Month: december 2014

Daan Roosegaarde maakt ontwerp voor Afsluitdijk

In opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, zal ontwerper Daan Roosegaarde een uniek ontwerp maken genaamd ‘Icoon Afsluitdijk’. Het project moet een nieuwe ervaring geven aan de 32 kilometer lange, iconische dijk die de komende jaren wordt versterkt. Roosegaarde: “Doel is niet om nog meer objecten toe te voegen, maar een subtiele tweede laag aan te brengen van licht en interactie; een unieke koppeling te maken tussen mens en landschap als internationaal icoon.”

Daan Roosegaarde heeft eind september 2014 in de Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk een visie op de Afsluitdijk gepresenteerd. Deze visie is positief ontvangen door de Stuurgroep. In vervolg hierop is opdracht gegeven aan Studio Roosegaarde, voor het ontwikkelen van een uniek ontwerp genaamd “Icoon Afsluitdijk”.

Icoon voor Waterbouw, Innovatie en Duurzaamheid

De Afsluitdijk is een icoon van de Nederlandse waterbouwkunde. De komende jaren wordt de dijk versterkt, het Rijk en de regio zorgen samen voor een veilige en duurzame dijk. De Afsluitdijk dient daarbij als kraamkamer voor innovatieve maatregelen. Daarnaast zal duurzame energie worden gewonnen uit zonne-energie, getijdenenergie en energie uit het verschil tussen zoet en zout water. De Afsluitdijk vormt daarmee een icoon voor Waterbouw, Innovatie én Duurzaamheid. Een visitekaartje dat mondiaal kan worden ingezet om te laten zien op welke manier in Nederland wordt gewerkt aan toekomstbestendige oplossingen. Deze icoonwaarde wordt benadrukt door het ontwerp van de Nederlandse innovator Daan Roosegaarde.

Versterken Icoonwaarde

In het ontwerp “Icoon Afsluitdijk” zullen elementen, geïnspireerd op de “Smart Highway”, maar ook nieuwe concepten aan bod komen. De komende maanden zal Roosegaarde en zijn team van ontwerpers verdere invulling aan het project geven. In 2015 volgt een uitgebreide presentatie aan het Rijk en de betrokken provincies en gemeenten. Bij een positief besluit over deze plannen zal in 2016, 100 jaar na de Zuiderzeevloed, worden gestart met de realisatie van het ontwerp “Icoon Afsluitdijk”. Jaarlijks komen nu zo’n 250.00 bezoekers uit binnen- en buitenland naar dit bouwwerk kijken. De verwachting is dat de bezoekersaantallen significant zullen toenemen met het toevoegen van het ontwerp van Daan Roosegaarde.

Project Afsluitdijk

De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee. Maar het klimaat verandert en we stellen hogere eisen aan onze veiligheid. Daarom wordt de dijk geschikt gemaakt voor de toekomst. De dijk wordt sterker gemaakt zodat hij bestand is tegen overslaande golven. Om meer IJsselmeerwater te kunnen afvoeren, komen er pompen bij Den Oever. In 2017 wordt gestart met de uitvoering. Rijkswaterstaat en regionale partners trekken samen op bij de uitwerking van ambities voor duurzaamheid, natuur en recreatie. Het ontwerp van Roosegaarde zal hierop aansluiten.

Rijkswaterstaat en innovatie

Rijkswaterstaat is als beheerder van de Afsluitdijk opdrachtgever van de ontwerpopdracht. Rijkswaterstaat investeert in innovaties. Oplossingen moeten niet alleen duurzaam en betaalbaar zijn, maar ook toekomstvast. Onze wegen, bruggen dijken en stormvloedkeringen moeten immers functioneren in de wereld van morgen. Daarom investeren we nu al in duurzame innovaties die nodig zijn om Nederland in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar te houden.

