Month: december 2016

Duizenden lampionnen verlichten de Afsluitdijk

6223 lampionnen hebben de Afsluitdijk vanavond tijdens een unieke actie van KWF Kankerbestrijding van begin tot eind verlicht. Iedere lampion is voorzien van een naam om steun te betuigen aan iedereen die met kanker te maken heeft, ziek is geweest of is overleden aan de gevolgen van deze ziekte. Online konden mensen een lampion bestellen en een persoonlijke boodschap achterlaten. Donateurs van de lampionnen hebben met dit persoonlijke gebaar een bijdrage geleverd aan kankerbestrijding; de opbrengst van deze actie komt ten goede aan nieuwe doorbraken in kankeronderzoek.
 
Er is om een symbolische reden gekozen voor de Afsluitdijk. De dijk heeft een verbindende functie en is daarnaast ook één van de donkerste plaatsen in Nederland. Een 30 kilometer lang lint van 6223 lampionnen zorgde voor een imponerend schouwspel. Samen met De Nieuwe Afsluitdijk heeft KWF een indrukwekkend moment gecreëerd, waar we denken aan iedereen die geraakt is door kanker. Een aantal bekende Vrienden van KWF, zoals Gijs Staverman, Ruud Feltkamp, Mirella van Markus, Fidan Ekiz en Maarten van der Weijden hebben ook een persoonlijke lampion gedoneerd.

Via een livestream op Facebook was de hele verlichting te volgen. Heb je het gemist, kijk het dan hier terug.

Groot onderhoud heftorens en bedieningsgebouwen

Rijkswaterstaat gaat vanaf begin maart 2017 de heftorens en bedieningsgebouwen van de spuisluizen renoveren. De heftorens zorgen er voor dat de kleppen van de spuisluizen kunnen bewegen. De betonnen heftorens en bedieningsgebouwen zijn toe aan een grote renovatie. Tijdens de werkzaamheden wordt betonschade gerepareerd en komt er een nieuwe verflaag op de gebouwen. Aannemer Mourik Groot-Ammers bv voert dit werk uit.

De A7 blijft voor al het verkeer beschikbaar, al zullen er perioden zijn waarbij lichte verkeershinder kan optreden door rijstrookversmallingen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin oktober 2017, voor de start van het stormseizoen afgerond.

Werkzaamheden Lorentzsluizencomplex

Tevens werkt Rijkswaterstaat in de periode van half maart tot half april 2017 aan de noordelijke draaibrug van het Lorentzsluizencomplex. In die periode wordt de ruimte tussen de rijijzers verruimd, zodat het bewegende brugdeel in warme dagen niet tegen het vaste deel loopt.

Deze werkzaamheden leveren geen hinder op voor het scheepvaartverkeer. Het wegverkeer wordt in die periode over de zuidelijke draaibrug geleid waar één rijstrook beschikbaar is per rijrichting en er moet rekening gehouden worden met een snelheidsbeperking. Extra reistijd bedraagt circa 10-30 minuten.

190 regionale bedrijven in Bidbook Afsluitdijk

Wethouder Maarten Offinga van gemeente Súdwest-Fryslân, heeft op 22 december 2016, het Bidbook De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) overhandigd aan Rijkswaterstaat. Het doel van het Bidbook is het stimuleren van de inzet van lokale ondernemers bij de versterking van de Afsluitdijk om een impuls te geven aan de regionale economie. Er staan 190 bedrijven in, afkomstig uit de regio rond de Afsluitdijk. Van Friese- en Noord-Hollandse bedrijven uit de grond-, weg- en waterbouw, tot reclame en horecabedrijven.

De Afsluitdijk beschermt Nederland al meer dan tachtig jaar tegen de zee, maar voldoet niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid. Daarom gaat Rijkswaterstaat de Afsluitdijk versterken.

