Month: maart 2016

21 maart 2016 start werkzaamheden Lorentzsluizencomplex

Rijkswaterstaat voert van 21 maart tot 1 mei 2016 werkzaamheden uit aan het Lorentzsluizencomplex in Kornwerderzand: de Friesland kant van de Afsluitdijk. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het bedieningssysteem van het Lorentzsluizencomplex. Dit is nodig om het complex in de toekomst veilig te blijven gebruiken en moet minder storingen opleveren. Scheepvaartverkeer kan deze zes weken niet door de sluis maar kan wel gebruik maken van de Stevinsluis bij Den Oever. Weggebruikers dienen tussen 11 en 15 april rekening te houden met een extra reistijd van 5 tot 10 minuten.

 

Hinder wegverkeer
Tijdens de werkzaamheden aan het sluizencomplex is op de A7 van 11 april tot 15 april 2016 sprake van een rijbaanafzetting. Gedurende deze week wordt het verkeer over één brug geleid en is één rijkstrook in elke richting beschikbaar. Omdat de bruggen door de werkzaamheden aan het sluizencomplex niet gedraaid worden voor scheepvaart, is de overlast voor het wegverkeer beperkt, naar verwachting 5 tot 10 minuten. Ga goed voorbereid op reis: www.vanAnaarBeter.nl.

 

Hinder scheepvaart
De bruggen en sluizen kunnen in de periode dat gewerkt wordt aan het bedieningssysteem niet bediend worden. Er is dan geen scheepvaartverkeer mogelijk door het Lorentzcomplex. Wel blijft het Stevincomplex, aan de Noord-Holland kant van de Afsluitdijk, beschikbaar gedurende de werkzaamheden. Dit betekent dat er altijd een mogelijkheid is om de Afsluitdijk te passeren. De scheepvaart, zowel beroeps- als recreatievaart, moet rekening houden met een langere vaar- en wachttijd. Afhankelijk van het weer kunnen de werkzaamheden korter of langer duren. Houd hiervoor www.vaarweginformatie.nl in de gaten.

 

Werkzaamheden onderdeel grotere renovatie
Het Lorentzsluizencomplex is 83 jaar oud en heeft groot onderhoud nodig. De vervanging van het bedieningssysteem is onderdeel van een grotere renovatie. Zo werd in 2015 mechanisch onderhoud aan de draaibruggen gedaan. De vervanging van het elektronische bedieningssysteem is nodig om deze in de toekomst veilig te blijven gebruiken en moet minder storingen opleveren. Daarnaast worden gedurende het jaar de remming- en geleidewerken voor de scheepvaart vervangen en verbeterd om scheepvaart te blijven faciliteren. Dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd bij het Stevincomplex bij Den Oever tussen 5 september en 16 oktober 2016.

 

De Afsluitdijk
De Afsluitdijk wordt de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. In 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden van het project versterking Afsluitdijk. De huidige werkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen onder het regulier onderhoud van de Afsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2018. De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van bruggen en sluizen te kunnen waarborgen.

Vismigratierivier Afsluitdijk stap verder

Wat het College van Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân betreft kan de Vismigratierivier Afsluitdijk er komen. GS gaf op 8 maart jl. haar goedkeuring aan het Provinciaal Inpassingsplan van de Vismigratierivier. Daarnaast zijn ook de Natuurbeschermingswet (Nb) vergunning en de ontheffing voor de Flora en Faunawet verleend.

Om de Vismigratierivier Afsluitdijk mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan voor het gebied nodig. In dit geval een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het PIP lag in juni en juli 2015 samen met de Nb-wet vergunning ter visie, gevolgd door de ontheffing voor de Flora- en Faunawet in november. In een  reactienota  wordt  antwoord gegeven op de ontvangen zienswijzen. De reactienota maakt deel uit van de besluitvorming van Provinciale Staten over het PIP. Er zijn in totaal negen zienswijzen binnengekomen. Deze leidden niet  tot aanpassingen van het PIP, de Nb-wet vergunning of de ontheffing voor de Flora en Faunawet.

Johannes Kramer, gedeputeerde natuur en landelijk gebied:Dit brengt ons weer een stapje dichterbij de realisatie van de Vismigratierivier. Een rivier die een oplossing biedt voor de ecologische hindernis die de Afsluitdijk vormt voor vissen. Bovendien levert het ook veel economisch voordeel op voor het toerisme en de werkgelegenheid.”

Visrechten Op de toekomstige plek van de Vismigratierivier wordt nu nog beroepsmatig gevist. Voor een goede werking van de Vismigratierivier moeten deze activiteiten worden verplaatst of beëindigd. Vissers die actief zijn binnen dit gebied komen in aanmerking voor een eenmalige subsidie. De provincie Fryslân gaat hierover op korte termijn met de betreffende vissers in gesprek. 

Vervolgstappen Op 26 mei aanstaande besluiten Provinciale Staten over het PIP.Na positieve besluitvorming van PS wordt het PIP, samen met de Nb-wet vergunning en de ontheffing Flora en Fauna wet gepubliceerd en kunnen belanghebbenden die eerder een zienswijze indienden nog in beroep gaan. Naar verwachting starten eind 2016 de voorbereidingen voor de aanbesteding. Het project volgt daarbij de planning van Rijkswaterstaat die bezig is met de grootschalige versterking van de Afsluitdijk. De Vismigratierivier moet uiterlijk 2023 klaar zijn.