Daan Roosegaarde

Kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde (1979) staat internationaal bekend om zijn sociale ontwerpen. Interactie, technologische innovatie en schoonheid staan centraal in wat hij omschrijft als “techno-poëzie”. Daan Roosegaarde is onderscheiden als ‘Talent van het Jaar’ door Kunstweek, en staat in de top 5 van meest duurzame Nederlandse leiders.

Bijdrage Waddenfonds voor Vismigratierivier

Het Waddenfonds draagt 3 miljoen euro bij aan de aanleg van een doorgang in de Afsluitdijk, waardoor trekkende vissen het IJsselmeer weer kunnen bereiken. Ook het duurzame energie project Blue Energy, heeft subsidie van het Waddenfonds toegewezen gekregen.

Logo van het Waddenfonds

Het Waddenfonds heeft 5 december 2014 bekendgemaakt welke projecten vanuit het Waddenfonds subsidie krijgen. Het Waddenfonds is opgericht om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan ecologie en economie van het Waddengebied. Sinds 1 januari 2012 zijn de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân verantwoordelijk voor het Waddenfonds.

Vismigratierivier

Met de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 werden tegelijkertijd de migratieroutes van trekvissen tussen de Waddenzee en het achterland geblokkeerd. Tevens verdween daarmee een natuurlijke overgang van zoet binnenwater naar zout zeewater. Hiervoor is het project Vismigratierivier Afsluitdijk ontwikkeld.

De eerste fase van het project voorziet de aanleg van een opening door de Afsluitdijk. Deze opening maakt het mogelijk voor trekkende vissen om de Afsluitdijk te passeren. De totale kosten voor de opening in de Afsluitdijk bedraagt een kleine 18 miljoen euro. Het Waddenfonds financiert dit gedeeltelijk met een bijdrage van 3 miljoen euro.

Op 21 november jl. werd al bekend dat het ministerie van Economische Zaken ook een bijdrage levert van 5 miljoen euro. Bij de Provinciale Staten van de provincies Noord-Holland en Fryslân liggen begin volgend jaar de voorstellen voor een bijdrage in de financiering van de Vismigratierivier voor.

 

Blue Energy: elektriciteit voor 500.000 toekomstige huishoudens

Blue Energy’  is de naam van de innovatieve technologie voor elektriciteitsopwekking uit het verschil in zoutgehalte tussen zout en zoet water. Wetsus heeft de techniek ontwikkeld en door het bedrijf REDstack wordt deze nu verder klaargemaakt voor toepassing. In het kader daarvan heeft REDstack een proefopstelling op de Afsluitdijk bij Breezanddijk gebouwd. Deze proefopstelling wordt gebruikt om verschillende technologische varianten van RED technologie uit te testen. De plannen zijn om vervolgens op te schalen naar een demonstratie installatie en de capaciteit in een latere (commerciële) fase verder uit te breiden zodat elektriciteit kan worden gewonnen voor maximaal 500.000 huishoudens.

De subsidie van het Waddenfonds wordt gebruikt om de omgevingseffecten van de RED technologie te kwantificeren en te minimaliseren om in een later stadium een ecologisch en economisch verantwoorde opschaling van de RED technologie bij de Afsluitdijk mogelijk te maken.

De totale kosten van deze fase van het project bedragen ruim 5 miljoen euro, het Waddenfonds levert hierin een bijdrage van ruim 2 miljoen euro.

Definitief besluit Afsluitdijk steeds dichterbij!

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de planuitwerking voor en de besluitvorming over de Afsluitdijk en de sluiscomplexen. Joost van de Beek, manager van het project Afsluitdijk: ‘In mei 2015 gaat de minister het Rijksinpassingsplan (Rip) vaststellen en wordt het plan ter visie gelegd.’ Jan Doornbos, programmamanager van De Nieuwe Afsluitdijk: ‘In dit plan worden ook regionale projecten meegenomen.’ Een dubbelinterview.

