Month: augustus 2014

Beleef Den Oever tijdens de Flora- en Visserijdagen

Van vrijdag 29 augustus tot en met dinsdag 2 september zijn in Den Oever de jaarlijkse Flora- en Visserijdagen. Tijdens deze dagen beleef je het gezellige oude vissersdorp. Slenter langs de vele kraampjes in en rond de visafslag, geniet van een gratis vers visje of vaar mee op een echte vissersboot. Tijdens de feestdagen vertellen ‘vissermannen’ je van alles over de vissen, garnalen, mosselen, het schip, de netten en het woeste leven op zee.

De Flora- en Visserijdagen is één van de activiteiten die het dorp op de kaart zet. Den Oever wil zich nog verder ontwikkelen om nog aantrekkelijker te worden als woon-, werk en leefgebied. Het vissersdorp gaat de komende jaren daarom flink op de schop. De gemeente Hollands Kroon heeft het project Waddenpoort Den Oever in het leven geroepen, om de eco­­no­mie en recreatie een impuls te geven. Door Waddenpoort Den Oever zal het in de toekomst nog makkelijker en leuker zijn om even een stop te maken in Den Oever. Samen met de inwoners zijn er plannen ontwikkeld die ervoor moeten zorgen dat er meer recreanten en toeristen naar de ‘Hoofdstad van de ZeeVerse vis’ komen en nieuwe winkels en bedrijven zich vestigen in het dorp.

Het project Waddenpoort Den Oever is onderdeel van De Nieuwe Afsluitdijk. Meer weten over het project? Zie: www.deafsluitdijk.nl/projecten/waddenpoort-den-oever.
Het complete programma van de Flora- en Visserijdagen is te vinden op www.visserijdagen.nl.

 

Cultuurhistorie belang bij Deltaprogramma 2015

Erfgoedvereniging Bond Heemschut is zich bewust van de wateropgave in het Nationale Deltaprogramma 2015 om in het jaar 2100 nog beschermd te zijn tegen het water, terwijl ook onze zoetwatervoorziening veilig gesteld moet worden. Ze staat achter het concept van de meerlaagsveiligheid om dit doel te bereiken. Op de korte termijn dienen daartoe maatregelen op het gebied van waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en klimaatbestendige steden te worden genomen.

Geen duidelijke borging
Heemschut pleit er bij de Deltacommissaris en bij het Kabinet voor om naast deze primaire wateropgave ook de bescherming van cultureel erfgoed als ruimtelijke opgave te zien en deze integraal mee te nemen bij de uitvoering van de maatregelen. Nu is de borging van het cultureel erfgoed in de beleidskaders en in de voorkeursstrategieën te vrijblijvend. Soms is het cultuurhistorische belang een doelstelling van een programma, andere keren wordt het genoemd in het afwegingskader. Wat onder cultureel erfgoed valt is niet altijd duidelijk en kennisontwikkeling over de plek en de geschiedenis ervan ontbreekt. Een uitzondering vormt de planontwikkeling van het programma Toekomst Afsluitdijk. Meer centrale regie en sturing op ruimtelijke kwaliteit (inclusief cultureel erfgoed) is gewenst.

Neem cultuurhistorische waarden vooraf mee in planontwikkeling
De noodzakelijke en gewenste ruimtelijke ingrepen uit het Deltaprogramma zullen Nederland veranderen. Om maatschappelijk draagvlak te krijgen voor deze veranderingen is het van belang rekening te houden met de geschiedenis, en deze historie blijvend te laten zien in het landschap, aldus Heemschut. De ruimtelijke kwaliteit en identiteit van ons landschap wordt in hoge mate bepaald door hun nog steeds afleesbare ontstaansgeschiedenis. Het is dus van belang om cultuurhistorische waarden in aanvang te inventariseren en mee te nemen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en zo veel mogelijk als inspiratiebron te gebruiken. Dit is een ontwerp-opgave.

Hier is een belangrijke rol weggelegd voor ruimtelijke kwaliteitsteams.

Bron: De Erfgoedstem

Vernieuwen met oog voor cultuurhistorie

De komende jaren wordt de Afsluitdijk door Rijkswaterstaat vernieuwd. Respect voor de cultuurhistorie is daarin een belangrijk uitgangspunt. Nieuwe onderdelen worden zoveel mogelijk geïntegreerd met al bestaande voorzieningen. Het unieke karakter van de lange rechte dijk door het IJsselmeer zal niet verloren gaan.

