Month: mei 2015

Inloopavonden op 26 & 27 mei

Op dinsdag 26 mei en woensdag 27 mei organiseren Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk samen twee inloopavonden. Tijdens de inloopavonden informeren wij u over de plannen voor de renovatie van de Afsluitdijk en over de plannen voor de Vismigratierivier.

Inspraakprocedure

Op 14 mei is het Ontwerp Rijkssinpassingsplan ter visie gegaan voor project Afsluitdijk. De inspraakprocedure loopt tot en met woensdag 24 juni. U vindt de documenten op de website van Platform Participatie
Om de Vismigratierivier uiteindelijk te kunnen realiseren is een bestemmingsplan, een zogenoemd Provinciaal Inpassingsplan, nodig. Het ontwerp van dit plan en bijbehorende vergunningen worden binnenkort ter inzage gelegd.

Tijdens een informatiebijeenkomst informeren wij u graag over beide inspraakprocedures.

Inloopavonden

U bent welkom op:

 • Dinsdag 26 mei 2015 in Hotel Wieringermeer, Terpstraat 49, Wieringerwerf
 • Woensdag 27 mei 2015 bij het Informatiecentrum Afsluitdijk, Sluisweg 1a, Kornwerderzand

Tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunt u vrij inlopen. Medewerkers van Rijkswaterstaat en projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk staan u te woord om uw vragen te beantwoorden. Om 20.00 uur is er een korte plenaire presentatie.

Themabijeenkomst vismigratie

Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk realiseren plannen om de Afsluitdijk te openen voor vis. Het visvriendelijke sluisbeheer en de Vismigratierivier herstellen de verbinding tussen Waddenzee, IJsselmeer en achterland. Er is veel onderzoek gedaan naar de trekvissen bij Kornwerderzand. Welke soorten voorkomen, de aantallen, de verspreiding en het gedrag. Wij nodigen u van harte uit op woensdag 27 mei voor de themabijeenkomst ‘Wat wil de vis’, waar de resultaten van de diverse onderzoeken worden gepresenteerd.

Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over de onderzoeksresultaten en de vertaling daarvan in het ontwerp van de Vismigratierivier en de bediening van de sluizen. Daarnaast krijgt u informatie over het (toekomstige) onderzoeks- en monitoringsprogramma en het internationale belang. Zal de steur terugkeren in het Rijnstroomgebied? Uiteraard is er veel ruimte voor vragen en discussie.

De aftrap van de bijeenkomst wordt verzorgd door gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân en de heer Van de Beek van Rijkswaterstaat. De presentaties worden verzorgd door verschillende onderzoeksinstituten en experts.

Programma

De bijeenkomst is op woensdagmiddag 27 mei, aanvang 13.00 uur, einde ca. 16.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid om na te praten bij een hapje en een drankje.

Locatie: Kornwerderzand, Sluisweg 1a.

Aanmelden

We vernemen graag of u aanwezig wilt zijn bij deze bijeenkomst. U kunt zich aanmelden bij het programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk, info@denieuweafsluitdijk.nl of 058 – 292 5820. Na opgave ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en routebeschrijving.

 

Ondernemers gezocht voor exploitatie Beleefcentrum

Om een impuls te geven aan recreatie en toerisme, wil De Nieuwe Afsluitdijk bij Kornwerderzand samen met marktpartijen een zogenoemd Beleefcentrum ontwikkelen. Er hebben zich inmiddels meerdere gegadigden gemeld. Deze zomer wordt voor de exploitatie een openbare aanbesteding gehouden.

‘De Afsluitdijk is een internationaal bekend icoon’, zegt Gertjan Elzinga, projectleider Recreatie & Toerisme voor De Nieuwe Afsluitdijk. ‘Maar op het gebied van toerisme hebben we daar nauwelijks gebruik van gemaakt. Toen de dijk in 1932 werd aangelegd, speelde toerisme geen rol van betekenis. Maar inmiddels stoppen zo’n 300.000 toeristen op de Afsluitdijk. Elzinga: ‘240.000 bij het Monument en 60.000 bij Kornwerderzand. Nu de Afsluitdijk vanaf 2017 stevig op de schop gaat, kan het toerisme in de kop van Noord-Holland en Fryslân daarop meeliften. We willen de opknapbeurt van de Afsluitdijk aangrijpen om de toeristische werkgelegenheid en de economie in de kop van Noord-Holland en Fryslân een impuls te geven.