Dat betekent dat alle documenten eind dit jaar klaar moeten zijn voor interne toetsing en de voorbereiding op de besluitvorming. Van de Beek: ‘Na de vaststelling door de minister en de tervisielegging wordt het plan in de zomer van 2015 definitief vastgesteld.’ Jan Doornbos, programmamanager van De Nieuwe Afsluitdijk, vult aan: ‘De hoofdwerkzaamheden voor het Rip en het contract liggen bij Rijkswaterstaat. In het kader van de regionale projecten hebben we waar nodig met Rijkswaterstaat afspraken gemaakt om zaken in het inpassingsplan of het contract voor ons mee te nemen. Het rijk gaat dus enkele regionale projecten voor ons uitvoeren.’

Regionale projecten

Een van deze regionale projecten is de demo stromingsenergiecentrale bij Kornwerderzand. Daarbij worden 30 onderwaterturbines in de spuikokers van het bestaande spuicomplex gehangen. Deze turbines wekken energie op door het water dat bij laagwater via de spuisluizen uit het IJsselmeer naar de Waddenzee stroomt. Een ander regionaal project, waarvoor Rijkswaterstaat werk voor de regio gaat verrichten, is de Vismigratierivier, eveneens bij Kornwerderzand. Hierover wordt elders in deze nieuwsbrief bericht.

Recreatie en toerisme

Ook neemt De Nieuwe Afsluitdijk recreatieve en toeristische maatregelen. Doornbos: ‘We willen het Monument opknappen en er komen goede horecavoorzieningen. Ook zorgen we voor goede bereikbaarheid van en parkeerfaciliteiten bij het Monument. Naast nieuwe wandelroutes komen er verder nieuwe recreatieve fietspaden aan de Waddenkant: van Den Oever naar het Monument en van Friese kust naar Kornwerderzand. Zo kunnen fietsers straks genieten van de natuur en het vrije uitzicht over de zee. Het huidige fietspad langs de snelweg blijft overigens bestaan.’

Verbreding sluis

Een andere belangrijke wens van de regio is het vergroten van de sluis bij Kornwerderzand. ‘Op basis van een kosten-batenanalyse hebben we vastgesteld dat er marktpotentieel is als je de sluis vergroot’, zegt Doornbos. ‘Dat potentieel zit bij de werven in onder meer Makkum en Vollenhove, die grote jachten maken. De minister heeft er nu voor gekozen de stormvloedkering aan de Waddenzeekant een bredere doorvaartopening te geven dan de bestaande afmetingen van de sluizen en bruggen. Zo ontstaat er ruimte voor de regionale wens om straks de sluizen te vergroten. De provincies Fryslân, Drenthe, Overijssel en Flevoland werken, samen met een aantal havengemeenten, aan het plan en de financiering voor deze grote sluis. De eerste resultaten worden in het voorjaar van 2015 verwacht, een definitief besluit volgt eind 2015.’

Ondertekening samenwerkingsovereenkomsten

Op 27 november werden samenwerkingsovereenkomsten tussen Rijk (ministerie van Infrastructuur en Milieu) en regio (de provincies Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon en Harlingen) ondertekend. Deze overeenkomsten zijn de concrete uitwerking van de in 2011 gesloten Bestuursovereenkomst ‘Toekomst Afsluitdijk’, waarin de regionale parters de mogelijkheid kregen om hun ambities te laten aanhaken bij het rijkscontract. Met het sluiten van deze overeenkomsten is nu duidelijk vastgelegd welke regionale ambities meegaan. De ondertekening was een mooie en feestelijke mijlpaal. De samenwerking tussen Rijk en regio rondom de Afsluitdijk heeft daarmee een volgende fase bereikt, waar alle partijen zeer trots op zijn.

Mevrouw Schokker, de heer Dronkers, mevrouw Geldhof en de heer Offinga ondertekenen de samenwerkingsovereenkomsten Gedeputeerde provincie Fryslân, T. Schokker, directeur-generaal Rijkswaterstaat, dhr. Mr. Ing. J.H. Dronkers, gedeputeerde provincie Noord-Holland, J. Geldhof en wethouder gemeente Súdwest-Fryslân, M. Offinga ondertekenen de samenwerkingsovereenkomsten.