Economische effecten

Het Bidbook DNA wordt door Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld aan belangstellenden voor het contract, dat Rijkswaterstaat in 2018 op de markt brengt. Met het Bidbook worden aannemers die een aanbieding doen, gestimuleerd de regionale economie te betrekken door de inzet van lokale ondernemers. De economische effecten voor de regio kunnen groot zijn. Een analyse van onderzoeksbureau Ecorys laat zien dat het effect voor de regio kan liggen tussen de 200 en 400 tijdelijke banen per jaar. Bij een uitvoeringstermijn van vier jaar gaat het dan om 800 tot 1.600 banen.

Oproep ondernemers Noord-Holland en Fryslân

De drie gemeenten uit het samenwerkingsverband DNA namen het initiatief voor het samenstellen van het Bidbook. Ondernemers uit de regio werden opgeroepen zich hiervoor aan te melden. “Het resultaat is een mooi overzicht van bedrijven”, aldus wethouder Offinga van de gemeente Súdwest-Fryslân. “Deze bedrijven hebben dankzij hun specialisme, gunstige ligging en goede bereikbaarheid een aantal grote pluspunten.”

Ype Heijsman (directeur Netwerkmanagement) en Lars Teulings, (directeur Productie- en projectmanagement), namen het Bidbook namens Jan Hendrik Dronkers, Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat, in ontvangst. Rijkswaterstaat is blij met het initiatief. “Het Bidbook past in onze visie op samenwerken. Naast het beschikbaar stellen van het Bidbook, besteedt Rijkswaterstaat in het contract ook aandacht aan social return, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk(ervaring) te helpen,” aldus Ype Heijsman.

Versterking en vernieuwing

Het Rijk en het regionaal samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk, werken aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘Afsluitdijk’. Het Rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en de vergroting van de afvoercapaciteit. De regionale overheden (DNA) zijn verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Samen werken Rijk en regio aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

 

Foto-onderschrift: Overhandiging Bidbook De Nieuwe Afsluitdijk, aan Rijkswaterstaat. V.r.n.l. Wethouder Offinga, gemeente Súdwest-Fryslân, dhr. Teulings, (directeur Productie- en projectmanagement) Rijkswaterstaat, dhr. Ype Heijsman (directeur netwerkmanagement) Rijkswaterstaat, en wethouder Meskers, gemeente Hollands Kroon.

De Nieuwe Afsluitdijk viert 5 jarig bestaan

Vijf jaar geleden op 23 december 2011 werd de Bestuursovereenkomst “Toekomst Afsluitdijk” ondertekend. Het programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) bestaat daarmee nu 5 jaar. In die jaren is al veel bereikt, maar er staat ook nog veel te gebeuren. 

Waar het allemaal begon

Anno 2006 werd bekend dat de Afsluitdijk aan versterking toe was. Vanaf dat moment zijn ideeën ontwikkeld om duurzame energiebronnen te benutten, de waterkwaliteit te verbeteren en de natuurkrachten te leren benutten in plaats van beheersen. Vanaf 2011 gingen de regionale overheden rond de Afsluitdijk de uitwerking van deze uitdagingen aan met het programma De Nieuwe Afsluitdijk. DNA is een samenwerkingsverband van de provincies Noord Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat werken we aan de waterveiligheid en –management op de Afsluitdijk. 

De toekomst

Door invulling te geven aan de ambities op het gebied van economie, ecologie en duurzame energie, draagt DNA bij aan een betere toekomst voor volgende generaties. Daarnaast creëert ze kansen en werkgelegenheid door een:

  • kraamkamer te zijn voor duurzame en innovatieve natuur-, energie- en deltatechnieken
  • visitekaartje te zijn voor UNESCO Werelderfgoed Waddenzee, Culturele Hoofdstad 2018 en Internationale Waterambitie
  • trekpleister te zijn voor toeristen en recreanten

Inmiddels zijn enkele projecten zoals het Afsluitdijk Wadden Center, Waddenpoort Den Oever en het Off Grid Test Center in uitvoering. Andere projecten naderen deze fase. Hiermee is een groot deel van de projecten uit de Ambitie Agenda Afsluitdijk (2012) opgepakt. Voor de opgave die er nog ligt is het Uitvoeringsplan 2017-2020 opgesteld. Hierover volgt later meer.

