Month: december 2015

Werkzaamheden Lorentzcomplex

Rijkswaterstaat werkt van half maart tot naar verwachting begin mei 2016 aan de vervanging van het bedieningssysteem van de Lorentzsluizen Kornwerderzand. De vervanging van het bedieningssysteem is nodig om deze in de toekomst veilig te kunnen blijven gebruiken. Daarnaast moeten remmingen en geleidewerken voor de scheepvaart worden vervangen zodat we de scheepvaart goed kunnen blijven faciliteren. Dezelfde werkzaamheden worden ook uitgevoerd bij het Stevincomplex bij Den Oever. Hier starten de werkzaamheden begin september 2016 worden deze naar verwachting half oktober afgerond. Meer informatie: http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=82407753

Op weg naar een ‘energiedijk’

Het afgelopen jaar is er in Ondernemend Friesland veel aandacht besteed aan De Nieuwe Afsluitdijk. In het laatste artikel van de serie is Douwe Faber aan het woord, directeur van Ekwadraat en trekker van duurzame energieprojecten op de Afsluitdijk. Hij ontfermt zich over enkele belangrijke, ambitieuze projecten op de Afsluitdijk, die allemaal een gemeenschappelijk doel dienen. “We moeten er een echte energiedijk van maken.” Lees het hele verhaal hieronder en bekijk ook de eerder verschenen artikelen uit de serie over De Nieuwe Afsluitdijk. 

Lees hier het laatste artikel van Ondernemend Friesland met Douwe Faber: Nieuwe Afsluitdijk OF8

Lees hier het de hele serie van artikelen over De Nieuwe Afsluitdijk: Nieuwe Afsluitdijk OF 2015

KRW deadlines vismigratie Afsluitdijk gehaald

Bij de Afsluitdijk voerde Rijkswaterstaat een aantal maatregelen uit ter verbetering van de waterkwaliteit. Er is dit jaar een vispassage aangelegd bij Den Oever en er is visvriendelijk spui- en schutsluisbeheer ingevoerd bij Den Oever en Kornwerderzand. Met deze maatregelen is de Afsluitdijk open gezet voor vis en is de deadline om voor eind 2015 vismigratievoorzieningen te realiseren gehaald. Proeven wijzen uit dat ruim 330 miljoen vissen nu van de zoute Waddenzee naar het zoete IJsselmeer kunnen komen om te paaien of op te groeien.

Om de kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater te verbeteren zijn sinds 2000 internationale afspraken van kracht: de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hieronder vallen niet alleen de maatregelen ter verbetering van de chemische waterkwaliteit maar ook “herstel leefgebied” en “ruim baan voor vis” maatregelen waarbij barrières voor vis worden weggenomen. Die afspraken hebben geleid tot een groot aantal maatregelen (zie www.rws.nl/krwkaart). Op 22 december 2015 moeten de projecten uit de eerste tranche (van 2009-2015) afgerond zijn.

Ook bij Kornwerderzand stond een vispassage gepland voor de eerste tranche. Vanwege het regionale initiatief voor een vismigratierivier is hiervoor door het ministerie uitstel verleend. De aanleg van vismigratierivier wordt gecombineerd met de versterking van de Afsluitdijk, tussen 2018 en 2022.

Vaststelling Rijksinpassingsplan Afsluitdijk

Voor de Afsluitdijk zijn ingrijpende plannen opgesteld voor de vergroting van de waterveiligheid en de verhoging van de waterafvoer. Minister Schultz van Hagen heeft het ontwerp voor de plannen in mei 2015 openbaar gemaakt. Op het ontwerp-rijksinpassingsplan zijn 27 zienswijzen ingediend, die deels alternatieve of aanvullende plannen bevatten (zoals de wens voor een spoorlijn op de dijk). Daarnaast zijn zienswijzen ingediend die zich richten op de bescherming van de natuur of andere belangen in het gebied.

De zienswijzen leiden tot een paar aanpassingen van het rijksinpassingsplan, voor andere  onderwerpen zijn de gemaakte keuzes steviger onderbouwd of leiden de zienswijzen tot uitleg en verduidelijking. Ook heeft Rijkswaterstaat zelf nog een aantal verbeteringen aangebracht.