Aanbesteding

Inmiddels is Rijkswaterstaat ook begonnen met het opstellen van het contract, waarin de ruimte voor en de eisen aan de aannemer worden verwerkt. Van de Beek: ‘Het wordt een Design, Build, Finance and Maintain-contract (BDFM), waarbij de aannemer dus verantwoordelijk is voor het ontwerp, de aanleg, het totale onderhoud en de financiering. Ook enkele regionale ambities, voor zover het om civieltechnisch werk gaat, worden in dit contract meegenomen. Denk aan het gat in de dijk voor de Vismigatierivier.’

Overlast

De komende maanden zal steeds duidelijker worden welke gevolgen de werkzaamheden aan de Afsluitdijk zullen hebben. Het projectteam Versterking Afsluitdijk informeert alle betrokkenen de komende tijd over eventuele overlast en stremmingen tijdens een meedenkbijeenkomst.

Rijk en regio combineren de werkzaamheden

Het Rijk en de regio hebben samen een belangrijke stap gezet naar de vernieuwing van de Afsluitdijk. Op 27 november is besloten een aantal regionale ambities op het gebied van natuur, toerisme en werkgelegenheid te koppelen aan de Rijkswerkzaamheden in het kader van de veiligheid en waterafvoer. De regionale projecten vertegenwoordigen een gezamenlijke extra investering van Rijk en regio van € 82,5 miljoen. Rijkswaterstaat besteedt in totaal € 830 miljoen aan de versterking van de dijk en vergroting van de waterafvoer. Wij vroegen Tineke Schokker (voorzitter regionale stuurgroep) en Theo van de Gazelle (hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland) om tekst en uitleg.

Theo van de Gazelle, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland

‘De regionale partijen, verenigd in De Nieuwe Afsluitdijk (DNA), hebben veel ideeën om de Afsluitdijk aantrekkelijker en duurzamer te maken. Wij van Rijkswaterstaat moeten tegelijkertijd diezelfde dijk versterken en de waterafvoer verbeteren. Die ideeën combineren we nu zodat we elkaar versterken in één allesomvattend plan dat als geheel in de markt wordt gezet. We geven de noodzakelijke dijkversterking op deze manier als het ware een plaatsje in een bredere regionale gebiedsontwikkeling.

Theo van de Gazelle, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland    

De samenwerking tussen Rijk en regio bestaat uit verschillende pijlers. Zo investeren we gezamenlijk in stromingsenergie en een innovatieve installatie die elektriciteit opwekt uit de reactie tussen zoet en zout water. We stimuleren recreatie en toerisme. En we maken een Vismigratierivier tussen de Waddenzee en het IJsselmeer om de vistrek te stimuleren. Dat laatste plan is nu al goed voor een heleboel media-aandacht en draagt bij aan de internationale uitstraling van de dijk.

Ik ben namens Rijkswaterstaat beheerder van de Afsluitdijk. Het doet me deugd dat dit mooie waterbouwkundige werk nu opgeknapt wordt. Het is een icoon van de Nederlandse bescherming tegen het water. Juist door de versterking te combineren met de regionale ambities krijgt het bouwwerk meer betekenis voor de samenleving. Hiermee voegen we aan het bestaande icoon nieuwe waarde op het gebied van duurzaamheid en innovatie toe.

Misschien is de waarde in emotionele zin zelfs groter dan de waarde in materiële zin.’

Tineke Schokker, voorzitter regionale stuurgroep De Nieuwe Afsluitdijk

‘Met deze afspraken zorgen we ervoor dat we geen dubbel werk doen. Als een aannemer in opdracht van Rijkswaterstaat de dijk versterkt, kan hij tegelijkertijd rekening houden met onze plannen voor een Vismigratierivier. Daarvoor moet immers een gat in de dijk worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor de stromingsenergiecentrale die ingebouwd moet worden in het spuicomplex.