Ondernemersbijeenkomsten 23 & 30 januari

De komende jaren gebeurt er ontzettend veel op en rond internationaal watericoon de Afsluitdijk. Op het gebied van recreatie en toerisme vormt 2018 een magische jaar. In dit jaar is de Afsluitdijk de oprijlaan naar Leeuwarden-Fryslân als culturele hoofdstad van Europa, vindt de opening van het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand plaats, en is de uitrol van NBTC’s internationale verhaallijn ‘Nederland Waterland’ waarin de Afsluitdijk een belangrijke rol speelt. Er ontstaat veel reuring rondom de Afsluitdijk, hierdoor ontstaan kansen voor ondernemers uit de regio. 

Om deze kansen optimaal te benutten organiseert De Nieuwe Afsluitdijk in samenwerking met het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en de provinciale marketingorganisaties Merk Fryslân en Holland boven Amsterdam twee ondernemersbijeenkomsten: op maandagmiddag 23 januari in Makkum (Fryslân) en maandagmiddag 30 januari in Wieringerwerf (Noord-Holland).

Vermarkten van de Afsluitdijk

De (nieuwe) Afsluitdijk is een trekpleister die de groei van het toerisme naar het Noorden kan stimuleren. Nu al bezoeken zo’n 300.000 bezoekers uit binnen- en buitenland de dijk, zonder dat de Afsluitdijk ooit vermarkt is. De provincies Fryslân en Noord-Holland investeren de komende jaren in de vermarkting van de Afsluitdijk. Het NBTC verzorgt daarnaast de promotie van de Afsluitdijk in het buitenland met 2018 als ‘Jaar van het Water’.

Ondernemersbijeenkomsten

Nu de Afsluitdijk wél wordt vermarkt, is de verwachting dat het aantal bezoeken aanzienlijk gaat stijgen. Een mooi resultaat, maar het uiteindelijke doel is dat de toeristische besteding in de regio toeneemt. Tijdens de ondernemersbijeenkomsten wordt ingegaan op hoe ondernemers hier een rol in kunnen spelen.

Deelnemers kunnen in gesprek met elkaar, maar ook met vertegenwoordigers uit de reisindustrie. Hoe zijn de kansen in het gebied, welke toeristische producten zijn nodig en wat vraagt bijvoorbeeld de cruise- en touroperatormarkt van de lokale ondernemer. Met elkaar moet een aantrekkelijk aanbod voor de toerist worden gemaakt waardoor een bezoek aan de Afsluitdijk langer wordt dan het huidige half uur en resulteert in een langduriger verblijf in het gebied.

Meer informatie over de bijeenkomsten, zie: www.deafsluitdijk.nl/ondernemersbijeenkomsten

Stremming Stevinsluizen bij Den Oever

Rijkswaterstaat werkt van 6 tot en met 26 februari 2017 en op 8 maart 2017 aan de Stevinsluizen bij Den Oever. De werkzaamheden veroorzaken geen hinder voor het wegverkeer, maar wel een stremming voor de scheepvaart. Afhankelijk van de weersomstandigheden en het verloop kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.

Vervanging onderdelen

De werkzaamheden bestaan uit het preventief vervangen van de halsbeugellagers en –pennen van de vloeddeuren. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden in 2016 bleken deze onderdelen meer versleten dan vooraf was ingeschat. Om op dat moment een uitloop van werkzaamheden en extra hinder te voorkomen, is besloten de vervanging op een later moment te plannen. Ook de tandwielkasten van de draaibrug bij Den Oever worden preventief vervangen. Door de werkzaamheden te combineren, blijft de hinder voor de scheepvaart zo veel mogelijk beperkt.