Educatieve attractie

‘We zijn gaan nadenken over de vraag hoe je bezoekers op een aantrekkelijke en gastvrije manier op de Afsluitdijk kunt ontvangen. De krappe lunchroom bijvoorbeeld, met wc’s onder het Monument, is gevestigd in een voormalige technische ruimte van Rijkswaterstaat. Niet het visitekaartje van Nederland dat je zou willen zijn voor internationale toeristen. Hetzelfde geldt voor de gebrekkige toegankelijkheid van Kornwerderzand en in het bijzonder het Kazemattenmuseum. Uit onderzoek blijkt dat de locaties Monument en Kornwerderzand het meest voor de hand liggen voor een gastvrije ontvangst van toeristen. Bij het Monument blijft, zelfs met een uitbreiding, de ruimte beperkt. Daarom gaan we daar de bestaande voorzieningen verbeteren voor bezoekers die een korte stop maken. Bij Kornwerderzand is veel meer ruimte. Bovendien gaat daar van alles gebeuren. Denk maar aan de plannen voor de nieuwe Vismigratierivier en de verruiming van de sluis voor superjachten. Daarom ontwikkelen we daar samen met marktpartijen een Beleefcentrum Afsluitdijk “nieuwe stijl”: een eigentijdse, inspirerende educatieve attractie met horeca, parkeer- en aanlegplaatsen. Hier kunnen bezoekers de Afsluitdijk, het IJsselmeer en Unesco Waddenzee ruiken, proeven, zien, horen en voelen, zelfs (of misschien vooral) met “slecht” weer.’

Gezocht: exploitant die samen met ons het Beleefcentrum tot een succes maakt!

De overheid en marktpartijen gaan dit Beleefcentrum gezamenlijk ontwikkelen, waarbij een marktpartij zich richt op de exploitatie. ‘Via een openbare aanbesteding selecteren we de meest geschikte exploitant. Geïnteresseerde partijen kunnen zich daarvoor inschrijven’ zegt Elzinga. ‘Het gebouw zelf blijft op deze bijzondere plek eigendom van de overheid’, zegt Elzinga. ‘Via een openbare aanbesteding selecteren we de meest geschikte exploitant. Geïnteresseerde partijen kunnen zich daarvoor inschrijven. Dat kan één ondernemer zijn, die zowel de horeca als de educatieve attractie exploiteert. Maar het kan ook een consortium zijn. Voorwaarde is dat een langdurige exploitatie mogelijk is. We selecteren ook op passendheid bij de unieke locatie op de Afsluitdijk. Een WOK-restaurant met ballenbak maakt weinig kans. Maar een exploitant die de verhalen van de Deltawerken, duurzame energie UNESCO Waddenzee, IJsselmeer en de Vismigratierivier vertaalt naar een spannende, eigentijdse, educatieve attractie past goed op deze bijzondere plek. Zeker als de effecten van een Beleefcentrum ook op de omgeving een positieve uitwerking hebben. Kornwerderzand en het Beleefcentrum moeten bovendien een representatieve toegangspoort naar Fryslân zijn, zeker in de aanloop naar Culturele Hoofdstad 2018.’

Planning

Er is bewust voor gekozen om eerst de exploitant te selecteren. Elzinga: ‘De aanbesteding start in mei of juni. We hopen in het najaar met de geselecteerde exploitant aan tafel te zitten en zijn concept uit te werken. In samenspraak met hem gaan we in 2016 een architect en een aannemer selecteren, die het gebouw gaan ontwerpen en realiseren. Aan dat gebouw stellen we ook eisen. Het moet een bijzonder gebouw worden en passen bij de beeldkwaliteit van de Afsluitdijk. De exploitant wordt de huurder van het gebouw. In 2017 moeten de bouwwerkzaamheden plaatsvinden en in het voorjaar van 2018 moet het Beleefcentrum open gaan. Dan is Fryslân immers Culturele Hoofdstad van Europa. Bovendien verwachten we dat de werkzaamheden aan de Afsluitdijk veel bezoekers gaan trekken. Het Beleefcentrum wordt dan echt de huiskamer van het project Afsluitdijk.’

