Month: februari 2016

Werkzaamheden sluiscomplexen in 2016

Rijkswaterstaat gaat eind maart het bedieningssysteem van het Lorentzcomplex op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand vervangen. Vervanging van het systeem is nodig om de bediening van het complex in de toekomst veilig en betrouwbaar te kunnen blijven gebruiken. Daarnaast worden bij het sluiscomplex de remmings- en geleidewerken voor de scheepvaart vervangen. De werkzaamheden bij het Lorentzcomplex zijn van 21 maart tot 1 mei 2016.

Eenzelfde soort werkzaamheden worden ook uitgevoerd bij Den Oever, het Stevincomplex aan de Noord-Hollandse kant van de Afsluitdijk. Hier starten de werkzaamheden 5 september 2016. De werkzaamheden bij het Stevincomplex zijn op 16 oktober 2016 afgerond.

Meer informatie vindt u in de factsheet ‘Hinder scheepvaartverkeer bij Lorentzcomplex in 2016’.

 

 

 

Tijdelijk informatiecentrum op Kornwerderzand

In 2007 opende Rijkswaterstaat op Kornwerderzand in het kader van het 75 jarig bestaan van de Afsluitdijk het informatiecentrum ‘Op de Dijk’. Het informatiecentrum is al een aantal jaren niet meer voor publiek geopend. In 2015 hebben De Nieuwe Afsluitdijk (samenwerkingsverband regionale overheden) het pand ingericht als werklocatie en in 2016 gaat het informatiecentrum ook weer tijdelijk open voor publiek. Rijk en regio bereiden dit samen voor. Wilt u meer weten over de historie van de Afsluitdijk, maar vooral ook over de diverse innovatieve projecten waar momenteel volop aan wordt gewerkt? Houd dan de website www.deafsluitdijk.nl in de gaten voor het laatste nieuws.

Nieuw Beleefcentrum in 2018
Het openstellen van informatiecentrum is van tijdelijke aard.  Als icoon van Nederlandse waterbouwkunde trekt de Afsluitdijk jaarlijks ruim 300.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Om deze bezoekers gastvrij te blijven ontvangen en de vele verhalen op en rond de Afsluitdijk goed te vertellen en te ervaren, zijn er plannen ontwikkeld voor een Beleefcentrum in Kornwerderzand. In maart van dit jaar zal GS van Friesland hierover naar verwachting een besluit nemen. Bij positieve besluitvorming zal het Beleefcentrum begin 2018 haar deuren openen.

Lees hier eerder nieuws over het beleefcentrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijksinpassingsplan versterking Afsluitdijk vastgesteld

Tussen 2018 en 2022 wordt de Afsluitdijk versterkt. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft daarvoor op 22 januari het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk vastgesteld. Om de plannen te kunnen uitvoeren is er ook een Natuurbeschermingswetvergunning en een Flora- en faunawetontheffing nodig. Ook deze zijn vastgesteld.

Omdat de Afsluitdijk niet meer voldoet aan de huidige eisen voor waterveiligheid is het nodig het dijklichaam en de spui- en schutsluizen te versterken. Om het waterpeil van het IJsselmeer ook in de toekomst op orde te kunnen houden wordt ook de capaciteit om water af te voeren vergroot. Rijkswaterstaat bouwt daarvoor pompen in het spuicomplex bij Den Oever.

Het ontwerp voor het Rijksinpassingsplan en de bijbehorende onderzoeken en vergunningen hebben van 14 mei tot en met 24 juni 2015 ter inzage gelegen. De zienswijzen die daarop zijn ingebracht hebben geleid tot wijzigingen, ook is er ambtshalve een aantal wijzigingen doorgevoerd. De beantwoording van de zienswijzen en de motivering van de wijzigingen zijn opgenomen in de Nota van Antwoord. De besluiten en de Nota van Antwoord liggen van 9 februari tot en met 22 maart 2016 ter inzage op verschillende locaties in het land.

Belanghebbenden die hun zienswijzen over het ontwerp-rijksinpassingsplan of de andere ontwerpbesluiten naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarover geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen van 10 februari tot en met 22 maart 2016 beroep instellen tegen het Rijksinpassingsplan, of tegen een ander bovengenoemd besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Deze rechter beslist in enige instantie over de ingestelde beroepen. Meer informatie over de procedure? Kijk op www.platformparticipatie.nl

 

 

 

 

.

Herdenking stormvloed 1916

Dit jaar staan we stil bij de stormvloed van 1916 rond de Zuiderzee, precies honderd jaar geleden. In 1916 overstroomden het eiland Marken en grote gedeelten van Noord-Holland. De stormvloed maakte tientallen slachtoffers en richtte een onvoorstelbare schade aan. Om herhaling te voorkomen werden de Zuiderzeewerken ontwikkeld, met als kroon op het werk de aanleg van de Afsluitdijk.

Het hele jaar door zijn er grote en kleine evenementen in Noord- Holland, waarvan de aftrap was op 13 en 14 januari. De Stichting een Dijk van een Kust ondersteunt samen met een tiental partners de vele evenementen die worden georganiseerd door scholen, musea en maatschappelijke organisaties. Op tal van plaatsen waren er in de week van 13 januari herdenkingsbijeenkomsten. In Marken en Andijk werden monumenten onthuld en langs de Noord-Hollandse IJsselmeerkust werden waterwolven in brand gestoken https://vimeo.com/148077797

De media hebben veel aandacht gehad voor de herdenking. Minister Schultz Van Haegen, Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk droegen een steentje bij, door mee te werken aan enkele reportages en interviews. Onze website ging voor een dag ‘half stok’; in zwart-wit.

 Schrijfster Ineke Kraijo presenteerde haar jeugdboek ‘Vechten tegen de golven’ dat zich 100 jaar geleden op Marken en de Zuiderzee afspeelt.

En in het Poldermuseum “Het Grootslag” in Andijk is tot 2 oktober de tentoonstelling Ode (a)an dijk- en waterwerken te zien. De tentoonstelling vertelt over dijk- en waterbeheer in verleden, heden en toekomst. Ook de plannen en innovaties voor de Afsluitdijk worden belicht. Meer informatie over de activiteiten is te vinden op http://www.waterkustland.nl/