Gedeputeerde provincie Fryslân Tineke Schokker, voorzitter regionale stuurgroep De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) Foto: Hoge Noorden/ Jeroen Horsthuis

Vergelijk het met het vervangen van de riolering onder een weg. Als je daarnaast plannen hebt om glasvezelkabels aan te leggen, zorg je ervoor dat die twee dingen tegelijkertijd gebeuren. Dat voorkomt dat je dezelfde weg tweemaal moet afgraven.

 De plannen zijn van groot belang voor het westelijk deel van Friesland en de kop van Noord-Holland. We denken dat we de toeristen die nu nog doorrijden, langer op en rond de Afsluitdijk vast kunnen houden. Dit doen we bijvoorbeeld met recreatieve fiets- en wandelpaden, en door het monument van Dudok en de omgeving op te knappen. Uit onderzoek blijkt dat dit de toestroom van toeristen zal vergroten. Dat is goed nieuws voor de regio. Tegelijkertijd willen we bijvoorbeeld het dorp Den Oever aanpakken. Nu kent bijna niemand dit Noord-Hollandse pareltje nog, en dat is jammer. En er zijn plannen om de Afsluitdijk een beleving te maken, wellicht door zogeheten ‘Glowing Lines’. Ontwerper/uitvinder Daan Roosegaarde denkt hier verder over na.

We merken dat Rijkswaterstaat graag meedenkt met de regio. Zo wil de provincie Fryslân graag een bredere sluis om bijvoorbeeld de grote jachten van de Makkumse scheepswerf Feadship en scheepsbouwers in het achterland door te laten. De financiering is alleen nog niet rond. Rijkswaterstaat speelt daarop in door wel alvast de doorvaartopening in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand te verbreden. Dat houdt de optie voor een bredere sluis in het achterland open.

Naast de projecten die meegaan in het Rijkscontract zijn er ook projecten die los staan van de werkzaamheden van het Rijk. Ook aan deze projecten wordt momenteel hard gewerkt.’

De Afsluitdijk met respect ontwikkelen…

De Afsluitdijk is een uniek stukje erfgoed. Maar alle geplande ingrepen kunnen het bouwwerk flink veranderen. Twee jaar geleden werd een architectencombinatie aan het werk gezet om een Masterplan Beeldkwaliteit op te stellen om dit architectonische hoogstandje te bewaren voor later. Nu is de klus bijna afgerond. Lees meer…

Landschapsarchitecte Yttje Feddes vindt het een prachtige opgave. ‘Iedere Nederlander kent de Afsluitdijk. Het is een typisch Nederlands monument van de waterbouw uit de vorige eeuw. Tegelijkertijd moeten we de dijk aanpassen om deze veiliger te maken, en wil de regio bijvoorbeeld de natuur en het toerisme rond en op de dijk versterken. Het is zaak om beide belangen zo vorm te geven dat de Afsluitdijk ook een waterbouwkundig icoon van de 21ste eeuw wordt.’

Visiedocument

Landschapsarchitect Feddes en architect Paul de Ruiter kregen van Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) de opdracht om aan de ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen van behoud en vernieuwing richting te geven. Dat doen ze door een Masterplan Beeldkwaliteit op te stellen. Feddes: ‘Het Masterplan is een visiedocument voor de langere termijn. Het is de bedoeling dat gemeenten en provincies nog jarenlang vooruit kunnen. Met het Masterplan in de hand kunnen zij voor toekomstige beslissingen bepalen of deze bij het karakter van de dijk passen. Voor de aannemer van de dijkversterking hebben we daarnaast een Esthetisch Programma van Eisen opgesteld, een set met harde en concrete randvoorwaarden over de ruimtelijke kwaliteit van de dijk.’

