Month: februari 2017

De ondernemer is aan zet

In januari organiseerde De Nieuwe Afsluitdijk in samenwerking met het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en de regionale marketingorganisaties Holland boven Amsterdam en Merk Fryslân twee bijeenkomsten voor ondernemers. Er gebeurt namelijk veel de komende jaren op de Afsluitdijk, en daar waar iets gebeurt, ontstaat reuring. En waar reuring is daar liggen kansen, zeker voor een ondernemer.

Afsluitdijk volop in de aandacht

De komende jaren gebeurt er ontzettend veel op en rond het internationaal watericoon de Afsluitdijk. Op het gebied van recreatie en toerisme vormt 2018 een magisch jaar. In dit jaar is de Afsluitdijk de oprijlaan naar Leeuwarden-Fryslân als culturele hoofdstad van Europa, vindt de opening van het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand plaats, en is de uitrol van NBTC’s internationale verhaallijn ‘Nederland Waterland’ waarin de Afsluitdijk een belangrijke rol speelt.

Denk groot!

Klaas Kielstra, gedeputeerde van provincie Fryslân, die de bijeenkomst in Fryslân mocht openen, licht toe: “Het is belangrijk dat ondernemers kansen en mogelijkheden zien en onderling de samenwerking opzoeken. Bijvoorbeeld door het maken van arrangementen en producten. De Afsluitdijk is nu nog primair een waterkering waar niet veel te doen is. Maar we vergeten nog wel eens dat we met de Afsluitdijk een geweldig icoon in handen hebben! Als overheid maken we er nu een beleefdijk van door onder meer de realisatie van het Afsluitdijk Wadden Center bij Kornwerderzand. Maar om een succes van de Afsluitdijk te maken hebben ook de ondernemers uit de regio een rol. Denk groot!” Zijn collega-gedeputeerde bij de provincie Noord-Holland Jaap Bond, benadrukt bij de bijeenkomst in Noord-Holland dat een samenwerking tussen Noord-Holland en Fryslân daarbij belangrijk is om deze kansen optimaal te benutten.

Marketing

Naast diverse activiteiten wordt de komende tijd ook flink ingezet op het in de markt zetten van de Afsluitdijk en de aangrenzende regio. Het NBTC richt zich hierin op de internationale bezoeker. Focus ligt op spreiding van de buitenlandse toeristen over heel Nederland. De marketingstrategie ‘Holland City’ heeft geresulteerd in diverse themalijnen om buitenlandse toeristen kennis te laten maken met Nederland. Eén van de themalijnen is ‘Nederland Waterland’ waar de Afsluitdijk onderdeel van uitmaakt. Conrad van Tiggelen, directeur van het NBTC ziet hier ook een rol voor ondernemers. Hij roept ondernemers op om zich te verplaatsen in de buitenlandse bezoeker. “Waarom zouden zij hier naar toe moeten komen? Wat heeft deze regio te bieden?”

De regionale marketingorganisaties Holland boven Amsterdam en Merk Fryslân hebben de handen al ineen geslagen om gebiedsmarketing gericht op de Afsluitdijk een impuls te geven. Bezoekers vasthouden is het doel. Juist de zijweggetjes van de hoofdweg zijn interessant en leuk. “Samen met ondernemers moeten we ervoor zorgen dat unieke producten vanuit de regio met elkaar verbonden worden en elkaar versterken” aldus Marlies Groot van Holland boven Amsterdam. De beleving op en rondom de Afsluitdijk moeten we boekbaar maken.

Enthousiast geworden?

Tijdens de bijeenkomsten zijn al diverse producten en ideeën gedeeld. Was u niet aanwezig bij de bijeenkomst maar bent u wel geïnspireerd geraakt en wilt u daar verder over praten? Laat het ons info@deafsluitdijk.nl weten! De Nieuwe Afsluitdijk helpt graag met het in contact komen met de juiste personen of organisaties.

