Month: februari 2015

Proefinstallatie stromingsenergie geopend

Vrijdag 20 februari hebben Jaap Bond (gedeputeerde provincie Noord-Holland) en Hans Konst (gedeputeerde provincie Fryslân) de proefinstallatie stromingsenergie van Tocardo en Tidal Testing Centre (TTC) geopend. Ze deden dit tijdens de conferentie ‘Van dijk naar Energiedijk’ georganiseerd door Energising deltas en De Nieuwe Afsluitdijk.

De gedeputeerden werden gevraagd om vanuit Wieringerwerf mee te helpen de waterturbines virtueel op z’n plek te krijgen. Getooid met helm en veiligheidsvest doorliepen ze de verschillende stappen die nodig zijn om de turbines op zijn plek te krijgen. Gedeputeerde Konst, provincie Fryslân: “Met de opening van de nieuwe proefinstallatie hebben we een nieuwe stap gezet in onze ambitie op het gebied van duurzame energie. Als de techniek zich verder bewijst, kunnen we de versterking van de Afsluitdijk door het Rijk, naar een hoger niveau tillen door samen niet alleen een veilige, maar ook energie neutrale Afsluitdijk te realiseren”.

Stromingsenergie

In de nieuwe proefinstallatie wordt kennis en ervaring opgedaan voor een groter plan bij Kornwerderzand. Gedeputeerde Bond, provincie Noord-Holland: “De Afsluitdijk wordt hiermee een ‘aansluitdijk’: door samenwerking van allerlei partijen komen diverse duurzame innovaties op de dijk bij elkaar. Dit soort innovaties dragen bij aan een duurzamer Nederland.”

Van dijk naar Energiedijk

Hoe kunnen we onze deltatechnologie verrijken met energieopwekking uit water? Deze vraag is tijdens de conferentie “Van dijk naar Energiedijk” uitgebreid besproken. De economische mogelijkheden van energie uit water zijn groot. Joop Oude Lohuis van Ecofys heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar het marktpotentieel van innovatieve technologieën voor energie en water. “Getijstroomenergie en blue energy hebben wereldwijd veel potentie. Nederland speelt in de ontwikkeling hiervan een belangrijke rol. Energie opwekken met waterturbines bij spuikokers of met membranen in een dijk of dam is iets wat over de hele wereld kan plaatsvinden. Kortom, een prachtig exportproduct”. 

Energising deltas is een project dat onderzoekt hoe de combinatie waterbeheer en waterveiligheid met duurzame energieproductie zo succesvol mogelijk kan worden toegepast.

De Nieuwe Afsluitdijk in Infra-infokrant

In de Infra-infokrant staan alle infraprojecten in de provincie Fryslân centraal. In de nieuwe editie van de Infra-info krant ook aandacht voor De Nieuwe Afsluitdijk. Lees het interview met Bert Wijnsma (provincie Fryslân) en Parvin Hoseini (provincie Noord-Holland) waarin zij ingaan op de duurzame energie projecten op de Afsluitdijk in het artikel “Van waterkering naar innovatieve energiedijk”. 

Lees online

De artikelen lezen en bekijken? Bezoek de website www.frieseinfrainfo.nl voor de online versie van de krant. (kies uitgebreide versie voor het online magazine) Ook oude exemplaren zijn hier te vinden.

Op eenvoudige wijze geïnformeerd

De Infra-infokrant is primair bedoeld voor de leden van Provinciale Staten van de provincie Fryslân. Op eigen verzoek worden ze in de krant op een eenvoudige wijze geïnformeerd over de voortgang van de grotere en kleinere infrastructurele werken. De Infra-info krant is een aanvulling op de reguliere rapportages. In de krant staan planningen, financiën en risico’s in één oogopslag. Daarnaast komen in de artikelen de speerpunten ‘duurzaamheid’, ‘onderwijs’ en ‘social return’ aan bod. Hiermee is de krant ook voor een breder publiek interessant. Het geeft een totaaloverzicht waar de provincie werkt aan een mooi en bereikbaar Fryslân.

Vervolgbijeenkomst hinder schutsluis Den Oever

De Afsluitdijk gaat versterkt worden. Onderdeel daarvan is dat er een hoogwaterkering vóór de bestaande sluis in de voorhaven zal worden gebouwd. Rijkswaterstaat bereidt daarvoor een besluit voor. Ook wordt de procedure voor het selecteren van een aannemer die het werk gaat uitvoeren voorbereid.

Onderzoek

De werkzaamheden aan de Afsluitdijk vinden naar verwachting plaats tussen 2017 en 2021. Deze werkzaamheden zullen leiden tot hinder voor het scheepvaartverkeer. Op 12 december jl. vond de eerste bijeenkomst rondom hinder schutsluis Den Oever plaats. De documentatie van deze bijeenkomst vindt u hier. Sinds 12 december heeft Rijkswaterstaat onderzoek uitgevoerd naar onder andere het beperken van volledige stremming van de schutsluis in Den Oever. Hierbij informeren wij u, vooruitlopend op de volgende bijeenkomst, over de uitkomsten van dit onderzoek. Volledige stremming kan worden beperkt tot maximaal drie maanden. Deze stremming mag alleen plaatsvinden in de periode tussen eind september en 1 april van het daarop volgende jaar.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op vrijdagavond 6 maart. Tijdens deze vervolgbijeenkomst vertelt Rijkswaterstaat u wat de resultaten zijn van de ingebrachte aandachtspunten.

Meer informatie

U kunt ons bereiken voor vragen en informatie via het e-mailadres afsluitdijk@rws.nl
Mocht u geïnteresseerd zijn en geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u ons bereiken via het eerdergenoemde e-mailadres.

Verkeershinder Afsluitdijk tussen 2017 en 2021

Grootschalige maatregelen aan de Afsluitdijk gaan gepaard met hinder voor het wegverkeer en scheepvaartverkeer. Rijkswaterstaat bereidt besluitvorming voor over werkzaamheden die naar verwachting plaats zullen vinden in de periode 2017-2021. Deze werkzaamheden zijn nodig om de Afsluitdijk ook in de toekomst veilig te maken en de afvoercapaciteit van water van het IJsselmeer naar de Waddenzee te vergroten.

Rijkswaterstaat streeft naar zo min mogelijk hinder als gevolg van werkzaamheden en zoekt samen met betrokkenen naar mogelijkheden om de gevolgen van hinder te verzachten. De (vaar)weggebruiker wordt tijdig geïnformeerd over afsluitingen en omleidingsroutes. Welke afsluitingen, stremmingen of andere belemmeringen uiteindelijk nodig zijn hangt af van het ontwerp en de uitvoeringswijze van de opdrachtnemer die het werk vanaf 2017 zal gaan realiseren. Welke opdrachtnemer dat wordt is nu nog niet bekend.

Het is mogelijk dat op delen van de Afsluitdijk het verkeer over één rijbaan zal worden geleid, waarbij fietsverkeer altijd de dijk kan blijven oversteken. Er kunnen daarnaast voor het wegverkeer maximaal 10 weekendafsluitingen noodzakelijk zijn. Voor nood- en hulpdiensten en Openbaar Vervoer blijft doorgang altijd gewaarborgd.

De scheepvaart kan volledig zijn gestremd voor maximaal 3 maanden bij Den Oever en maximaal 1 maand bij Kornwerderzand. Dit gebeurt in de wintermaanden omdat in de zomer de sluizen het drukst bevaren worden.

Lees meer over de versterking van de Afsluitdijk.