Month: april 2015

Versterking havendammen is gedeelde verantwoordelijkheid

In het kader van de versterking van de 900 meter lange hoogwaterkering in Den Oever wordt ook een aantal havendammen aangepakt, die voor de haven van Den Oever liggen. Deze dammen worden versterkt binnen het project Afsluitdijk. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat nemen hierbij hun gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.

‘De Havendijk voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Bij extreem weer kan er te veel water over de dijk slaan’, vertelt Linda van Oostrum, hoofd afdeling Watersystemen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Daarom gaan we de dijk vanaf 2017 versterken. De werkzaamheden, die min of meer gelijk lopen met de werkzaamheden aan de Afsluitdijk, worden in 2019 afgerond. In 2012 hebben we een voorkeursalternatief vastgesteld. Het gaat om een verhoging van maximaal 1,5 meter. Daarvoor is ook een verbreding in de richting van het haventerrein nodig van ongeveer 14,5 meter.’

Havendammen

Achter de haven ligt een aantal havendammen, die ook moeten worden aangepakt om de veiligheid van Den Oever te kunnen garanderen. Dat gebeurt in samenwerking met Rijkswaterstaat. Deze havendammen worden gelijk met de gehele Afsluitdijk op sterkte zijn gebracht, of zoveel eerder als mogelijk. ‘In het voorkeursalternatief is aangegeven dat de havendammen niet alleen een functie hebben voor het versterken van de dijk, maar ook voor het begeleiden van de scheepvaart in de haven’, aldus Van Oostrum.

Kantelpunt

Van Oostrum is enthousiast over de samenwerking tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat: ‘Zowel het Hoogheemraadschap als Rijkswaterstaat zijn zeer gedreven. Beide organisaties willen goede resultaten neerzetten die aansluiten bij de omgeving. Hoewel de verantwoordelijkheid voor de havendammen in het begin telkens bij de andere partij werd neergelegd, kwam er een kantelpunt en wisten we elkaar steeds beter te vinden. Rijkswaterstaat helpt en denkt met ons mee, is betrokken bij alle bestuurlijke overleggen, in de projectgroep en in de adviesgroep. We hebben de wederzijdse verwachtingen besproken en benoemd, gezocht naar oplossingen voor knelpunten en vastgesteld wat de opgave is en welke middelen we tot onze beschikking hebben. Er ligt nu een overeenkomst, waarbij Rijkswaterstaat de dammen versterkt.’

Verdeelsleutel

Daarbij hebben het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat volgens Van Oostrum voor een pragmatische aanpak gekozen: ‘We hebben niet alles ‘aan de voorkant’ vastgelegd. Bij elke stap beoordelen we samen wat we met elkaar willen bereiken en wat daarvoor moet gebeuren. Zo kom je tot een goede financiële verdeelsleutel.’

Vanzelfsprekende samenwerking

De samenwerking tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat lijkt haast vanzelfsprekend omdat de gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid bij beide organisaties voorop staat: ‘Samen staan we voor de veiligheid van Den Oever. Zo boeken we het beste resultaat en gaan we verantwoord met het beschikbare budget om.’

Off grid: op innovatieve wijze altijd duurzame energie leveren

Het bedrijvenconsortium 130 Renewables heeft het initiatief genomen voor een Off Grid Test Centre bij de Afsluitdijk. Off grid betekent een volledig autonoom werkend duurzaam energiesysteem met eigen opwekking, opslag en verbruik, dat niet op het openbare stroomnet is aangesloten.

‘De bedrijven willen een tijdelijke proefopstelling opzetten en daarmee een zelfvoorzienend systeem ontwikkelen en testen, waarbij verschillende duurzame technieken naast elkaar worden toegepast en vooral optimaal op elkaar worden afgestemd’, vertelt Bert Wijnsma. Vanuit het programma De Nieuwe Afsluitdijk legt Wijnsma relaties tussen het bedrijfsleven en overheden met als doel de duurzaamheidsambities voor de Afsluitdijk te realiseren. ‘De bedrijven maken gebruik van zonnepanelen, een windturbine en opslag. Ook de al bestaande proefinstallatie voor getijdenenergie bij Den Oever – met drie turbines naast elkaar in een spuikoker van het spuisluiscomplex – zal op het systeem worden aangesloten.’ Doel is een systeem te ontwikkelen dat 24/7 duurzame energie kan leveren in onder meer afgelegen gebieden.

Onderzoek en ontwikkeling

Het Off Grid Test Centre moet een tijdelijke opstelling worden. Het heeft in eerste instantie tot doel te ontwikkelen, te testen en daarvan te leren. ‘De bedrijven willen op innovatieve wijze duurzame energie maken en opslaan’, aldus Wijnsma. ‘Door de technieken slim te combineren kan off grid straks op relatief afgelegen plekken, zoals de Waddeneilanden, een bijdrage leveren aan duurzaamheidsdoelstellingen.’

Consortium

Initiatiefnemer van het Off Grid Test Centre is het bedrijvenconsortium 130 Renewables. ‘Dat bestaat uit vier Noord-Hollandse bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie: Tocardo, Wind Energy Solutions (WES), Zon Energie en ES Technologies’, legt Wijnsma uit. ‘Tocardo bouwt turbines waarmee je uit vrij stromend water elektriciteit kunt winnen, WES is een fabrikant van middelgrote windturbines, ES Technologies heeft veel expertise op het gebied van stroomopslag en Zon Energie is een energiedienstverlener op het gehele veld van initiatief tot exploitatie.’