 

Ontwerp bestemmingsplan met MER Sluis

Provincie Fryslân neemt namens partijen uit de IJsselmeerregio, het initiatief om de toegankelijkheid voor grotere schepen in het IJsselmeer te verbeteren. Deze verbetering moet ontstaan door onder andere door het verbreden en verdiepen van de sluis bij Kornwerderzand.

Inhoud

Om dit te kunnen realiseren zijn een gemeentelijke ontwerpbestemmingsplan en verschillende vergunningen nodig. Dit bestemmingsplan voorziet tevens in het vervangen van de beide draaibruggen in de A7 en het verplaatsen van de zuidelijke brug in noordelijke richting om de verkeerssituatie en de lokale ontsluiting (deels) te verbeteren. Om de milieubelangen van deze ingrepen een volwaardige plaats in de afweging te geven is eveneens een Milieueffectrapport en Passende Beoordeling voor het plan opgesteld.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt tezamen met het Ontwerp Milieueffectrapport met ingang van 14 februari 2017 tot 28 maart 2017 voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten van de gemeente Súdwest- Fryslân. Gedurende die periode kunt u uw zienswijzen indienen bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Het ontwerp met het MER is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer: NL.IMRO.1900.SluisKWDZ-ontw

Reageren

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het Ontwerpbestemmingsplan en/of Ontwerp MER en/of Passende Beoordeling naar voren brengen. Uw reactie kunt u richten aan de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek.

Indien gewenst kunt u een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze. Om praktische redenen verdient het aanbeveling een dergelijke afspraak te maken uiterlijk 14 dagen voor het einde van de inzagetermijn,. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer H. Woltjer van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische zaken, via het algemene telefoonnummer 140515.

Impressie Stakeholdersbijeenkomst

De Nieuwe Afsluitdijk en Rijkswaterstaat organiseerden op donderdag 2 februari weer een stakeholdersbijeenkomst, bedoeld om betrokkenen bij de Afsluitdijk te informeren over de stand van zaken rond de projecten. Een gevarieerd gezelschap van circa 55 stakeholders, onder wie bewoners van de dijk, natuurorganisaties en belangenvertegenwoordigers, woonden de dag bij.

De Nieuwe Afsluitdijk

Na een korte terugblik op de mijlpalen van 2016 gaf De Nieuwe Afsluitdijk een toelichting op de kansen voor internationaal toerisme. Naast het aantrekkelijker maken van de Afsluitdijk voor binnen- en buitenlandse gasten, is er aandacht voor de spreiding van de buitenlandse gasten over de toeristische hotspots. Het monument wordt opgeknapt, er komen nieuwe fiets- en wandelpaden en op Kornwerderzand bouwt De Nieuwe Afsluitdijk het Afsluitdijk Wadden Center (AWC), waarvan de aanwezigen een preview kregen. Het komende jaar staat in het teken van de bouw en de uitwerking van de exposities en attracties. De Nieuwe Afsluitdijk vertelde verder over de plannen voor de brede sluis bij Kornwerderzand, waarvoor momenteel een bestemmingsplanprocedure loopt.

Rijkswaterstaat

Project Afsluitdijk verkent de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie en dan met name zonne-energie. Aan de aanwezigen werd gevraagd mee te denken over vormen, locaties, kansen en ongewenste situaties. In het algemeen was men positief over zonne-energie en kwamen de knooppunten op de Afsluitdijk en de koppen bij Den Oever en Zurich naar voren als geschikte locaties. Er werd aandacht gevraagd voor een goede landschappelijke inpassing en voor veiligheid. Naar verwachting is de uitwerking van de energie-opgave medio 2017 beschreven in een ontwerp-plan. Stakeholders worden betrokken bij dit proces.

Ook RWS blikte terug op 2016 en gaf uitleg over de aanbesteding die in november 2016 startte. In 2017 wordt er, net als vorig jaar, onderhoud uitgevoerd aan de schutsluizen in Den Oever en Kornwerderzand. Afgelopen jaar voerde RWS onderzoek uit naar betonschade, waarvoor zelfs een aantal spuikokers is drooggezet. In 2017 wordt een begin gemaakt met het herstellen van de betonschade. Als laatste kwam project Icoon Afsluitdijk aan bod. Icoon Afsluitdijk is een design-innovatieproject met werken van kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde, die de status versterken van de Afsluitdijk als icoon van de Nederlandse waterbouw, architectuur, design en innovatie. Roosegaarde voegt een subtiele laag van licht en interactie toe, als voorbeeld van een energieneutraal landschap waar vervuilende straatverlichting achterhaald is.

