ingesteld waardoor het plan nu onherroepelijk is.

Aanleiding

Het plan Afsluitdijk – aansluiting dijkring Wieringen is een aanvulling op het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk van januari 2016. Het bevat de toestemming om het deel van de Afsluitdijk direct ten westen van de draaibrug bij Den Oever te versterken. Ter plaatse is een kruinverhoging met ongeveer 70 cm tot één meter nodig.

 Eerdere berichtgeving uit 2016: oktober en december

Plan energieopwekking Afsluitdijk

Bij het versterken van de Afsluitdijk worden onder meer grote pompen ingebouwd bij Den Oever, die ervoor zorgen dat er meer water kan worden afgevoerd van het IJsselmeer naar de Waddenzee. De pompen zorgen voor een forse toename van het energieverbruik op de Afsluitdijk. Rijkswaterstaat heeft de ambitie zelf in die energie te voorzien door op grote schaal duurzame energie op te wekken op of direct rond de Afsluitdijk. De aannemer die het project gaat uitvoeren, wordt uitgedaagd met een plan te komen om deze energie uit water of zon te winnen.

Fysieke ruimte

Voor een uitvoerbaar plan voor duurzame energie, is fysieke ruimte nodig. Bijvoorbeeld op de Afsluitdijk zelf of rond de verkeersknopen van rijksweg A7 bij Den Oever en Zurich. Rijkswaterstaat legt die ruimte vast in een ruimtelijk plan.

Om geschikte locaties te kunnen aanwijzen, worden eerst de mogelijkheden in kaart gebracht en vervolgens afwegingen gemaakt op het gebied van bijvoorbeeld landschappelijke inpassing, effecten op de natuur, (verkeers) veiligheid en koppelkansen met andere innovaties of projecten. Overheden,  bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners worden hierbij betrokken. Zo worden in maart 2017 ontwerpateliers georganiseerd. Het ontwerp van het ruimtelijk plan is naar verwachting omstreeks juni 2017 klaar.

Energiedijk

De wens voor omvangrijke duurzame energieopwekking sluit goed aan op de ambities van het Rijk en De Nieuwe Afsluitdijk, om de komende jaren meer duurzame projecten op de Afsluitdijk te realiseren. Het Rijk richt zich daarbij op bewezen technieken, De Nieuwe Afsluitdijk zet meer in op innovaties en de technieken van de toekomst: de Afsluitdijk als ‘living lab’. De Nieuwe Afsluitdijk werkt al jaren aan innovatieve projecten als stromingsturbines en Blue Energy. Doel daarvan is niet zozeer de productie van energie, maar het ontwikkelen van duurzame technieken die naast energieopwekking op termijn ook nieuwe werkgelegenheid opleveren.

Hinder door werkzaamheden Afsluitdijk

Rijkswaterstaat werkt van maart tot en met september 2017 op diverse plaatsen op de Afsluitdijk. Het betreft onderhoudswerkzaamheden aan de Stevinsluizen, één van de draaibruggen van het Lorentzsluizencomplex en de heftorens en voormalige bedieningsgebouwen. Sommige werkzaamheden hebben gevolgen voor het wegverkeer en de scheepvaart.

Stevinsluizen 15 maart gesloten voor scheepvaart

Op 15 maart 2017 stremt Rijkswaterstaat de Stevinsluizen één dag om de vloeddeuren terug te hangen na onderhoud. Dit zou op 8 maart plaatsvinden, maar door de slechte weersomstandigheden eind februari was het niet mogelijk de vloeddeuren op de geplande datum veilig uit te hijsen.

Werkzaamheden draaibrug Lorentzsluizencomplex

Van 13 maart tot en met 13 april 2017 werkt Rijkswaterstaat bij het Lorentzsluizencomplex aan de draaibrug aan de zijde van de Waddenzee. De overgang van het brugdek op de weg is te smal, waardoor de brug kan vastlopen als deze bij warm weer uitzet. Door de overgang te verbreden, kan het complex ook in de toekomst veilig worden gebruikt en worden storingen zo veel mogelijk beperkt.

Hinder

Tijdens de werkzaamheden wordt één rijbaan van de A7 afgezet. Al het verkeer wordt over de brug aan de zijde van het IJsselmeer geleid en er is in beide richtingen één rijkstrook beschikbaar. Met name in de spitsuren en bij brugopeningen kan sprake zijn van extra reistijd van 10 tot 30 minuten. Er geldt een breedtebeperking van 3 meter. Ga goed voorbereid op reis: www.vanAnaarBeter.nl.

Voor langzaam wegverkeer geldt op het fietspad een breedtebeperking van 1,60 meter. Er is geen hinder voor scheepvaartverkeer.

Groot onderhoud heftorens

Van 13 maart tot en met 28 september 2017 vindt groot onderhoud plaats van de heftorens en voormalige bedieningsgebouwen van zowel de Lorentz- als de Stevinsluizen. Van 13 maart tot 20 juli 2017 wordt gewerkt aan de Lorentzsluizen en van 3 april tot en met 28 september 2017 aan de Stevinsluizen. De betonschade wordt gerepareerd en de gebouwen worden voorzien van een nieuwe verflaag.

Het onderhoud vindt overdag plaats. Alle rijstroken van de A7 blijven beschikbaar, maar ter hoogte van de werkzaamheden wordt een snelheidsbeperking ingesteld en vindt een wegversmalling plaats. Bij het op- en afbouwen van de steigers wordt in verband met de veiligheid één rijstrook afgesloten. Dit gaat om enkele dagen per gebouw. Gedurende het op- en afbouwen wordt ook ’s avonds en ’s nachts gewerkt. De werkzaamheden hebben geen invloed op de scheepvaart.