Erfgoed en ruimte

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werkt sinds 2012 vanuit de ‘Visie Erfgoed en Ruimte, Kiezen voor Karakter’ aan het verbinden van ruimtelijke veranderingen aan de identiteit van gebieden. Wie naar de ontwikkelingsgeschiedenis van Nederland kijkt, ziet op hoofdlijnen een land ontstaan uit water, een land verdeeld in bedachte kavels en structuren, een land waar compacte steden het stedelijke leven kleuren, maar ook een land waar altijd ruimte was voor andersdenkenden. Die kenmerken vormden Nederland niet alleen in het verleden, maar kunnen ook een inspiratiebron vormen voor actuele ruimtelijke opgaven, zoals het bieden van veiligheid tegen het wassende water en het in goede banen leiden van demografische groei en krimp in stad en platteland. Vanuit de Visie Erfgoed en Ruimte’ wil de RCE met kennis, menskracht en middelen samenwerken met andere partijen aan deze thema’s. ROmagazine doet er dit jaar verslag van.

Een hoogtepunt in de waterstaatkundige geschiedenis van Nederland. Zo kun je de Afsluitdijk zonder overdrijven wel noemen. In 1932 kwam een einde aan de voortdurende dreiging van een watersnood vanuit de Zuiderzee. Met de aanleg van de dertig kilometer lange dijk werd de afstand tussen Noord-Holland en Friesland bovendien veel kleiner en kreeg het nieuwe IJsselmeer een belangrijke functie als zoetwaterbuffer van Nederland. In 2006 bleek de dijk na 74 jaar trouwe functie niet meer aan de wettelijke overstromingsnormen te voldoen. De waterkering moest worden vernieuwd. Aanvankelijk was het kabinet van plan om de dijkversterking te combineren met innovatieve projecten rond duurzame energiewinning, natuurontwikkeling en recreatie. Acht marktconsortia leverden ambitieuze plannen in waarvan er vier uitgewerkt mochten worden. Toen eind 2010 het kabinet een besluit moest nemen, bleek de hoge ambitie door de crisis toch niet haalbaar. De vernieuwing werd teruggebracht tot twee essentiële opgaven: versterking van de bestaande dijk en de sluiscomplexen en het vergroten van de spuicapaciteit door de inbouw van pompen. De regionale overheden werken nog wel aan een aantal bescheiden projecten op het gebied van natuur, recreatie en energie.

Rijksmonument

Van begin af aan hebben in de vernieuwingsplannen Rijkswaterstaat (RWS) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) intensief samengewerkt. ‘Voor ons was het volstrekt natuurlijk om de RCE bij dit project te betrekken. We hadden al ervaring met elkaar opgedaan in de omgang met scheepswrakken. Cultuurhistorie behoort nu eenmaal niet tot onze kernexpertise’, aldus RWS-omgevingsmanager Lukas Meursing. Aan het begin van het proces diende bovendien een aantal civieltechnische liefhebbers, verenigd in de stichting Afsluitdijk, een aanvraag in om van de Afsluitdijk een rijksmonument te maken. ‘Op zo’n moment is de kennis en inbreng van een RCE erg waardevol. De dijk is voor ons een icoon waar je zorgvuldig mee om moet gaan. Maar we zagen het niet zitten om met handen en voeten gebonden te zijn aan de bestaande situatie. Het was voor ons eerder de vraag hoe we met respect voor de cultuurhistorische waarden de Afsluitdijk ook in de toekomst een belangrijke rol konden geven in onze waterveiligheidsstrategie.’

Karakter

Op het moment dat de Stichting Afsluitdijk haar aanvraag indiende, had de RCE al een brochure gemaakt over de belangrijkste cultuurhistorische waarden van de waterkering. ‘We wilden graag aan het begin van de planvorming aan iedereen duidelijk maken waarom de dijk zo waardevol is. Als je daar pas in de vergunningsfase mee komt, word je in de rol van vertrager geduwd. Terwijl wij ontwikkelingen niet bij voorbaat willen frustreren’, vertelt senior adviseur architectuurhistorie Jacqueline von Santen van de RCE. Ze is blij dat in 2011 in de Rijksstructuurvisie Toekomst Afsluitdijk uiteindelijk is vastgelegd dat nieuwe functies op of aan de dijk zoveel mogelijk op de voormalige werkeilanden geconcentreerd moeten worden. Het karakter van de lange rechte lijn door een eindeloze watermassa blijft daardoor overeind.

Bron: RO Magazine