Een typisch Hollandse zeedijk

Maar wat staat er dan in zo’n Masterplan Beeldkwaliteit? ‘We laten bijvoorbeeld zien hoe bijzonder de ontstaansgeschiedenis van de dijk is. De Afsluitdijk was het begin van de Zuiderzeepolders. Vandaar dat de Afsluitdijk het karakter heeft van een typisch Hollandse zeedijk die de achterliggende polders tegen de zee moet beschermen, terwijl je op deze plek eigenlijk een dam zou verwachten. En als je over die kilometerslange dijk rijdt kijk je haast vanzelf naar de golven, de wolken en de vogels. Dit wordt nog eens versterkt door het vaste patroon van de heftorens. Dat langgerekte uniforme karakter willen we bewaren.’

Niet achter de tekentafel

Bij het opstellen van de documenten zijn Feddes en De Ruiter niet over een nacht ijs gegaan. ‘Voor de versterking van de dijk en de sluizen hebben we nauw samengewerkt met de ingenieurs van Witteveen en Bos. De regionale ambities vereisten veel gepraat met lokale en regionale overheden, belangenverenigingen, omwonenden en natuurwerkgroepen. De ideeën die daaruit voortkwamen hebben we op kaarten uitgetekend om er vervolgens weer over door te kunnen praten. Zo ontwikkelde het verhaal zich als vanzelf. Niet achter de tekentafel, maar op en rond de dijk.

Vorig jaar werd het concept van het Masterplan al door de betrokken instanties bestuurlijk vastgesteld. Sindsdien is het grote bijschaven begonnen. De definitieve plannen moeten klaar zijn voordat het project halverwege 2015 de markt opgaat.

Gedrag vis in kaart voor Vismigratierivier

De afgelopen maanden is er bij de Afsluitdijk onderzoek gedaan naar het gedrag van vissen. Dit onderzoek werd gedaan voor de Vismigratierivier. Deze kilometerslange waterweg wordt zo natuurlijk mogelijk aangelegd, dwars door de Afsluitdijk heen. Met deze rivier wordt de migratieroute tussen de Waddenzee en het IJsselmeer hersteld en de Afsluitdijk passeerbaar voor vissen die van zout naar zoet en andersom trekken.

‘Doel van het onderzoek was erachter te komen welke soorten vis bij de Afsluitdijk bij Kornwerderzand voorkomen, hoeveel het er zijn, hoe ze zich door het jaar verspreiden en wat hun zoekgedrag is’, zegt Roef Mulder, medewerker van De Nieuwe Afsluitdijk en werkzaam onder de vlag van het Programma Naar een Rijke Waddenzee. ‘Op basis van die gegevens kunnen de onderzoekers het ontwerp van de rivier optimaliseren: ze kunnen bepalen hoe lang de rivier precies moet worden, waar de ingang komt en hoe groot die moet zijn.’

Grote meerwaarde

‘De vissen komen af op de spuisluizen bij Kornwerderzand, die als een enorme lokstroom voor vissen werkt’, aldus Mulder. ‘In grote delen van de Waddenzee zijn de vissen in staat die lokstroom waar te nemen. Hoewel Rijkswaterstaat visvriendelijk spuibeheer toepast, is het probleem van de spuisluizen dat ze maar beperkt open staan, een paar minuten per dag. Dit vanwege het feit dat er geen zout water in het IJsselmeer mag komen. De Vismigratierivier staat altijd open en kent een geleidelijke overgang van zout naar zoet water. Daar zit de grote meerwaarde. Maar als je zo’n rivier gaat aanleggen, moet je wel weten hoe je die optimaal ontwerpt.’

Zendertjes

Met fuiken en zegenvisserij hebben de onderzoekers vastgesteld welke vissen waar zwemmen. Mulder: ‘Bovendien hebben we tientallen vissen met zendertjes uitgerust. Met behulp van ontvangers bij het spuicomplex konden we onderzoeken waar de vissen heen zwommen, waar ze gezocht hebben naar een opening en hoe lang ze op bepaalde plekken bleven rondzwemmen. Op de plaats waar de meeste vissen zich verzamelen, komt de opening van de Vismigratierivier.’