Benieuwd naar het verslag en beeldmateriaal van de bijeenkomst? U vindt de presentaties en overige documentatie hier.

 

Wilt u uitgenodigd worden voor de volgende stakeholdersbijeenkomst? Meld u zich dan aan via info@deafsluitdijk.nl en vermeld daarbij uw gegevens en uw belang en/of interesse.

Geschiedenis van de vuurtoren van Den Oever

‘De lichtopstand back to his roots’

Als je een kopje koffie geserveerd krijgt op een onderzetter met de afbeelding van een vuurtoren erop, dan rijst het vermoeden dat je bij een liefhebber thuis bent. Als gedurende een gesprek over het oude Wieringen vele kaarten, prenten en teksten over lichtopstanden en vuurtorens op tafel komen, dan weet je dat je bij een kenner op visite bent. Maar het moment dat deze kenner de auteur blijkt van het boek ‘Havens van Wieringen’ en ook het themanummer ‘Vuurtorens op Wieringen’ schreef voor de Historische Vereniging Wieringen, dan weet je dat je aan het juiste adres bent voor informatie over de bekende en geliefde lichtopstand van Den Oever. Aan het woord de heer Cees Tijsen, oud-Wieringer, oud-stuurman op de grote vaart en groot kenner van vuurtorens, lichtopstanden en lichtschepen. Zijn kennis reikt wereldwijd, maar voor dit artikel zoomen we in op het geliefde Wieringen en laten we voor een keer ons licht schijnen op de aankomende verplaatsing van de Oeverse lichtopstand. Mijnheer Tijsen, steek van wal!

“Laat ik beginnen met het feit dat ik het heel erg bijzonder vind dat de lichtopstand van Den Oever op de plek komt waar hij het beste tot zijn recht komt. Midden in de haven van Den Oever. Het verheugt me echt dat hij weer ‘back to his roots’ gaat.” Nou ja, voor de oplettende lezer: de haven van Den Oever is niet de bakermat van de lichtopstand, die in 1884 zijn carrière begon als vervanger van de eenvoudige lichten in de weilanden bij Westerland, om precies te zijn in De Haukes. Daar was toen behoefte aan licht om de scheepvaart veilig langs de westzijde van Wieringen te leiden. Specifieker scheen deze lichtopstand in De Sloot, een geul die vanuit het zuidoosten naar het eiland toeliep en aansloot op het Schuitegat en het Amsteldiep. Met de aanleg van de kleine Afsluitdijk tussen Noord-Holland en Wieringen werden ‘onze’ en de andere vier lichtopstanden aan de westzijde van Wieringen overbodig, het Amsteldiep ging immers dicht.

De lichtopstand weer op de rails

Tijsen: “Nadat de Zuiderzeewerken waren afgerond kreeg onze werkloze, gietijzeren vriend een nieuwe plek en doel: aan het westeinde van de Afsluitdijk bij Den Oever, met de bedoeling om de inmiddels aangelegde haven van Den Oever aan te lichten voor binnenkomende schepen. De lichtopstand werd vermoedelijk per schip van De Haukes naar Den Oever vervoerd, waar hij een plek zou krijgen aan de rand van de Buitenhaven. Maar dankzij het in die tijd beperkte heisgerei kreeg men de toren niet op zijn plek en verplaatste hem daarom zeventig meter verder, naar zijn huidige locatie. Dit gebeurde met behulp van rails, waarover de lichtopstand langzaam maar zeker en met noeste arbeid zijn plek vond. En, oh halleluja òf ach wat jammer, de lantaarnopstekers kregen minder werk: de toren werd voorzien van elektriciteit en het dagelijks aansteken behoorde voorgoed tot het verleden. Voor sommigen een verlies van authenticiteit, voor anderen een symbool van de vooruitgang.”