Bekendmaking aanbesteding

De aanbesteding wordt bekend gemaakt via Tenderned . ‘Maar wij realiseren ons dat exploitanten wellicht niet regelmatig op deze website kijken. Daarom gaan we ook via social media en advertenties zoveel mogelijk geschikte partijen op de aanbesteding wijzen’, aldus Elzinga.

Ontwerp-Rijksinpassingsplan Afsluitdijk ter inzage

Om het project Afsluitdijk uit te kunnen voeren bereidt de minister van Infrastructuur en Milieu het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk voor. Het ontwerp van dit Rijksinpassingsplan is gereed. Daarnaast is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen van het project voor onder meer natuur, milieu, cultuurhistorie en gebruiksfuncties in beeld te brengen. Ook is er voor het project een Passende Beoordeling gemaakt. De staatssecretaris van Economische Zaken verleent een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet.

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen in het gebied van de Afsluitdijk hebben in een gezamenlijk Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk de ruimtelijke kwaliteit vastgelegd die de Afsluitdijk maakt tot vernieuwd waterbouwkundig icoon van de 21e eeuw. Het Masterplan is benut bij het opstellen van het Ontwerp-Rijksinpassingsplan Afsluitdijk en wordt om die reden ter informatie ter inzage gelegd.

Het MER, de Passende Beoordeling, de vergunning en ontheffing van Economische Zaken en het masterplan Beeldkwaliteit worden samen met het Ontwerp-Rijksinpassingsplan ter inzage gelegd.

Wilt u reageren?

Het Ontwerp-Rijksinpassingsplan met daarbij behorende stukken kunt u downloaden vanaf donderdag 14 mei via http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/afsluitdijk/index.aspx

Daarnaast vindt u de stukken op deze website onder ‘documenten’. Ook kunt u de documenten van 14 mei tot en met 24 juni 2015 tijdens kantooruren inzien op de volgende locaties:

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 Den Haag
 • Rijkswaterstaat Midden Nederland, Zuiderwagenplein 2 Lelystad
 • Provinciehuis Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 Haarlem
 • Provinciehuis Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden
 • Gemeentehuis Súdwest Fryslân, Marktstraat 15 Sneek
 • Gemeentehuis Súdwest Fryslân, Kerkstraat 1 Bolsward
 • Gemeentehuis Hollands Kroon, De Verwachting 1 Anna Paulowna
 • Gemeentehuis Harlingen, Noorderhaven 86 Harlingen

Meer weten?

Op deze website vindt u meer informatie over de Afsluitdijk. Daarnaast kunt u de informatielijn bellen via 0800 8002 (gratis). Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de Directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en milieu, telefoon 070 456 89 99.

Inloopavonden

Rijkswaterstaat organiseert twee informatiebijeenkomsten in de periode dat het ontwerp Rijksinpassingsplan en de onderliggende stukken ter visie liggen. U bent van harte welkom op:

 • Dinsdag 26 mei 2015 in Hotel Wieringermeer, Terpstraat 49, Wieringerwerf
 • Woensdag 27 mei 2015 bij het Informatiecentrum Afsluitdijk, Sluisweg 1a, Kornwerderzand.

Tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunt u vrij inlopen. Medewerkers van Rijkswaterstaat staan u te woord om uw vragen te beantwoorden. Om 20.00 uur is er een korte plenaire presentatie. Vertegenwoordigers van de regio zijn aanwezig om de regionale plannen toe te lichten.

Icoon en internationaal visitekaartje Nederlandse waterbouwkunde

De Afsluitdijk ondergaat de komende jaren een metamorfose. Om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen, moet de dijk worden versterkt. Er komen nieuwe keersluizen en pompen om meer water te kunnen afvoeren, waardoor het grootste gemaal van Europa ontstaat. Kunstenaar/innovator Daan Roosegaarde is daarnaast gevraagd een ontwerp te maken dat bijdraagt aan de waarde van de dijk als icoon en internationaal visitekaartje voor de Nederlandse waterbouwkunde, innovatie en Dutch Design.