Voorkeursvariant

En dat is aan de westzijde van het spuicomplex. ‘Die kant heeft de grootste aantrekkingskracht op de vissen en heeft dus de voorkeur. Daarmee zijn andere varianten – de variant aan de oostzijde en de andere westelijke variant, de lange dam langs de Afsluitdijk – afgevallen. We hebben alle varianten overigens niet alleen getoetst op de effecten op de vissen, maar ook op de effecten op de omgeving, de vergunbaarheid en de aanlegkosten.’

Andere maatregelen

Overigens worden er naast de Vismigratierivier nog meer maatregelen genomen om de vismigratie bij de Afsluitdijk te verbeteren. Rijkswaterstaat past visvriendelijk sluisbeheer toe en onderzoekt hoe dat verder kan worden geoptimaliseerd. Bovendien legt Rijkswaterstaat bij Den Oever een vispassage aan. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat dat de barrière die de Afsluitdijk nu voor trekvissen vormt, wordt verlaagd. Dat is goed voor de natuur én biedt economische kansen.

Toeristisch onderzoek Afsluitdijk bijna klaar

Het onderzoek naar de toeristische beleving van de Afsluitdijk is voor het eind van dit jaar klaar. Dat zegt Gertjan Elzinga, projectleider Toerisme van De Nieuwe Afsluitdijk. Albert Postma (ETFI) en Jan Jaap Tijs (Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd) hebben het onderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksteam onderzocht in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk niet alleen hoeveel bezoekers er naar de dijk komen, maar ook wat voor leefstijl zij hebben. Dat is belangrijke informatie voor ondernemers en overheden die werken aan het toeristisch aantrekkelijker maken van de Afsluitdijk.

Elzinga: ‘Een opvallende eerste uitkomst is het aantal bezoekers van het monument van Dudok. Er gingen geruchten dat er misschien wel 300.000 bezoekers per jaar zouden komen, maar dat leek ons een overschatting. Uit de tellingen van afgelopen jaar blijkt echter dat het bezoekersaantal nu al tussen 200.000 en 300.000 bezoekers ligt. De oorspronkelijke schatting blijkt grotendeels te kloppen. Dat is voor Noord-Nederlandse begrippen een uitzonderlijk hoog aantal.’

Begin 2015 worden de volledige onderzoeksresultaten bekend gemaakt.

Bijeenkomst hinder schutsluis Den Oever

De Afsluitdijk gaat versterkt worden. Onderdeel daarvan is dat er een hoogwaterkering vóór de bestaande sluis in de voorhaven zal worden gebouwd. Rijkswaterstaat bereidt daarvoor een besluit voor. Ook wordt de procedure voor het selecteren van een aannemer die het werk gaat uitvoeren voorbereid. 

De werkzaamheden aan de Afsluitdijk vinden naar verwachting plaats tussen 2017 en 2021. Deze werkzaamheden zullen leiden tot hinder voor het scheepvaartverkeer. Een volledige stremming van maximaal 7 maanden van de sluis bij Den Oever is waarschijnlijk onvermijdelijk. De uiteindelijke bouwplanning is afhankelijk van de nog te selecteren aannemer.

Meedenkbijeenkomst

Rijkswaterstaat streeft naar zo min mogelijk hinder en vindt het belangrijk om direct belanghebbenden goed te informeren en te betrekken. Daarom organiseert Rijkswaterstaat op vrijdag 12 december voor een geselecteerde groep belanghebbenden een bijeenkomst in Wieringerwerf. We willen hier toetsen hoe de omgeving aankijkt tegen de geplande werkzaamheden. Tijdens deze bijeenkomst vertelt Rijkswaterstaat meer over de aanleiding van de werkzaamheden bij de Stevinsluizen, wat dat betekent aan maximale hinder voor de scheepvaart en wat Rijkswaterstaat doet en kan doen om de hinder te beperken.

Meer informatie

U kunt ons bereiken voor vragen en informatie via het e-mailadres afsluitdijk@rws.nl. Mocht u geïnteresseerd zijn en geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u ons bereiken via het eerdergenoemde e-mailadres.