De lichtopstand anno 2017

En nu? Nu is het tijd voor wederom een verplaatsing. Omdat de toren op grond van Rijkswaterstaat staat, bleek het voortbestaan niet vanzelfsprekend. Op voorwaarde dat de gemeente Hollands Kroon het onderhoud voor haar rekening neemt, krijgt zij de lichtopstand voorgoed ‘terug’. Dat doet de gemeente graag. De lichtopstand is een belangrijk symbool van de culturele geschiedenis van Den Oever en voor de toeristische doelstellingen die horen bij het programma Waddenpoort Den Oever. Tijsen: “Maar er is ook een vastgelegde architectuurhistorische waarde. In documenten van de provincie, waarin de lichtopstand wordt beschreven als monument, kan men lezen: ‘de architectuurhistorische waarde blijkt uit het zeldzaam geworden voorbeeld van de kustverlichting in Noord-Holland, in casu een opengewerkte gietijzeren lichtopstand. En als gaaf gebleven voorbeeld van de toepassing van gietijzerconstructies in de tweede helft van de 19e eeuw in Nederland. De lichtopstand is daarnaast van sociaalhistorische waarde als een zeldzaam geworden element uit de geschiedenis van de kustbeveiliging in Nederland.’ Dit alleen al is natuurlijk reden genoeg om de Oeverse vuurtoren te conserveren, het maakt mij echt blij dat ik dit mee mag maken.”

Militaire precisie

Gemeente Hollands Kroon wil de beschreven waardes eren en de lichtopstand bewaren voor onze en toekomstige generaties. Als symbool van en herinnering aan de geschiedenis van het mooie Wieringen. Daarom zal in de week van 13 maart de verplaatsing van de lichtopstand plaatsvinden. Van de huidige locatie naar de kop van de Oostkade, waar hij waardig wordt aangelicht zodat we weer kunnen genieten van dit Wieringse symbool. Mooi om nog te vertellen dat Defensie haar hulp heeft aangeboden en zorgdraagt voor de verplaatsing. En vergis je niet, dat is geen sinecure: het prachtige gietijzeren bouwwerk wordt voorzichtig gedemonteerd en in delen in een dieplader vervoerd, om met militaire precisie weer in elkaar gezet te worden. Een prachtige klus van voor de mannen en vrouwen van Defensie!

Kader: Over de lichtopstand

De roodgeverfde gietijzeren lichtopstand bestaat uit vier etages van ieder zes panelen en wordt bekroond met een balustrade eromheen. Het lichthuis is bereikbaar door een wenteltrap. Aan de voet van de trap, in de iconische vorm van de lichtopstand, staat een zeshoekig opslaggebouw onder tentdak.

De roodgeverfde, gietijzeren, panelen, waaruit de etages van de lichtopstand zijn opgebouwd, zijn opengewerkt met twee diagonale verbindingen die elkaar snijden. Op het snijpunt van deze twee verbindingen is een rozetvormig ornament aangebracht. De panelen zijn door middel van aangegoten flenzen aan elkaar geschroefd, meestal aan de buitenzijde. De eveneens roodgeverfde gietijzeren wenteltrap die langs de binnenzijde van de opstand loopt, heeft twee fraai geornamenteerde leuningknoppen. De wenteltrap loopt tot aan het achtkantige gietijzeren lichthuis, waar het uitkomt in een uitbouw aan de westzijde.

Het eveneens roodgeverfde lichthuis heeft grote ramen rondom, en een koepelvormig dak waarop een witgeverfde gietijzeren windvaan staat. Rondom het lichthuis loopt een balustrade met opengewerkt hekwerk. Het ornament van dit hekwerk bestaat wederom uit twee, elkaar snijdende, diagonalen, in dit geval twee boven elkaar, met een rozet op het snijpunt. Aan de westzijde van de lichtopstand is aan de balustrade nog een hijswerk met katrol bevestigd.