Duurzame energie

Dat heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vandaag bekendgemaakt. “De Afsluitdijk is na meer dan 80 jaar toe aan een grondige opknapbeurt. De dijk kan een voorbeeldfunctie krijgen als slimme dijk die niet alleen beschermt tegen hoogwater, maar waarmee je ook energie kunt winnen, de regionale economie, recreatie en toerisme stimuleert en de natuur een impuls krijgt. Daarmee geven we ook internationaal een mooi visitekaartje af.” Het ministerie trekt voor het project ruim 800 miljoen euro uit. Rijk en regio trekken samen op en investeren gezamenlijk in projecten op het gebied van duurzame energie, natuur, regionale economie, recreatie en toerisme.

Hoogwater

Al meer dan 80 jaar beschermt de Afsluitdijk een groot deel van Nederland tegen overstromingen vanuit de zee. Bij de laatste toetsing bleek de dijk niet te voldoen aan de normen voor waterveiligheid. Rijkswaterstaat zal de dijk daarom over de hele lengte van 32 km versterken. Daarnaast worden de sluizen aangepakt. Bij Den Oever en Kornwerderzand komen nieuwe keersluizen en in de spuisluis bij Den Oever worden grote pompen geplaatst. Overtollig water uit het IJsselmeer kan met de bestaande sluizen alleen bij een laag waterpeil in de Waddenzee worden geloosd. Na het plaatsen van de pompen kan overtollig water uit het IJsselmeer ook bij hoogwater worden afgevoerd. De pompen zullen het grootste gemaal van Europa vormen, met een pompcapaciteit van 10 Olympische zwembaden per minuut.

Renovatie

De Afsluitdijk is meer dan een beschermwal tegen het water. De dijk grenst aan de natuurgebieden IJsselmeer en Waddenzee, heeft cultuurhistorische en toeristische waarde en is een icoon voor de Nederlandse waterbouw. Bij het maken van de plannen voor de renovatie is rekening gehouden met het behoud van deze waarden. In het Masterplan beeldkwaliteit Afsluitdijk is uitgewerkt hoe deze waarden verder worden versterkt. Om de beleving van de dijk te vergroten is kunstenaar/innovator Daan Roosegaarde gevraagd een ontwerp te maken. Het ontwerp zal bijdragen aan de waarde van de dijk als icoon en internationaal visitekaartje.

Ter inzage

Het Ontwerp-Rijksinpassingsplan Afsluitdijk ligt vanaf 14 mei gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan een ieder een zienswijze indienen via www.platformparticipatie.nl
Meer informatie over de projecten en de samenwerking tussen Rijk en regio is te vinden op deze website.

Reacties op Rijksplannen Afsluitdijk

Rijkswaterstaat werkt plannen uit om de Afsluitdijk te versterken en de afvoercapaciteit te vergroten. In overleg met alle belanghebbenden en na uitvoerige onderzoeken zijn keuzes gemaakt en vastgelegd in het ontwerp- Rijksinpassingsplan Afsluitdijk.

Van 14 mei – 24 juni 2015 is dit ontwerp ter inzage gelegd, samen met de bijbehorende documenten (milieueffectrapport, passende beoordeling en ontwerp-natuurvergunningen). Tijdens die periode kon een ieder reageren. Er zijn in totaal 26 zienswijzen ingebracht: van particulieren, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. De zienswijzen vragen om nader rekening te houden met onder meer de bescherming van de natuur, bestaande windmolens, visserij en bewoning. Ook zijn er diverse voorstellen binnengekomen voor aanvullende plannen, zoals een spoorlijn op de Afsluitdijk en duurzame energieopwekking. Tot slot waren er complimenten voor de goede aanpak en verzoeken om enkele feitelijke correcties.

Het advies

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r) en de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed hebben advies uitgebracht over de plannen. De Commissie voor de m.e.r. vindt dat de milieueffecten goed zijn beschreven: het Milieueffectrapport gaat in detail in op de effecten voor de natuur en geeft een goed beeld van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De Commissie wijst ook op kansen om bijvoorbeeld bij de uitvoering van het project negatieve effecten op de natuur te beperken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is van mening dat het onderwerp cultuurhistorie in het ontwerp- Rijksinpassingsplan voldoende is geborgd. De Rijksdienst wijst verder op het belang van een goede doorwerking van het Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk in de uitvoering én op kansen om met cultuurhistorie de Afsluitdijk nog aantrekkelijker te maken voor toeristen. 