Hinder scheepvaart

Om de werkzaamheden uit te voeren wordt de schutsluis van het Stevincomplex gestremd voor vaarwegverkeer. De scheepvaart kan omvaren via het Lorentzsluizencomplex. De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 6 februari 06.00 uur tot en met 26 februari 2017 22.00 uur en op 8 maart 2017 is de sluis gestremd van 2017. Rijkswaterstaat streeft ernaar zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor weg- en scheepvaartverkeer. Zo worden werkzaamheden aan bruggen en sluizen zo veel mogelijk buiten het vaarseizoen uitgevoerd.

Voor actuele informatie over hinder en stremming: www.rijkswaterstaat.nl en www.vaarweginformatie.nl.

 

Expositie Afsluitdijk in Baggermuseum

Op vrijdag 9 december 2016 is in het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht de expositie “Werken aan de Afsluitdijk, toen en nu” geopend, die in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) tot stand is gekomen. De expositie is geopend door Joost van de Beek, projectmanager Afsluitdijk, werkzaam bij Rijkswaterstaat en Jan Slagboom, zoon van Teunis Slagboom die als steenzetter aan de dijk heeft gewerkt.

Werken aan de Afsluitdijk, toen en nu

De tentoonstelling over de Afsluitdijk gaat in op de komende renovatie van de dijk en de plannen op het gebied van natuur, economische ontwikkelingen en duurzame energie. Aan de hand van een thematische indeling wordt langs een dijk van 32 meter (schaal 1:1.000) aangegeven waar welk plan is bedacht. Conny Dirkzwager, conservator Baggermuseum: ‘Op die manier ervaar je de lengte van de dijk zonder dat je er zelf op staat en ervaar je ook dat er voldoende ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Verder is het principe van de Vismigratierivier uitgewerkt in een fraaie maquette waar twee vrijwilligers met passie aan hebben gewerkt.’

Ook de geschiedenis van de Afsluitdijk wordt in deze expositie in beeld gebracht. Veel
(over)grootvaders uit Sliedrecht zijn als steenzetter of baggeraar bij de aanleg van de Afsluitdijk van 1928 tot 1932 betrokken geweest. ‘Deze steenzetters zijn uniek voor Sliedrecht. Zij verbinden de Afsluitdijk met deze regio,’ aldus Conny Dirkzwager. Oude ansichtkaarten geven een goed beeld van de communicatie met het thuisfront tijdens de bouw van de Afsluitdijk.

Aanleiding expositie

Rijk en regio werken de komende jaren samen aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘De Afsluitdijk’. Het Rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en de vergroting van de waterafvoercapaciteit van het IJsselmeer naar de Waddenzee. DNA (de regio) is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, natuur, ruimtelijke kwaliteit en recreatie en toerisme. Samen werken het Rijk en DNA aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

Meer (praktische) informatie over de tentoonstelling vindt u op de website van het Nationaal Baggermuseum.

KWS bouwt Waddenbelevingspunt

Het Waddenbelevingspunt in Den Oever wordt gebouwd in de eerste helft van 2017. De klus is gegund aan KWS infra. Het belevingspunt is één van de tastbare onderdelen van de projecten Waddenpoort Den Oever en Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen. Op dit punt krijgen bezoekers een uniek zicht op het Werelderfgoed Waddenzee. Ook wordt hier informatie gegeven over de natuur, vogels en de Waddenzee. Daarnaast is deze plek een de donkerste plekken van ons land, wat prachtig is om de sterren te bekijken.

Wethouder Theo Meskers: “Ik ben enorm blij met deze mijlpaal. Dit is een nieuwe stap voorwaarts in de ontwikkeling van Den Oever tot Waddenpoort. Het gemeentebestuur verwacht dat het Waddenbelevingspunt een grote aantrekkingskracht heeft op inwoners van Noord-Holland en op toeristen die onze regio bezoeken. Dat is een impuls voor alle bedrijven in en rond Den Oever die aan de toeristische sector zijn verbonden.”