Begin 2016 zal minister Schultz van Hagen het rijksinpassingsplan vaststellen en samen met de nota van antwoord publiceren.

Het definitieve Rijksinpassingsplan, de nota van antwoord en de vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van het project Afsluitdijk liggen begin 2016 ter inzage op verschillende locaties in het land. Tijdens deze periode kan een ieder die eerder een zienswijze indiende, beroep instellen bij de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Parallel werkt Rijkswaterstaat aan de voorbereiding van de aanbesteding, die 2e helft van 2016 zal starten. De uitvoering van de werkzaamheden moet in 2022 afgerond zijn.

Waddenbelevingspunt van Den Oever

Den Oever ligt pal aan de Afsluitdijk en grenst aan de Waddenzee en het IJsselmeer. Hierdoor is Den Oever zowel de noordelijke toegang tot Noord-Holland als een poort naar de Waddenzee. Om dit unieke gebied meer bekendheid te geven heeft de gemeente Hollands Kroon besloten het gebied aantrekkelijker te maken.

Het doel van Waddenpoort Den Oever is een duurzame ontwikkeling van de economie en recreatie in en om Den Oever. Samen met de inwoners willen we ervoor zorgen dat meer recreanten en toeristen naar Den Oever komen en nieuwe winkels en bedrijven zich vestigen en de huidige kunnen blijven bestaan.

Waddenpoort Den Oever bestaat uit 5 onderdelen. Elk onderdeel bestaat uit een aantal deelprojecten. Deze worden in de periode tot circa 2020 uitgewerkt. Bij alle deelprojecten zoeken we naar een goede balans tussen de visserij- en (nautische) industrie én het toerisme/recreatie.

Één van de onderdelen gaat over de beleving van de natuur. De Waddenzee is Werelderfgoed. In Den Oever is dit echt tastbaar. Om meer informatie over dit Werelderfgoed te geven en te kunnen genieten van de Waddenzee en de natuur maken we een Waddenbelevingspunt. Vanaf dit uitkijkpunt kijk je boven de dijken over de Waddenzee, de Afsluitdijk en is het IJsselmeer zichtbaar. Het ontwerp van het Waddenbelevingspunt is klaar en gemaakt samen met Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland. Er wordt nu gewerkt aan het verdere technische ontwerp. Dit is een uitdaging omdat het buitendijks wordt gebouwd en overgeleverd is aan weer en wind. Naar verwachting zal het Waddenbelevingspunt in de zomer van 2016 gebouwd worden, naast Het Schor.

Schrijf je in voor de nieuwjaarsduik op de Afsluitdijk

De Waddenvereniging organiseert op 1 januari 2016 een nieuwjaarsduik bij Kornwerderzand. Op deze manier wil de vereniging onder een breed publiek aandacht vragen voor het project Vismigratierivier Afsluitdijk.

Estafettewedstrijd
Voor teams van drie personen is er een estafettewedstrijd waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Het is de bedoeling dat de eerste duiker start aan de Waddenzeekant van de Afsluitdijk. De tweede deelnemer rent vervolgens zo snel mogelijk over de brug richting het IJsselmeer waar de derde deelnemer vervolgens het zoete water induikt. 
 
Wel duiken maar niet meedoen aan de wedstrijd?
Dat is ook mogelijk! Als individu doe je niet mee aan de wedsstrijd maar kun je er wel voor kiezen om een nieuwjaarsduik te nemen in het zoete of zoute water of in allebei. 

Inschrijven verplicht
Opgeven is noodzakelijk en kan via www.waddenvereniging.nl/nieuwjaarsduik. Daar vind je alle informatie over deze dubbele Afsluitdijkduik.

De Vismigratierivier Afsluitdijk is een unieke vispassage dwars door de Afsluitdijk die in de nabije toekomst de mogelijkheid biedt voor trekvissen om weer heen en weer te kunnen zwemmen tussen zoet en zout water.