Month: mei 2016

Afsluitdijk open voor vis

Zaterdag 21 mei was de Wereldvismigratiedag. Door de aanleg van dammen en dijken kunnen trekvissen niet van zout- naar zoetwater zwemmen. Dit is wel nodig om op te groeien en zich voort te planten. Een slechte visstand heeft een negatieve invloed op het hele ecosysteem, want vis is een belangrijke schakel in de voedselketen. Tijdens de Wereldvismigratiedag, die tweejaarlijks plaatsvindt, is hiervoor aandacht gevraagd. Wereldwijd vonden ruim 400 evenementen plaats. Onder het motto ‘De Afsluitdijk open voor vis’ organiseerden Rijkswaterstaat, De Nieuwe Afsluitdijk en de initiatiefnemers van de Vismigratierivier samen diverse activiteiten.

De Afsluitdijk werd omgedoopt tot Europees hoofdkwartier van de Werelvismigratiedag en vormde daarmee de schakel tussen het hoofdkwartier in Washington DC en alle landen in Europa, waar ook evenementen plaatsvonden.

Opening vismigratiemaatregelen

Zaterdagochtend werd in het Noord-Hollandse Den Oever aandacht geschonken aan de vismigratiemaatregelen. Theo van de Gazelle, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland, opende samen met Rob Veenman, hoogheemraad van Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier officieel de vispassage. Een lange buis door de dijk die tussen de 30.000 en 50.000 glasaaltjes per nacht doorlaat. Ook gaf hij het startschot voor het visvriendelijk spui- en schutsluisbeheer. Theo van de Gazelle: Door slim gebruik te maken van bestaande openingen in de dijk, bijvoorbeeld door de schutsluizen bij Kornwerderzand en Den Oever, ook ’s avonds te bedienen, laten we circa 350 miljoen vissen per jaar door. Dat is belangrijk voor de trekvissen die zout én zoet water nodig hebben. Hoe trots we ook zijn op ons icoon De Afsluitdijk, voor de vis is het een barrière. Daardoor stond tot voor kort één van de voordeuren van Nederland op slot.” Als de Vismigratierivier is aangelegd, waarvan verwacht wordt dat die nog eens 250 miljoen vis per jaar doorlaat, is de Afsluitdijk helemaal open voor vis. Door het treffen van al deze vismigratiemaatregelen, krijgen 600 miljoen vissen weer ruim baan.

Vismigratierivier Afsluitdijk

Het middagprogramma in Kornwerderzand stond in het teken van de Vismigratierivier. Van deze vier kilometer lange rivier die hier wordt aangelegd, zijn de plannen gereed. De Vismigratierivier bootst door zijn lengte, en de geleidelijke overgang tussen zout en zoet water, de natuurlijke situatie voor vissen na. Hierdoor kunnen de sterke én zwakke zwemmers onder de vissen, 24/7 behalve bij extreem hoogwater, 365 dagen per jaar makkelijker heen en weer zwemmen. Bij Kornwerderzand ligt veel meer vis te wachten voor de dijk dan in Den Oever. De Vismigratierivier biedt daarvoor de oplossing. Vanuit Kornwerderzand werd vrijdag contact gelegd met Johannes Kramer, gedeputeerde van de provincie Fryslân, die naar Washington is afgereisd om de Vismigratierivier internationaal onder de aandacht te brengen. De Vismigratierivier kan een antwoord zijn op de wereldwijde vismigratieproblematiek.  

Virtual Reality-attractie: Duikhelikoptertocht door Vismigratierivier Voorzitter van het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk, Klaas Kielstra: ,,De Vismigratierivier draagt niet alleen bij aan het herstel van visstanden, het levert als exportproduct ook een bijdrage aan de economische ontwikkeling van Nederland, en lokaal aan de werkgelegenheid. De Vismigratierivier belooft bovendien een toeristische trekpleister te worden.” In het informatiecentrum op Kornwerderzand, onthulden de jeugdambassadrice van de Vismigratierivier Sophie Reitsma, en provinciale gedeputeerden Klaas Kielstra (Fryslân) en Cees Loggen (Noord-Holland), een Virtual Reality-attractie over de Vismigratierivier. Bezoekers kunnen een duikhelikoptertocht maken door de Vismigratierivier.

Lancering Happy Fish©

Gedeputeerde Kramer lanceerde in Washington ook de Happy Fish (Blije Vis©). Hij deed dit samen met Hannibal Bolton, Assistant Director van Wildlife Sport Fish Restoration Program at US Fish and Wildlife Service. De lancering was de start van de wereldwijde campagne. De Happy Fish is het internationale symbool voor vismigratie. Zaterdagmiddag was het feestelijke startschot voor het online platform ‘Vrienden van de Blije Vis’ (www.blijevis.nl). Nationale viswachter Arjan Postma begeleidde de 120 enthousiastelingen om de contouren van de Blije Vis te vormen op de Afsluitdijk bij het IJsselmeer. Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging: ,,Dit nieuwe platform zie ik als voeding voor nog meer moois voor vissen en vismigratie. Projecten als de Vismigratierivier geven mij het vertrouwen dat we samen de wereld een stukje beter kunnen maken.” De website is dé plek om meer te weten te komen over vis en vismigratie. Het platform is opgezet door de initiatiefnemers van de Vismigratierivier Afsluitdijk.

Dagelijks 1000 kuub zand naar Kornwerderzand

Het strandje bij Kornwerderzand is door zandafslag niet meer aantrekkelijk voor bezoekers. Gemeente Súdwest-Fryslân, partner in het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk wil daarom het strandje weer opknappen. Het zand wat hiervoor nodig is,  komt uit de vaargeul bij Makkum. De vaargeul bij Makkum wordt uitgediept, zodat de scheepvaart hier weer veilig gebruik van kan maken. Gemeente Súdwest-Fryslân is vorige week begonnen met het uitdiepen.

Werk met werk

Door de twee projecten aan elkaar te koppelen kan werk met werk gemaakt worden. Op 10 mei is Arcadis met behulp van lokale onderaannemers begonnen met de werkzaamheden. Tot eind mei brengen zij dagelijks  duizend kuub zand  op schepen naar Kornwerderzand. Naar verwachting duren de werkzaamheden nog tot half juni.

Het opwaarderen van het strand maakt deel uit van de recreatieve ontwikkelingen bij Kornwerderzand.

Opnieuw ter inzage: stukken Vismigratierivier

Vanaf 3 mei tot en met 14 juni 2016 liggen het Provinciaal Inpassingsplan Vismigratierivier (PIP), verleende vergunning Natuurbeschermingswet Vismigratierivier (Nbw-vergunning) en verleende ontheffing Flora- en faunawet Vismigratierivier (Ffw-ontheffing ) ter inzage.

De stukken liggen ter inzage bij de provincies Fryslân en Noord-Holland, de gemeenten Hollands Kroon, Harlingen en Súdwest-Fryslân en Rijkswaterstaat Midden-Nederland.

Voor adressen en openingstijden zie www.fryslan.frl/afsluitdijk of bel tijdens kantooruren met het secretariaat van De Nieuwe Afsluitdijk: 058 – 292 58 20. U kunt de stukken ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.fryslan.frl/afsluitdijk.

Gedurende een periode van zes weken kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP, de ontwerp Nbw-vergunning en/of de Ffw-ontheffing. Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

De stukken liggen ter inzage totdat de beroepstermijn is verstreken.

Meer informatie:

www.fryslan.frl/afsluitdijk of www.ruimtelijkeplannen.nl