Vele partijen betrokken bij totstandkoming Waddenbelevingspunt

De omgevingsvergunning voor de bouw van het Waddenpuntbelevingspunt is eerder dit jaar verleend en de financiën zijn rond. Met inzet van de Vogelbescherming en het Waddenfonds (financiering via het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen), Staatbosbeheer (leverancier van het inlands hout uit Petten), de Provincie Noord-Holland (subsidie uitvoeringsprogramma Kust) en De Nieuwe Afsluitdijk (waar Waddenpoort Den Oever onderdeel van is) kan het belevingspunt dan eindelijk gebouwd worden.

KWS Infra bouwt Waddenbelevingspunt

KWS is erin geslaagd om een aanbieding te doen die binnen de begroting past zonder afbreuk te doen aan het ontwerp van het Waddenbelevingspunt. Samen met bedrijf bereiden we de feitelijke plaatsing voor.

Tweede Kamer steunt verbreding sluis

Het verbreden van de sluis en de bruggen bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk, kan rekenen op brede steun van de Tweede Kamer. Een motie daartoe is 6 december aangenomen. Met deze motie is € 30 miljoen gereserveerd voor het project. De verbreding van de sluis biedt volgens initiatiefnemers/regionale partijen mogelijkheden voor de scheepsbouw rond het IJsselmeer en volop kansen voor internationale kustvaart (vervoer over water) tussen Nederland en Noord en Noordoost Europa.

Nu de motie is aangenomen, heeft de Tweede Kamer gevraagd om een definitief financieringsvoorstel. Daarvoor voeren initiatiefnemers gesprekken met Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast worden subsidies aangevraagd.

Eerder boden belangenorganisaties en vertegenwoordigers van dorpsbelangen uit het Noorden twee petities aan. Een bredere sluis vindt het bedrijfsleven belangrijk: “Het levert ongeveer 2500 banen bij scheepswerven en toeleveranciers op.” Volgens de dorpsbelangen van Makkum, Urk en Vollenhove is dat een uitstekend middel tegen krimp.

Geen zienswijzen aansluiting Wieringen

In oktober bent u geïnformeerd over het aanvullende ontwerp-rijksinpassingsplan voor de aansluiting van de Afsluitdijk met de dijkring Wieringen bij Den Oever. Dit plan heeft van 20 oktober tot en met 30 november 2016 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Vervolgproces

Omdat er geen zienswijzen zijn binnengekomen over het ontwerp-rijksinpassingsplan is het plan ongewijzigd voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu. Als de Minister het vaststellingsbesluit in december ondertekent, volgt in januari de tervisielegging van het definitieve rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aansluiting dijkring Wieringen.  

Aanleiding

Het plan Afsluitdijk – aansluiting dijkring Wieringen is een aanvulling op het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk van januari 2016. Het bevat de toestemming om het deel van de Afsluitdijk direct ten westen van de draaibrug bij Den Oever te versterken. Ter plaatse is een kruinverhoging met ongeveer 70 cm tot één meter nodig.

Afrit Kornwerderzand 22/23 december afgesloten

Vanaf donderdag 22 december 16:00 uur tot en met vrijdag 23 december 06:00 uur 2016 is de afrit 14a Afsluitdijk naar Kornwerderzand (vanaf de kant van Friesland) afgesloten voor al het verkeer vanwege asfaltwerkzaamheden. De parallelweg blijft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden toegankelijk voor het verkeer.

Verkeersmaatregelen

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.
De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact

De werkzaamheden worden in opdracht van Provincie Fryslân uitgevoerd door Haarsma Infra & Milieu BV te Tjerkwerd. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. J. Vogel van Haarsma Infra & Milieu BV, tel.nr. 06-51483357 / @: j.vogel@haarsmagroep.nl