Business cases

Als locatie heeft het consortium Den Oever op het oog, op de plaats waar nu ook de proefinstallatie voor getijdenenergie zit. Maar zo ver is het nog niet. ‘We zitten nog in de onderzoeksfase. Aan het consortium hebben we gevraagd met sluitende inhoudelijke voorstellen en business cases te komen. Die moeten tot een finaal voorstel leiden, dat aan het eind van dit jaar inhoudelijk en financieel akkoord moet zijn. Voor de financiering – de investeringskosten voor het centrum worden ingeschat op € 1,8 miljoen gaat het bedrijfsleven zelf bijdragen en worden verschillende financieringsmogelijkheden en subsidies onderzocht. Pas daarna kan de realisatie van het Off Grid Test Centre van start gaan’, aldus Wijnsma.

Experimenteerruimte

Het project is in lijn met de duurzame energie-initiatieven op de Afsluitdijk. Wijnsma: ‘De Nieuwe Afsluitdijk wil dat de dijk een voorbeeld wordt van duurzame innovatie: een Energiedijk. Een Off Grid Test Centre past uitstekend bij de ontwikkeling van de Afsluitdijk tot een experimenteerruimte voor innovatieve energietechnologieën. Bovendien hebben we in de samenwerkingsovereenkomst met het Rijk de intentie afgesproken dat we samen streven naar een energieneutrale dijk in 2021.

Kom naar het Museum-weekend op 18-19 april

Het Museumweekend is een jaarlijks evenement in Nederland. Veel musea zijn dan gratis of met korting toegankelijk. Zo ook het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand. Op 18 en 19 april opent het Kazemattenmuseum tijdens het Museumweekend haar deuren voor het publiek. Het Kazemattenmuseum biedt tijdens beide dagen een gevarieerd en aantrekkelijk programma aan de museumbezoekers. 

‘Van geschiedenis naar de toekomst’

Ook Rijkswaterstaat en projectorganisatie De Nieuwe Afsluitdijk zijn aanwezig. Wij vertellen u over de cultuurhistorie en wat de toekomstplannen zijn voor de Afsluitdijk. Ook is er een mogelijkheid om presentaties te volgen. Hieronder vindt u het programma. U bent van harte welkom.

Zaterdag
12.30 – 13.00 uur Presentatie toekomstplannen Afsluitdijk
14:30 – 15.00 uur Presentatie toekomstplannen Afsluitdijk

Zondag
11.30 – 11.45 uur Presentatie cultuurhistorie
12.30 – 13.00 uur Presentatie toekomstplannen Afsluitdijk
13.30 – 13.45 uur Presentatie cultuurhistorie
14:30 – 15:00 uur Presentatie toekomstplannen Afsluitdijk
15:30 – 15:45 uur Presentatie cultuurhistorie

Het volledige programma van het Kazemattenmuseum kunt u vinden op www.kazemattenmuseum.nl.

Informatie over Afsluitdijk nu ook in Engels

De informatie over de projecten van Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk is nu ook beschikbaar in het Engels. De Afsluitdijk is een internationaal icoon en een echte publiekstrekker. Vanuit het buitenland is er volop interesse in informatie over de dijk. Ook de innovatieve projecten die zich op en rondom de Afsluitdijk gaan afspelen trekken internationale aandacht.

Om op deze groeiende vraag in te spelen zijn delen van de informatie op deze website vertaald naar het Engels. In de toekomst wordt dit mogelijk nog verder uitgebreid naar het Duits en/of Spaans.

Theafsluitdijk.com

Ga naar de Engelse pagina’s via www.theafsluitdijk.com of klik op het Engelse vlaggetje bovenaan de pagina.

EU steunt onderzoek nieuwe sluis

Het TEN-T-programma van de EU draagt ruim € 1 miljoen euro bij aan de studie voor de bouw van nieuwe sluis bij Kornwerderzand en de verdieping van de waterwegen op het IJsselmeer. Dat is nu ook te lezen op de website van de EU.  Het project zorgt voor verbetering van de verbinding tussen de Noordzee en de Nederlandse binnenwateren en maakt het voor grotere schepen mogelijk het binnenland te bereiken.

Wanneer grotere schepen het IJsselmeer kunnen bereiken wordt de verbinding tussen de Noordzee en Noord-Nederlandse waterwegennet, in het bijzonder met de binnenhavens van Kampen, Zwolle en Meppel sterk verbeterd. Betere verbindingen zorgen voor grote kansen op het gebied van intermodaal vervoer en duurzame vervoersmiddelen.

Studie

Om het project te kunnen realiseren wordt een studie verricht. De studie is de voorbereiding op de bouwfase in 2016. Deze richt zich op de bouw van de nieuwe sluis bij Kornwerderzand, de verdieping van de waterweg in het IJsselmeer, en de realisatie van een Vismigratierivier. en gaat in op het uitwerken van het ontwerp, een milieu-effectanalyse, de Vismigratierivier, vergunningen en project management. De studie wordt in december 2015 afgerond. Meer informatie over het project Verruiming van de sluis bij Kornwerderzand lees je hier.

INEA

Het project werd geselecteerd voor EU-financiering met de hulp van externe deskundigen en valt onder de noemer ‘Binnenvaart’. De uitvoering ervan zal worden gecontroleerd door INEA, het Innovation and Networks Executive Agency.

TEN-T

Het TEN-T-programma werd opgericht door de Europese Commissie ter ondersteuning van de bouw en upgraden van de vervoersinfrastructuur in de hele Europese Unie.

Logo TEN-t financiering Europese Unie