De procedure

De komende paar maanden bereidt Rijkswaterstaat een Nota van Antwoord voor. Daarin wordt inzichtelijk gemaakt hoe alle zienswijzen en adviezen worden verwerkt. De minister stelt vervolgens het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk vast. Het vastgestelde Rijksinpassingsplan en de vastgestelde natuurvergunningen worden samen met de Nota van Antwoord nogmaals ter inzage gelegd. Na afronding van de procedure start Rijkswaterstaat met de aanbesteding van het project.        

Ontwerp Rijksinpassingsplan Afsluitdijk vanaf 14 mei ter visie

Op 14 mei gaat het Ontwerp-Rijksinpassingsplan voor de Afsluitdijk ter visie, samen met alle bijbehorende documenten. Vanaf dat moment heeft iedereen gedurende zes weken de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

‘Het Rijksinpassingsplan bevat het besluit om de Afsluitdijk geschikt te maken voor de toekomst’, aldus Joost van de Beek, projectmanager Afsluitdijk bij Rijkswaterstaat. ‘Wij gaan maatregelen treffen die de Afsluitdijk weer geheel op sterkte brengt en we bouwen pompen in om extra water af te kunnen voeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee.’

Besluit Afsluitdijk bestaat uit diverse rapporten

Van de Beek: ‘Rijkswaterstaat heeft de plannen voor de Afsluitdijk voorbereid in nauw overleg met provincies, gemeenten en waterschappen (regio) en in tal van bijeenkomsten met de belanghebbenden op en rond de dijk.’ De plannen staan in verschillende rapporten die bij elkaar horen. Het centrale besluit voor de versterking van de Afsluitdijk is het Ontwerp-Rijksinpassingsplan van de minister van Infrastructuur en Milieu. In het Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk geven rijk en regio aan hoe zij de Afsluitdijk tot waterbouwkundig icoon van de 21e eeuw willen maken. De staatssecretaris van Economische Zaken maakt de maatregelen aan de Afsluitdijk met twee ontwerp-natuurvergunningen mogelijk. De plannen zijn onderbouwd met een Milieueffectrapport. Daarin is beschreven welke milieuaspecten hebben meegewogen bij het opstellen van de plannen.  

Regionale ambities

In het Rijksinpassingsplan wordt ook een relatie gelegd met regionale ambities. Het plan biedt ruimte voor regionale overheden hun eigen procedures te doorlopen. Zo is er voor de Vismigratierivier een aparte procedure voor de ruimtelijke inpassing, een zogenoemd Provinciaal Inpassingsplan. Dit plan en de bijbehorende vergunningen komen binnenkort apart ter visie.

Zienswijzen van 14 mei tot en met 24 juni

Het hele dossier ligt vanaf 14 mei gedurende zes weken ter inzage. Tot en met 24 juni heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen. De stukken worden online gepubliceerd op:
http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/afsluitdijk/index.aspx
Ook worden ze ter inzage gelegd bij Rijkswaterstaat en in provincie- en gemeentehuizen. Bovendien zijn alle stukken opvraagbaar. Reageren kan via internet of per brief. Ook komen er adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Van de Beek: ‘We gaan alle zienswijzen en adviezen bekijken en geven een reactie in een Nota van Antwoord.’ Hoewel niet alle verzoeken zomaar kunnen worden ingewilligd en bij de planontwikkeling al goed naar tal van wensen is gekeken, staat Van de Beek open voor ieders inbreng: ‘Als er zienswijzen worden ingediend, waarvan de minister vindt dat ze moeten leiden tot een verbetering of aanscherping van het Ontwerp-Rijksinpassingsplan, wordt het plan aangepast.’

Definitief plan

Rijkswaterstaat wil het Rijksinpassingsplan eind 2015 afronden. ‘Maar dat hangt natuurlijk ook af van de inhoud en het aantal van de zienswijzen’, zegt Van de Beek. ‘Rijkswaterstaat kan snel daarna met de maatregelen voor de waterveiligheid en de waterafvoer beginnen, zodat de Afsluitdijk rond 2021 weer geheel voldoet aan alle eisen en wensen’.